หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางพื้นที่ โดยนำแนวความคิดทฤษฎีในการจัดระเบียบทางพื้นที่ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ การวางแผน และการจัดการพื้นที่ ครอบคลุมภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ โดยผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม สถานที่ พื้นที่ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในการนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน เศรษฐกิจ การขนส่ง การแพทย์และสุขภาพ

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

**สำหรับนักศึกษา รหัส 65 เป็นต้นไป**

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education: a minimum of) 30 หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
001101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
Fundamental English 1
001102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
Fundamental English 2
001201การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล3(3-0-6)
Critical Reading and Effective Writing
001224ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์3(3-0-6)
English for Social Sciences
009103การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ3(3-0-6)
Information Literacy and Information Presentation
204100เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่3(3-0-6)
Information Technology and Modern Life

และเลือก 1 กระบวนวิชาจาก

And select 1 course from;

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
211100กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค3(3-0-6)
Eating Well : Better Living and Disease Prevention
702101การเงินในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Finance for Daily Life
510100ความสุขสมบูรณ์3(2-3-4)
Wellness

     1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 3 หน่วยกิต

เลือก 1 กระบวนวิชาจาก

select 1 course from;

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
013110จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Psychology and Daily Life
050104มนุษย์กับโลกสมัยใหม่3(3-0-6)
Man and the Modern World
201190การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication
703103การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น3(3-0-6)
Introduction to Entrepreneurship and Business

     1.3 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
140104การเป็นพลเมือง3(3-0-6)
Citizenship

และเลือก 1 กระบวนวิชาจาก

And select 1 course from;

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
109115ชีวิตกับสุนทรียะ3(3-0-6)
Life and Aesthetics
801100สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Architecture in Everyday Life

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization) 30 หน่วยกิต

ทางเลือกที่ 1 สหกิจศึกษา    ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

ทางเลือกที่ 2 ฝึกงาน          ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

Option 1 Cooperative Education in Geography not less than 93 credits

Option 2 Independent Study in Geography not less than 95 credits

     2.1 วิชาแกน (Core Courses) 32 หน่วยกิต

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154141ภูมิศาสตร์มนุษย์3(3-0-6)
Human Geography
154151ภูมิศาสตร์กายภาพ3(3-0-6)
Physical Geography
154181ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Environmental Geography
154231ทักษะคอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์3(2-2-5)
Computer Skills in Geography
154302การวิจัยทางภูมิศาสตร์2(2-0-4)
Research in Geography
154303ทักษะการวิจัยทางภูมิศาสตร์2(1-2-3)
Research Skills in Geography
154311แนวความคิดทางภูมิศาสตร์3(3-0-6)
Geographic Thought
205103ธรณีวิทยากายภาพ4(3-3-6)
Physical Geology
206191คณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับสังคมศาสตร์3(3-0-6)
General Mathematics for Social Science
208270สถิติทางสังคมศาสตร์3(3-0-6)
Statistics in Social Sciences
251281การสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา3(2-3-4)
Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors

     2.2 วิชาเอก (Major Courses

ทางเลือกที่ 1 สหกิจศึกษา    ไม่น้อยกว่า    61 หน่วยกิต

ทางเลือกที่ 2 ฝึกงาน          ไม่น้อยกว่า    63 หน่วยกิต

Option 1 Cooperative Education in Geography not less than    61 credits

Option 2 Independent Study in Geography not less than         63 credits

โดยในจำนวนนี้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 และ 400 และอย่างน้อย 18   หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400

Among the credits earned from major courses taken, a minimum of 36 credits must be from advanced level courses (300-400 level), at least 18 of which must be from 400 level courses.

             2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Requirements)

ทางเลือกที่ 1 สหกิจศึกษา        34 หน่วยกิต

ทางเลือกที่ 2 ฝึกงาน              30 หน่วยกิต

Option 1 Cooperative Education in Geography   34 credits

Option 2 Independent Study in Geography        30 credits

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154108ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์1(1-0-2)
Geography and Geographer
154152ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์3(3-0-6)
Soil and Water in Geography
154173แผนที่และการแปลตีความแผนที่3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
154251บรรยากาศเบื้องต้น3(3-0-6)
Introduction to The Atmosphere
154261ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์3(3-0-6)
Analytical Geography of Thailand
154282ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การพัฒนา และความยั่งยืน3(3-0-6)
Geographies of Economy, Development and Sustainability
154330ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
Introduction to Geographic Information Systems
154375รีโมทเซนซิง3(2-2-5)
Remote Sensing
154388ภูมิศาสตร์เมือง3(3-0-6)
Urban Geography
154499การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์3
Independent Study in Geography

ให้นักศึกษาเลือกเรียนทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังนี้ :

The students must choose one of the options as follow :

ทางเลือกที่ 1 เลือกกระบวนวิชา;

Option 1 select course;

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154410สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์6
Cooperative Education in Geography

ทางเลือกที่ 2 เลือกกระบวนวิชา;

Option 2 select course;

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154419ฝึกงานทางภูมิศาสตร์2(0-12-0)
Practicum in Geography

             2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)

ทางเลือกที่ 1 สหกิจศึกษา    ไม่น้อยกว่า    27 หน่วยกิต

ทางเลือกที่ 2 ฝึกงาน          ไม่น้อยกว่า    33 หน่วยกิต

Option 1 Cooperative Education in Geography not less than   27 credits

Option 2 Independent Study in Geography not less than       33 credits

              โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

              Choose from the following courses

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154351ภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้น3(3-0-6)
Introduction to Natural Disaster
154352การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : วิทยาศาสตร์ สังคมและนโยบาย3(3-0-6)
Climate Change: Science, Society and Policy
154353อุตุนิยมวิทยา3(3-0-6)
Meteorology
154354ภูมิศาสตร์ภูเขา3(3-0-6)
Mountain Geography
154451การประเมินภัยพิบัติธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ3(2-2-5)
Natural Disaster Assessment and Risk Assessment
154452อุตุนิยมวิทยาภูเขา3(3-0-6)
Mountain Meteorology
154454ภูมิสัณฐานวิทยา3(3-0-6)
Geomorphology
154455อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ3(3-0-6)
Hydrology and Water Resources
154456ภูมิศาสตร์ชีวภาพ3(3-0-6)
Biogeography
154457อุตุนิยมวิทยาการเกษตร3(3-0-6)
Agricultural Meteorology
154458ภูมิศาสตร์ดิน3(3-0-6)
Soil Geography

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154340ภูมิศาสตร์การพัฒนา3(3-0-6)
Geography of Development
154362พลวัตเชิงภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3(3-0-6)
Regional Dynamic of Southeast Asia
154363ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น3(3-0-6)
Geography of Migration
154382พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม3(3-0-6)
Energy, Environment and Society
154384นิเวศวิทยามนุษย์3(3-0-6)
Humam Ecology
154411สัมมนาและปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์4(1-18-2)
Seminar and Workshop in Geography
154441นิเวศวิทยาเมือง3(3-0-6)
Urban Ecology
154442รัฐ พื้นที่ และการเมือง3(3-0-6)
State, Space and Politics
154443พื้นที่ สังคม และการพัฒนา3(3-0-6)
Space, Society and Development
154444ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และปัจเจกบุคคล3(3-0-6)
Space-Individual Interactions
154445ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน3(3-0-6)
Geography of Settlement
154446ภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรม พื้นที่ และสังคมในโลกสมัยใหม่3(3-0-6)
Geographies of Culture, Space and Society in the Modern World
154461ภูมิศาสตร์ไทยภาคเหนือ3(3-0-6)
Geography of Northern Thailand
154481ภูมิศาสตร์ประชากร3(3-0-6)
Population Geography
154482ภูมิศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
Medical Geography
154484ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง3(3-0-6)
Location Theory
154486การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน3(3-0-6)
Sustainable Environmental Management
154487ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวและนันทนาการ3(3-0-6)
Geography of Tourism and Recreation
154488ผังเมืองศึกษา3(2-3-4)
Urban Planning Studies
154489รูปแบบและการพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0-6)
Urban Forms and Development
154491การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม3(3-0-6)
Participatory Environmental Management
154492ภูมิศาสตร์การขนส่ง3(3-0-6)
Transportation Geography
154493ภูมิศาสตร์ที่พักอาศัย3(2-3-4)
Geography of Housing
154494การจัดทำผังเมืองรวม3(2-3-4)
The Preparation of The Urban General Plan
154495การจัดทำผังเมืองเฉพาะ3(2-3-4)
The Preparation of The Urban Specific Plan
154496การวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม3(2-3-4)
Environmental Policy and Analysis

