ปี 2565

CMU P001: "โคขาวทัวร์บอท" แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีใหม่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดย อภิวัฒน์ อิ่นปัน 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU P002: รูปแบบอาชญากรรมทางทรัพย์สินก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์

โดย ปริญญารัตน์ จอมจันทร์

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU P003: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่

โดย ธีรภัทร์ คำตุ้ย

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU P004: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลาง

โดย ฉัตรวิไล ชลสินธุ์

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU P005: คอสเพลย์ พื้นที่กึ่งความฝันกึ่งความจริงในโลกทุนนิยมและโลกาภิวัตน์: ว่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์จากความชื่นชอบ สู่อิสระภาพทางจินตนาการ

โดย มังกร น้ำผุด

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU P006: อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์บนสื่อออนไลน์ต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของนักศึกษาผู้หญิงในจังหวัดเชียงใหม่

โดย ชัญญภัทร เมืองลือ

 

CMU PTT001 ไฟป่า ENSO: โมเดลคาดการณ์จากชีพจักรฤดูแล้งในป่าเขตร้อนด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

โดย โชติ วีระกุล

CMU_PTT001
CMU_PTT001-002
CMU_PTT001-003
CMU_PTT001-004
CMU_PTT001-005
CMU_PTT001-006
CMU_PTT001-007
CMU_PTT001-008
CMU_PTT001-009
CMU_PTT001-010
CMU_PTT001-011
CMU_PTT001-012
CMU_PTT001-013
CMU_PTT001-014
CMU_PTT001-015
CMU_PTT001-016
CMU_PTT001-017
CMU_PTT001-018
CMU_PTT001-019
CMU_PTT001-020
CMU_PTT001-021
CMU_PTT001-022
CMU_PTT001-023
CMU_PTT001-024
CMU_PTT001-025
CMU_PTT001-026
CMU_PTT001-027
CMU_PTT001-028
CMU_PTT001-029
CMU_PTT001-030
CMU_PTT001-031
CMU_PTT001-032
CMU_PTT001-033
CMU_PTT001-034
CMU_PTT001-035
CMU_PTT001-036
CMU_PTT001-037
CMU_PTT001-038
CMU_PTT001-039
CMU_PTT001-040
CMU_PTT001-041
CMU_PTT001-042
CMU_PTT001-043
previous arrow
next arrow
CMU_PTT001
CMU_PTT001-002
CMU_PTT001-003
CMU_PTT001-004
CMU_PTT001-005
CMU_PTT001-006
CMU_PTT001-007
CMU_PTT001-008
CMU_PTT001-009
CMU_PTT001-010
CMU_PTT001-011
CMU_PTT001-012
CMU_PTT001-013
CMU_PTT001-014
CMU_PTT001-015
CMU_PTT001-016
CMU_PTT001-017
CMU_PTT001-018
CMU_PTT001-019
CMU_PTT001-020
CMU_PTT001-021
CMU_PTT001-022
CMU_PTT001-023
CMU_PTT001-024
CMU_PTT001-025
CMU_PTT001-026
CMU_PTT001-027
CMU_PTT001-028
CMU_PTT001-029
CMU_PTT001-030
CMU_PTT001-031
CMU_PTT001-032
CMU_PTT001-033
CMU_PTT001-034
CMU_PTT001-035
CMU_PTT001-036
CMU_PTT001-037
CMU_PTT001-038
CMU_PTT001-039
CMU_PTT001-040
CMU_PTT001-041
CMU_PTT001-042
CMU_PTT001-043
previous arrow
next arrow

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU PTT002 ฝุ่น PM10 ในเมืองเขาหินปูน: วัฏจักรและโมเดลคาดการณ์จากภาพถ่ายดาวเทียม

