Virtual Geography Speaker Series 07 – ความท้าทายด้านแนวคิดและวิธีวิทยาในการทำความเข้าใจรูปแบบการ (ไม่) เคลื่อนย้ายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ: ข้อมูลเชิงลึกจากเอธิโอเปียและอินเดีย

Virtual Geography Speaker Series 07 : ความท้าทายด้านแนวคิดและวิธีวิทยาในการทำความเข้าใจรูปแบบการ (ไม่) เคลื่อนย้ายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ: ข้อมูลเชิงลึกจากเอธิโอเปียและอินเดีย (Conceptual and methodological challenges in understanding patterns of (im)mobilities in

แชร์ข้อความ:
Read more

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

เจ้าภาพ                    ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงเวลาที่จัดงาน         ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2565 สถานที่จัดการแข่งขัน    ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

แชร์ข้อความ:
Read more

ประกาศรับสมัครรอบพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สมัครในรอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 นี้ ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐพร วงค์โสมะ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

แชร์ข้อความ:
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านการประชุมออนไลน์ทาง Zoom Meeting ID: 982 0060

แชร์ข้อความ:
Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาจากทุกแผนการเรียน (วิทย์-คณิต/ศิลป์) ทั้งในรอบ 1 (Portfolio) รอบ 2 (โควตาภาคเหนือ) และรอบ 3 (Admissions) .หลักสูตร

แชร์ข้อความ:
Read more

Virtual Geography Speaker Series 07 – ธรรมชาติในเมือง: การเปิดเผยพลวัตของหมู่มวลทางนิเวศในเขตเมือง (Natura Urbana: Ecological Constellations in Urban Space)

****ขอเลื่อนงานสัมมนา Virtual Geography Speaker Series ครั้งที่ 7 ในวันพุธที่ 20 เมษายนออกไปก่อน หากได้กำหนดการใหม่แล้ว ทางผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ*** ****The 7th Virtual Speaker Series has been

แชร์ข้อความ:
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2565 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geography.cmu@gmail.com

แชร์ข้อความ:
Read more

CMUGS EP.12 : Southeast Asia Essay Series :  มหานครจมบาดาล? กรณีศึกษามหานครในคาบสมุทรอินโดจีน

ศิริพัฒน์ รั่วลี นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ……………………………………………. ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล รวมไปถึงการทรุดตัวของแผ่นดิน สิ่งต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องกับการที่มหานครชายฝั่งทะเลเผชิญกับภาวะแผ่นดินทรุดตัวและการเกิดน้ำท่วมอย่างหนัก เป็นเพราะมหานครใหญ่หลายแห่ง เช่น กรุงเทพมหานคร ย่างกุ้ง โฮจิมินห์ และอีกหลายเมืองทั่วทั้งโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จนทำให้ในอนาคตมหานครเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับภาวะ

แชร์ข้อความ:
Read more

Virtual Geography Speaker Series 06 – ทำไมเกษตรกรรายย่อยยังไม่หายไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: มุมมองจากลาว ไทยและเวียดนาม (Why do smallholder farmers persist in Southeast Asia? Perspectives from Laos, Thailand and Vietnam)

Virtual Geography Speaker Series ครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 เรื่อง ทำไมเกษตรกรรายย่อยยังไม่หายไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: มุมมองจากลาว ไทยและเวียดนาม (Why do smallholder farmers persist in Southeast Asia?

แชร์ข้อความ:
Read more

CMUGS EP.11 : Southeast Asia Essay Series : สีหนุวิลล์: ภาพสะท้อนการพัฒนาที่ถดถอยจากการเข้ามาลงทุนของจีน

สุธินี  รักกุศล นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …………………………………………….. สีหนุวิลล์กับการเข้ามาลงทุนของจีน สีหนุวิลล์เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญของประเทศกัมพูชา และเป็นเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาของรัฐบาลกัมพูชาผ่านแผนการพัฒนา Sihanoukville 2030 เพื่อส่งเสริมให้สีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งด้านการคมนาคม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ควบคู่กับการยกระดับรายได้ของประชากรให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำ นอกจากนี้ สีหนุวิลล์เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีมีนักลงทุนจากประเทศจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และจะเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการ Belt

แชร์ข้อความ:
Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save