กลุ่มวิชาเทคนิคทางภูมิศาสตร์ (Techniques in Geography)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154373หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลขเบื้องต้น3(2-2-5)
Fundamental Digital Photogrammetry
154377การทำแผนที่มัลติมีเดีย3(2-2-5)
Multimedia Cartography
154431การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยระบบภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์3(2-2-5)
Geospatial Analysis and Applications
154432การเขียนโปรแกรมสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์3(2-2-5)
Programming for Geoinformatics
154434การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
Geographic Information System Database Management System
154435วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการประยุกต์ใช้3(2-2-5)
Spatial data science and application
154471การวิเคราะห์และแปลความภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 3(2-2-5)
Aerial Photograph Interpretation and Analysis from Unmanned Aerial Vehicle
154475การประมวลผลภาพเชิงเลขสำหรับรีโมทเซนซิง 3(2-2-5)
Digital Image Processing for Remote Sensing
154477ไมโครเวฟรีโมตเซนซิง3(2-2-5)
Microwave Remote Sensing
154479การออกแบบแผนที่3(2-2-5)
Cartographic Design
154497การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Geospatial Innovation development

     2.3 วิชาโท (ถ้ามี) : ไม่น้อยกว่า (Minor: (If any) a minimum of) 15 หน่วยกิต

             นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

             Students who want to take a minor subject may select any minor courses that open under Chiang Mai University's announcement on minor courses for Chiang Mai University students at a minimum of 15 credits by consent of advisor which the total credit will increase at least 15 credits from the total credits of the program.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  :  ไม่น้อยกว่า (Free Electives: a minimum of) 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง  คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด

2. เลข 3 ตัวท้าย จำแนกได้ดังนี้  

           1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา

                     “100 – 200”       แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน

                     “300 – 400”      แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง

           2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา

           3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษา (Study Plan)

**สำหรับนักศึกษา รหัส 65 เป็นต้นไป**

 

ทางเลือกที่ 1 เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 First Semester

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
001101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13(3-0-6)
Fundamental English 1
009103การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ3(3-0-6)
Information Literacy and Information Presentation
140104การเป็นพลเมือง3(3-0-6)
Citizenship
154108ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์1(1-0-2)
Geography and Geographer
154141ภูมิศาสตร์มนุษย์3(3-0-6)
Human Geography
154151ภูมิศาสตร์กายภาพ3(3-0-6)
Physical Geography
206191คณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับสังคมศาสตร์3(3-0-6)
General Mathematics for Social Science
รวม (Total)19

ภาคการศึกษาที่ 2 Second Semester

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
001102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23(3-0-6)
Fundamental English 2
154152ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์3(3-0-6)
Soil and Water in Geography
154173แผนที่และการแปลตีความแผนที่ 3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
154181ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Environmental Geography
204100เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Information Technology and Modern Life
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้)3
GE (Learner Person)
รวม (Total)18

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
001201การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล3(3-0-6)
Critical Reading and Effective Writing
154231ทักษะคอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์3(2-2-5)
Computer Skills in Geography
154261ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์3(3-0-6)
Analytical Geography of Thailand
205103ธรณีวิทยากายภาพ3(3-3-6)
Physical Geology
251281การสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา3(2-3-4)
Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง) 3
GE (Active Citizen)
รวม (Total)18

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
001224ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์3(3-0-6)
English for Social Sciences
154251บรรยากาศเบื้องต้น3(3-0-6)
Introduction to The Atmosphere
154282ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การพัฒนา และความยั่งยืน3(3-0-6)
Geographies of Economy, Development and Sustainability
154330ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
Introduction to Geographic Information Systems
154375รีโมทเซนซิง3(2-2-5)
Remote Sensing
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)3
GE (Innovative Co-creator)
รวม (Total)18

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
208270สถิติทางสังคมศาสตร์3(3-0-6)
Statistics in Social Sciences
154311แนวความคิดทางภูมิศาสตร์3(3-0-6)
Geographic Thought
154388ภูมิศาสตร์เมือง3(3-0-6)
Urban Geography
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก 3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
รวม (Total)18

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154302การวิจัยทางภูมิศาสตร์2(2-0-4)
Research in Geography
154303ทักษะการวิจัยทางภูมิศาสตร์2(1-2-3)
Research Skills in Geography
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
รวม (Total)16