โดย อำพล เวียงนนท์

CMU_PTT002
CMU_PTT002-002
CMU_PTT002-003
CMU_PTT002-004
CMU_PTT002-005
CMU_PTT002-006
CMU_PTT002-007
CMU_PTT002-008
CMU_PTT002-009
CMU_PTT002-010
CMU_PTT002-011
CMU_PTT002-012
CMU_PTT002-013
CMU_PTT002-014
CMU_PTT002-015
CMU_PTT002-016
CMU_PTT002-017
CMU_PTT002-018
CMU_PTT002-019
CMU_PTT002-020
CMU_PTT002-021
CMU_PTT002-022
CMU_PTT002-023
CMU_PTT002-024
CMU_PTT002-025
CMU_PTT002-026
CMU_PTT002-027
CMU_PTT002-028
CMU_PTT002-029
CMU_PTT002-030
CMU_PTT002-031
CMU_PTT002-032
CMU_PTT002-033
CMU_PTT002-034
CMU_PTT002-035
CMU_PTT002-036
CMU_PTT002-037
CMU_PTT002-038
CMU_PTT002-039
CMU_PTT002-040
previous arrow
next arrow
CMU_PTT002
CMU_PTT002-002
CMU_PTT002-003
CMU_PTT002-004
CMU_PTT002-005
CMU_PTT002-006
CMU_PTT002-007
CMU_PTT002-008
CMU_PTT002-009
CMU_PTT002-010
CMU_PTT002-011
CMU_PTT002-012
CMU_PTT002-013
CMU_PTT002-014
CMU_PTT002-015
CMU_PTT002-016
CMU_PTT002-017
CMU_PTT002-018
CMU_PTT002-019
CMU_PTT002-020
CMU_PTT002-021
CMU_PTT002-022
CMU_PTT002-023
CMU_PTT002-024
CMU_PTT002-025
CMU_PTT002-026
CMU_PTT002-027
CMU_PTT002-028
CMU_PTT002-029
CMU_PTT002-030
CMU_PTT002-031
CMU_PTT002-032
CMU_PTT002-033
CMU_PTT002-034
CMU_PTT002-035
CMU_PTT002-036
CMU_PTT002-037
CMU_PTT002-038
CMU_PTT002-039
CMU_PTT002-040
previous arrow
next arrow

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU PTT003 การเปลี่ยนแปลงบริบทและจินตภาพของเมืองผ่านการรับรู้และกาลเวลา

โดย กตัญญู สุวรรณฉิม

CMU_PTT003
CMU_PTT003-002
CMU_PTT003-003
CMU_PTT003-004
CMU_PTT003-005
CMU_PTT003-006
CMU_PTT003-007
CMU_PTT003-008
CMU_PTT003-009
CMU_PTT003-010
CMU_PTT003-011
CMU_PTT003-012
CMU_PTT003-013
CMU_PTT003-014
CMU_PTT003-015
CMU_PTT003-016
CMU_PTT003-017
CMU_PTT003-018
CMU_PTT003-019
CMU_PTT003-020
CMU_PTT003-021
CMU_PTT003-022
CMU_PTT003-023
CMU_PTT003-024
CMU_PTT003-025
CMU_PTT003-026
CMU_PTT003-027
CMU_PTT003-028
CMU_PTT003-029
CMU_PTT003-030
CMU_PTT003-031
CMU_PTT003-032
previous arrow
next arrow
CMU_PTT003
CMU_PTT003-002
CMU_PTT003-003
CMU_PTT003-004
CMU_PTT003-005
CMU_PTT003-006
CMU_PTT003-007
CMU_PTT003-008
CMU_PTT003-009
CMU_PTT003-010
CMU_PTT003-011
CMU_PTT003-012
CMU_PTT003-013
CMU_PTT003-014
CMU_PTT003-015
CMU_PTT003-016
CMU_PTT003-017
CMU_PTT003-018
CMU_PTT003-019
CMU_PTT003-020
CMU_PTT003-021
CMU_PTT003-022
CMU_PTT003-023
CMU_PTT003-024
CMU_PTT003-025
CMU_PTT003-026
CMU_PTT003-027
CMU_PTT003-028
CMU_PTT003-029
CMU_PTT003-030
CMU_PTT003-031
CMU_PTT003-032
previous arrow
next arrow

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU PTT004 "จอดดี" ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับช่วยค้นหาช่องจอดรถ

โดย ชัชวาล คำคุณา

CMU_PPT004
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
previous arrow
next arrow
CMU_PPT004
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
previous arrow
next arrow

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU PTT005 การวิเคราะห์ปัจจัยและการแพร่กระจายของโรคแอนแทรกโนสในพริกด้วยแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกและข้อมูล Sentinel-2

