หลักสูตร ปร.ด. ภูมิศาสตร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งมิติทางพื้นที่และเวลาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หลักสูตรได้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

1. แบบ 1.1 (Type 1.1)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (Degree Requirement) 48 หน่วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์ (A. Thesis)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154898ดุษฎีนิพนธ์48
Dissertation

ข. กิจกรรมทางวิชาการ (B. Academic Activities)

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the topic related to his/her thesis for 1 time (s) in every semester for at least 4 semesters and students have to attend seminar every semester that the course is offered.

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science, Scopus, IEEE หรือ PubMed โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง

2. Dissertation work or a part of dissertation work must be published or at least accepted to publish in an international journal at least 1 paper which must be listed in ISI Web of Science, Scopus, IEEE or PubMed database with the student as the first author and at least 1 dissertation work or part of dissertation work must be presented in an international conference accepted by the field of study.

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every Semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee.

4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา

4. A student must join the special lecture by international academic expert at least 1 time per semester.

5. นักศึกษาอาจจะเลือกไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระยะสั้น (1-6 เดือน) ในหน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. A student may participate in short-term (1-6 months) academic activities at an international organization/institution with the Graduate Program Administrative Committee consideration.

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม (C. Non-credit Courses)

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

1. Graduate School requirement

     ภาษาต่างประเทศ

     a foreign language

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

2. Program requirement

     นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

     Student may enroll non-credit courses with the Graduate Program Administrative Committee consideration.

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (D. Qualifying examination)

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a thesis proposal.

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก

2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester.

แผนการศึกษา (Study Plan)

 

1. แบบ 1.1 (Type 1.1)

ชั้นปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
(Register for university services)
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
(Pass foreign language examination requirement)
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
การบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(Special Lecture)
รวม (Total)

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154898ดุษฎีนิพนธ์12
(Dissertation)
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
(Present thesis proposal)
จัดสัมมนานำเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
(Seminar for Thesis progress)
การบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(Special Lecture)
รวม (Total)12

ชั้นปีที่ 2 (Second Semester)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154898ดุษฎีนิพนธ์12
(Dissertation)
จัดสัมมนานำเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
(Seminar for Thesis progress)
การบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(Special Lecture)
รวม(Total)12

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154898ดุษฎีนิพนธ์12
(Dissertation)
จัดสัมมนานำเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
(Seminar for Thesis progress)
การบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(Special Lecture)
รวม (Total)12

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
154898ดุษฎีนิพนธ์12
(Dissertation)
จัดสัมมนานำเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
(Seminar for Thesis progress)
การบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(Special Lecture)
รวม(Total)12

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title)หน่วยกิต (Credits)
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
(Register for university services)
สอบปริญญานิพนธ์
(Dissertation defense)
การบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(Special Lecture)
รวม (Total)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    หลักสูตร แบบ 1.1

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯแล้ว
 3. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ไม่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำหรับกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแต่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 4. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในระดับดีและต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 5. ผู้สมัครจะต้องนำเสนอเอกสารแนวคิดของงานวิจัยที่ผู้สมัครมีความสนใจและจะดำเนินการวิจัยที่จะเป็นส่วนหลักของดุษฎีนิพนธ์
 6. คุณสมบัติอื่นนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

การสมัครเข้าศึกษาต่อ

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สมารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ www.grad.cmu.ac.th

เอกสารสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาต่อ ต้องเตรียม คือ

 1. ประวัติโดยย่อ
 2. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครในระดับปริญญาโท
 3. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน ในระดับที่สูงที่สุด
 4. จดหมายแนะนำตนเองแสดงเจตน์จํานงค์ในการเข้าศึกษาต่อ (Statement of purpose : SOP) ความยาวประมาณ 500-1,000 คำ โดยให้ระบุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์งานวิจัยที่ผ่านมา และแนวทางการทำวิจัย/หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่สนใจ
 5. แนวทางการทำวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์ (ความยาวไม่เกิน 5,000 คำ)
 6. เอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ
 7. จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ 2 ฉบับ
 8. เอกสารรับรองจากว่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. Curriculum Vitae
 2. Master's Thesis Abstract.
 3. Copy of College/University Transcript of highest education level.
 4. Statement of purpose (SOP) of 500-1,000 words explaining : academic background, research experiences and research plan at CMU including potential thesis title.
 5. A research proposal which indicates the specification of the broad field of study, statement of the research problem and scope and objectives of the study, rationale for and the significance of the study, methodology to be followed. (Maximum 5,000 words)
 6. English Language Proficiency Certificates.
 7. Two reference letters of academic appraisal signed and on letterheads paper (these should be an academic reference if you have been in full-time education in the last three years) from people/organizations who are familiar with your academic and/or professional background.
 8. Thesis supervisor acceptance document from the prospective advisor who is from the Department of Geography, Chiang Mai University.

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)
 2. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Teaching Assistants & Research Assistants Scholarships : TA/ RA)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 390,000 บาท (6 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ของนักศึกษา**

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save