ประกาศศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2566

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและยืนยันสิทธิ์การเป็นผู้แทนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geography.cmu@gmail.com มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้แทนศูนย์

ทั้งนี้ นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ฯ ทั้ง 6 คน จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยทางศูนย์ฯ จะได้ประสานงานผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานในเรื่องการเดินทางต่อไป

01 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ผู้แทนฯ ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
02 แบบยืนยันรายชื่อ ผู้แทนฯ ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เลื่อนกำหนดการค่ายอบรม ครั้งที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566

เนื่องจากช่วงระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2567 อยู่ในช่วงการสอบ A – Level สำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นไปตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) เป็นผู้กำหนด ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการจัดค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566 จากเดิมระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม 2567 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2567 โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้าค่าย 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2567 และต้องเข้าสอบประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยการสอบข้อเขียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดและกำหนดการค่าย 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

01 ประกาศเลื่อน ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
02 แบบยืนยันรายชื่อ เลื่อน ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โห

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าค่าย 2 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในทุกกรณี โปรดส่งทาง E-mail geography.cmu@gmail.com เท่านั้น และให้มารายงานตัวเพื่อเข้าค่าย 2 ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 และจะต้องเข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม 2567 และต้องเข้าสอบประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยการสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดและกำหนดการค่าย 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

01 ประกาศรายชื่อ ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
02 แบบยืนยันรายชื่อ ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าค่าย 1 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geography.cmu@gmail.com และให้มารายงานตัวเพื่อเข้าค่าย 1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และต้องเข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2566 และต้องเข้าสอบประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อคัดเลือกค่าย 2 โดยการสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดและกำหนดการค่าย 1 จะแจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566

01 ประกาศรายชื่อ ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
02 แบบยืนยันรายชื่อ ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล: geography.cmu@gmail.com

หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-943505 (คุณสุดาจันทร์ แสนประเสริฐ) ในวันและเวลาราชการ


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2566 (ฉบับเพิ่มเติม)

ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดและกำหนดการดังแนบนี้

00-66 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ – ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
01-66 เอกสารแนบ 1 (รายชื่อ) – ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
02-66 เอกสารแนบ 2 – ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
03-66 เอกสารแนบ 3 กำหนดการ – ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช. ปีการศึกษา 66 ดาวน์โหลด

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล: geography.cmu@gmail.com

หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-943505 (คุณสุดาจันทร์ แสนประเสริฐ) ในวันและเวลาราชการ


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศการรับสมัครเพื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร ได้จากลิงค์ดาวน์โหลดต่าง ๆ นี้

00 จดหมายเชิญโรงเรียน-ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช.ปีการศึกษา 66 ดาวน์โหลด
01 เอกสารแนบ 1 ประกาศ -ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช.ปีการศึกษา 66 ดาวน์โหลด
02 เอกสารแนบ 2 แบบตอบรับ – ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช.ปีการศึกษา 66 ดาวน์โหลด
03 เอกสารแนบ 3 กำหนดการ – ภูมิศาสตร์โอลิมปิก-มช.ปีการศึกษา 66 ดาวน์โหลด

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล: geography.cmu@gmail.com

หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-943505 (คุณสุดาจันทร์ แสนประเสริฐ) ในวันและเวลาราชการ

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save