โดย สุภาวดี โกสินทร์

CMU_PTT005
CMU_PTT005-002
CMU_PTT005-003
CMU_PTT005-004
CMU_PTT005-005
CMU_PTT005-006
CMU_PTT005-007
CMU_PTT005-008
CMU_PTT005-009
CMU_PTT005-010
CMU_PTT005-011
CMU_PTT005-012
CMU_PTT005-013
CMU_PTT005-014
CMU_PTT005-015
CMU_PTT005-016
CMU_PTT005-017
CMU_PTT005-018
CMU_PTT005-019
CMU_PTT005-020
CMU_PTT005-021
CMU_PTT005-022
CMU_PTT005-023
CMU_PTT005-024
CMU_PTT005-025
CMU_PTT005-026
CMU_PTT005-027
CMU_PTT005-028
CMU_PTT005-029
CMU_PTT005-030
CMU_PTT005-031
CMU_PTT005-032
CMU_PTT005-033
CMU_PTT005-034
CMU_PTT005-035
CMU_PTT005-036
CMU_PTT005-037
CMU_PTT005-038
CMU_PTT005-039
CMU_PTT005-040
CMU_PTT005-041
CMU_PTT005-042
previous arrow
next arrow
CMU_PTT005
CMU_PTT005-002
CMU_PTT005-003
CMU_PTT005-004
CMU_PTT005-005
CMU_PTT005-006
CMU_PTT005-007
CMU_PTT005-008
CMU_PTT005-009
CMU_PTT005-010
CMU_PTT005-011
CMU_PTT005-012
CMU_PTT005-013
CMU_PTT005-014
CMU_PTT005-015
CMU_PTT005-016
CMU_PTT005-017
CMU_PTT005-018
CMU_PTT005-019
CMU_PTT005-020
CMU_PTT005-021
CMU_PTT005-022
CMU_PTT005-023
CMU_PTT005-024
CMU_PTT005-025
CMU_PTT005-026
CMU_PTT005-027
CMU_PTT005-028
CMU_PTT005-029
CMU_PTT005-030
CMU_PTT005-031
CMU_PTT005-032
CMU_PTT005-033
CMU_PTT005-034
CMU_PTT005-035
CMU_PTT005-036
CMU_PTT005-037
CMU_PTT005-038
CMU_PTT005-039
CMU_PTT005-040
CMU_PTT005-041
CMU_PTT005-042
previous arrow
next arrow

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMU PTT006 ชีวิตและการต่อสู้ของหญิงขายบริการสู่พื้นที่แห่งความเท่าเทียม ณ แคนดูบาร์ จังหวัดเชียงใหม่ มุมมองภูมิศาสตร์สตรีนิยม

โดย มุทิตา จันทะปะทัด

CMU_PTT006
CMU_PTT006-002
CMU_PTT006-003
CMU_PTT006-004
CMU_PTT006-005
CMU_PTT006-006
CMU_PTT006-007
CMU_PTT006-008
CMU_PTT006-009
CMU_PTT006-010
CMU_PTT006-011
CMU_PTT006-012
CMU_PTT006-013
CMU_PTT006-014
CMU_PTT006-015
CMU_PTT006-016
CMU_PTT006-017
CMU_PTT006-018
CMU_PTT006-019
CMU_PTT006-020
CMU_PTT006-021
CMU_PTT006-022
CMU_PTT006-023
CMU_PTT006-024
CMU_PTT006-025
CMU_PTT006-026
CMU_PTT006-027
CMU_PTT006-028
CMU_PTT006-029
CMU_PTT006-030
previous arrow
next arrow
CMU_PTT006
CMU_PTT006-002
CMU_PTT006-003
CMU_PTT006-004
CMU_PTT006-005
CMU_PTT006-006
CMU_PTT006-007
CMU_PTT006-008
CMU_PTT006-009
CMU_PTT006-010
CMU_PTT006-011
CMU_PTT006-012
CMU_PTT006-013
CMU_PTT006-014
CMU_PTT006-015
CMU_PTT006-016
CMU_PTT006-017
CMU_PTT006-018
CMU_PTT006-019
CMU_PTT006-020
CMU_PTT006-021
CMU_PTT006-022
CMU_PTT006-023
CMU_PTT006-024
CMU_PTT006-025
CMU_PTT006-026
CMU_PTT006-027
CMU_PTT006-028
CMU_PTT006-029
CMU_PTT006-030
previous arrow
next arrow

 

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save