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154499การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์3
Independent Study in Geography
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเลือกเสรี3
Free Elective
วิชาเลือกเสรี3
Free Elective
รวม (Total)15

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154410สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์6
Cooperative Education in Geography
รวม (Total)6

 

 

ทางเลือกที่ 2 เลือกเรียนวิชาฝึกงาน จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
001101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13(3-0-6)
Fundamental English 1
009103การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ3(3-0-6)
Information Literacy and Information Presentation
140104การเป็นพลเมือง3(3-0-6)
Citizenship
154108ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์1(1-0-2)
Geography and Geographer
154141ภูมิศาสตร์มนุษย์3(3-0-6)
Human Geography
154151ภูมิศาสตร์กายภาพ3(3-0-6)
Physical Geography
206191คณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับสังคมศาสตร์3(3-0-6)
General Mathematics for Social Science
รวม (Total)

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
001102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23(3-0-6)
Fundamental English 2
154152ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์3(3-0-6)
Soil and Water in Geography
154173แผนที่และการแปลตีความแผนที่ 3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
154181ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Environmental Geography
204100เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Information Technology and Modern Life
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้)3
GE (Learner Person)
รวม (Total)18

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
001201การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล3(3-0-6)
Critical Reading and Effective Writing
154231ทักษะคอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์3(2-2-5)
Computer Skills in Geography
154261ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์3(3-0-6)
Analytical Geography of Thailand
205103ธรณีวิทยากายภาพ4(3-3-6)
Physical Geology
251281การสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา3(2-3-4)
Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors
รวม (Total)16

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
001224ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์3(3-0-6)
English for Social Sciences
154251บรรยากาศเบื้องต้น3(3-0-6)
Introduction to The Atmosphere
154282ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การพัฒนา และความยั่งยืน3(3-0-6)
Geographies of Economy, Development and Sustainability
154330ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
Introduction to Geographic Information Systems
154375รีโมทเซนซิง3(2-2-5)
Remote Sensing
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3
GE (Innovative Co-creator)
รวม (Total)18

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
208270สถิติทางสังคมศาสตร์3(3-0-6)
Statistics in Social Sciences
154311แนวความคิดทางภูมิศาสตร์3(3-0-6)
Geographic Thought
154388ภูมิศาสตร์เมือง3(3-0-6)
Urban Geography
วิชาเอกเลือก 3
Major Elective
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง) 3
GE (Active Citizen)
รวม (Total)15

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154302การวิจัยทางภูมิศาสตร์2(2-0-4)
Research in Geography
154303ทักษะการวิจัยทางภูมิศาสตร์2(1-2-3)
Research Skills in Geography
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
รวม (Total)16

ภาคฤดูร้อน Summer Session

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154419ฝึกงานทางภูมิศาสตร์2(0-12-0)
Practicum in Geography
รวม (Total)2

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154499การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์3
Independent Study in Geography
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเลือกเสรี3
Free Elective
วิชาเลือกเสรี3
Free Elective
รวม (Total)15

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
วิชาเอกเลือก3
Major Elective
รวม (Total)12

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นเพศ เพศสภาพ นับถือศาสนา หรือเชื้อชาติใด

2. ภาควิชาภูมิศาสตร์มีความต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมกันกับทุกคน ทว่าความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ภาวะตาบอดสี หรือโรคประจำตัวบางชนิดอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามในบางวิชา ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีโรคประจำตัวร้ายแรงควรติดต่อภาควิชาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การสมัครเข้าศึกษาต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 80 คน

          รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 30 คน ทั้งสายวิทย์-คณิตและศิลป์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75

          รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ จำนวน 40 คน ทั้งสายวิทย์-คณิตและศิลป์ พร้อมด้วยโครงการชาวไทยภูเขา 1 คน

          รอบที่ 3 Admission จำนวน 10 คน ทั้งสายวิทย์-คณิตและศิลป์

โดยสามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับด้านล่าง และศึกษารายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  1. ทุนสนับสนุนจากกองทุนศิษย์เก่าและคณาจารย์ของภาควิชาภูมิศาสตร์
  2. ทุนช่วยเหลือนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
  3. ทุนช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (8 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ของนักศึกษา**

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร: ประกาศคณะ นศ.ย้ายเข้าสาขาภูมิศาสตร์

 

 

 

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save