หลักสูตร วท.ม. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากมิติทางพื้นที่และเวลา โดยใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับหลักการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ ทั้งชุมชน ประเทศ และภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุติธรรม

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

1. แผน ก แบบ ก 1 (Plan A Type A1)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (Degree Requirement) 36 หน่วยกิต

 

ก. ปริญญานิพนธ์ (A. Thesis) 

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154797วิทยานิพนธ์ปริญญาโท36
Master’s Thesis
 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ (B. Academic Activities)
 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis for 1 time in every semester for at least 3 semesters and students have to attend seminar every semester that the course is offered.
 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน หรือได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน อย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ ให้เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. Thesis results or part of thesis results have been published, or at least been accepted to publish at a national-level journal that has quality and been accepted in the academic field. The journal should publish continuously at least 3 years, and article has been examined by 3 peer reviews outside from different institutes or has been published or at least been accepted to publish in qualified international-level journal and been accepted in the academic field. The academic journal might be published in hard or electronic copy which publish by certain schedule, at least 1 paper and present thesis resolute or part of thesis results in national or international academic conference that has been accepted in the field at least 1 paper or in according to the announcement and regulations of the Graduate School, Chiang Mai University.
 
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee.
 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม (C. Non-credit Courses)
 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ
1. Graduate School requirement - a foreign language
 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. Program requirement - Consent of the advisor
 
ง. การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (D. Thesis Proposal Examination)
 
หลังจากนักศึกษาผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
Following the passing of the foreign language requirement, a student must submit a Thesis proposal to the advisory committee and the graduate committee.
 
จ. การสอบวิทยานิพนธ์ (E. Thesis Examination)
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาเป็นผู้กำหนดให้ หลังจากที่นักศึกษาได้ทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว
The advisor committee will arrange the Thesis examination after the student has completed his/her Thesis
 

2. แผน ก แบบ ก 1 (Plan A Type A2)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (Degree Requirement : a minimum of) 36 หน่วยกิต

 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า (A. Coursework : a minimum of) 24 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า (1. Graduate Courses : a minimum of) 24 หน่วยกิต

     1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า (1.1 Field of specialization : a minimum of) 24 หน่วยกิต
 
          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ (1.1.1 Required courses) 6 หน่วยกิต
 
รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154701ทฤษฎีภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์3(3-0-6)
Geographical and Geoinformatics Theories
154704ประเด็นและวิธีวิทยาในการวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์3(3-0-6)
Issues and Research Methodologies in Geography
 
          1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า (1.1.2 Elective courses : a minimum of) 18 หน่วยกิต
 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
Student can enroll the followings courses or the others which the graduate education executive committee approves.
รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154712ภูมิประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE ENVIRONMENT
153714การจำลองเชิงพื้นที่ของศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน3(2-2-5)
Spatial Modeling of Sustainable crop Potential
153715ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ3(2-2-5)
Geoinformation for Disaster Risk Management
153721ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง3(2-2-5)
Advanced Geographic Information Systems
153731ระบบดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่3(2-2-5)
Global Navigation Satellite System in Spatial Data Handling
153732การประมวลข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข3(2-2-5)
DIGITAL TERRAIN MODEL DATA PROCESSING
153733การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่3(2-2-5)
Geospatial Big Data Analytics
153741การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์3(2-2-5)
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN
153743การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานภูมิสารสนเทศศาสตร์3(2-2-5)
COMPUTER PROGRAMMING IN GEOINFORMATICS
153777ภูมิสารสนเทศและสุขภาพ3(2-2-5)
Geoinformation and Health
154711สิ่งแวดล้อมนิยมและนโยบายสาธารณะ3(3-0-6)
ENVIRONMENTALISM AND PUBLIC POLICIES
154714นิเวศวิทยาการเมือง3(3-0-6)
POLITICAL ECOLOGY
154715การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน3(3-0-6)
MANAGEMENT OF COMMUNITY'S NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
154723การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ3(3-0-6)
CLIMATE CHANGE
154733ประชากรและพลวัตเชิงพื้นที่3(3-0-6)
Population and Spatial Dynamics
154735เมืองศึกษา3(3-0-6)
URBAN STUDIES
154739ภูมิศาสตร์สุขภาพ3(3-0-6)
GEOGRAPHY OF HEALTH
154741ภูมิศาสตร์อาหาร3(3-0-6)
GEOGRAPHY OF FOOD
154743การวิเคราะห์เชิงพื้นที่3(3-0-6)
Spatial Analysis
154748ภูมิเศรษฐศาสตร์เมือง3(3-0-6)
Urban Economics Geography
154749ภูมิศาสตร์การคมนาคมขนส่งเมือง3(3-0-6)
Geography of Urban Transportation
154761ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน3(3-0-6)
Geography of ASEAN Community
154786สัมมนาประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์3(3-0-6)
Seminar in Geographical and Geoinformatics Problems
154789หัวข้อเลือกสรรทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์3(3-0-6)
Selected Topic in Geography and Geoinformatics
155713แนวคิดและการจัดการภัยพิบัติ3(3-0-6)
Disaster Concepts and Management
155715การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ3(3-0-6)
Analytics in Disaster Risk Management
155735แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาทางภูมิศาสตร์3(2-2-5)
Mathematical Models for Geographical Studies
 
     1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (1.2 Other courses)
 
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the advisor
 
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (2. Advanced Undergraduate Courses)
 
กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for education, the student must enroll some advanced undergraduate courses(s) under the recommendation of program administrative committee.
 
ข. ปริญญานิพนธ์ (B. Thesis) 12 หน่วยกิต
 
รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154799วิทยานิพนธ์ปริญญาโท12
Master’s Thesis
 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม (C. Non-credit Courses)
 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ
1. Graduate school requirement - a Foreign language.
 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. Program requirement - Consent of the advisor
 
ง. กิจกรรมทางวิชาการ (D. Academic Activities)
 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis for 1 time in every semester for at least 3 semesters and students have to attend seminar every semester that the course is offered.
 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน หรือ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ เผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือ ให้เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. Thesis results or part of thesis results have been published, or at least been accepted to publish at a national-level journal that has quality and been accepted in the academic field. The journal should publish continuously at least 3 years, and article has been examined by 3 peer reviews outside from different institutes or has been published or at least been accepted to publish in qualified international-level journal and been accepted in the academic field. The academic journal might be published in hard or electronic copy which publish by certain schedule, at least 1 paper or full paper publication in an international conference proceedings accepted by the field of study or in according to the announcement and regulations of the Graduate School, Chiang Mai University.
 
จ. การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (E. Thesis Proposal Examination)
 
หลังจากนักศึกษาผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
Following the passing of the foreign language requirement, a student must submit a Thesis proposal to the advisory committee and the graduate committee.
 
ฉ. การสอบวิทยานิพนธ์ (F. Thesis Examination)
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาเป็นผู้กำหนดให้ หลังจากที่นักศึกษาได้ทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว
The advisor committee will arrange the Thesis examination after the student has completed his/her Thesis.
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษา (Study Plan)

 

ทางเลือกที่ 1 แผน ก แบบ ก 1 (Plan A Type A1)

 

ชั้นปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
Register for university services
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language examination requirement
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
Present thesis proposal
รวม (Total)

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154797วิทยานิพนธ์ปริญญาโท12
Master’s Thesis
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis
รวม (Total)12

 

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154797วิทยานิพนธ์ปริญญาโท12
Master’s Thesis
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis
รวม (Total)12

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154797วิทยานิพนธ์ปริญญาโท12
Master’s Thesis
สอบปริญญานิพนธ์
Thesis defense
รวม (Total)12

 

ทางเลือกที่ 2 แผน ก แบบ ก 2 (Plan A Type A2)

 

ชั้นปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154701ทฤษฎีภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์3(3-0-6)
Geographical and Geoinformatics Theories
กระบวนวิชาเลือก3
Elective courses
กระบวนวิชาเลือก3
Elective courses
กระบวนวิชาเลือก3
Elective courses
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language examination requirement
รวม (Total)12

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154704ประเด็นและวิธีวิทยาในการวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses3
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses3
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses3
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
Present thesis proposal
รวม (Total)12

 

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154799วิทยานิพนธ์ปริญญาโท6
Master’s Thesis
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
organize seminar and present paper on the topic related to his/her thesis
รวม (Total)6

ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)

รหัสวิชา (Course Number)ชื่อวิชา (Course Title) หน่วยกิต (Credits)
154799วิทยานิพนธ์ปริญญาโท6
Master’s Thesis
สอบปริญญานิพนธ์
Thesis defense
รวม (Total)6

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลการเรียนดีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และควรมีพื้นฐานทางด้านการวิจัย
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 4. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
 5. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 6. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนลำดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 4. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
 5. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
 6. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สมารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ www.grad.cmu.ac.th

โดยเอกสารสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาต่อ ต้องเตรียม คือ

   ปริญญาโท แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

 1. แนวทางการทำวิจัย
 2. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (ใช้หนังสือรับรองที่แนบท้ายคู่มือการสมัคร)
 3. ประวัติ/ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

   ปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

 1. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (ใช้หนังสือรับรองที่แนบท้ายคู่มือการสมัคร)
 2. หัวข้อวิจัยที่สนใจศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)
 2. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Teaching Assistants & Research Assistants Scholarships : TA/ RA)
 3. ทุน Sylff (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
 4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 116,000 บาท (4 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ของนักศึกษา**

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save