วิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาภูมิศาตร์

สาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมวิทยานิพนธ์Thesis tileLink
ภูมิศาสตร์500431033วีระนุช แย้มยิ้มผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธ์จากนาข้าวสู่นากุ้ง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยFrom rice field to shrimp pond: changes of livelihood and environment in the rice basket area of Thailandhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115549
ภูมิศาสตร์500431009อมรรัตน์ นาคเสพศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคนิเวศสังคมของชุมชนลำปะทาวภายหลังการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิSocial ecology of Lampatao Communities after the Lampalao Hydropower Dam Construction, Chaiyaphum Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:114048
ภูมิศาสตร์500431002ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สมพร สง่าวงศ์การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคีAnalysis and development of the multi-party management pattern of Thale Noi non-hunting areahttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:114065
ภูมิศาสตร์490431011สุทธิษา สมนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการอุบัติซ้ำของวัณโรคในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์The Re-emergence of Tuberculosis in Chiang Mai Province : a geographical analysis https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:113555
ภูมิศาสตร์490431005น้ำเพชร ชาเทพรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่ของโครงสร้างการค้าและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกชานเมือง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่Spatial development of commercial structure and adaptation of suburban retailers under globalization : a case study of Ton Pao Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115193
ภูมิศาสตร์490431002ธีระพงศ์ โพธิ์มั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธ์การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ : กรณีศึกษาวัดเชียงทองและปริมณฑลหลวงพระบาง สปป. ลาวTourism and change of space : a case study of Xiang Thong Temple and its vicinity, Luang Prabang, Lao PDR.https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:114047
ภูมิศาสตร์490431001คมกริช บุญเขียวรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารการแพร่กระจายทางพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของพืชอินทรีย์ในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่Spatial diffusion and change in production patterns of organic crops in Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:114233
ภูมิศาสตร์480431046สุธัญญารัตน์ ฝ้ายตระกูลรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์การแพร่กระจายทางพื้นที่และรูปแบบการผลิตของเกษตรกรรมแบบพันธะสัญญาในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่Spatial diffusion and production patterns of contract farming in Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:113337
ภูมิสารสนเทศ490432230มารุต สุรัสวดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรมการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกพันธุ์ไม้ยืนต้นเด่นในวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์Application of high resolution satellite data to classify dominant tree spccies in Kaokradong Forset Park, Buriram Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:113545
ภูมิสารสนเทศ490432229พิศุทธิ์ นิ่มนวลอาจารย์ ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตรการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจหาปรากฎการณ์โดมความร้อนUse of salellite imageries for extraction of urban head island effect https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:114043
ภูมิสารสนเทศ490432221เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินในลุ่มน้ำแม่กวงAnalysis of groundwater pollution vulnerability in Mae Khaung Basin https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:113550
ภูมิสารสนเทศ490432218ประดิษฐ์ ตุ้ยศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรมอาจารย์ชยกฤต ม้าลำพองการพัฒนาระบบตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมแบบอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาเมืองลำพูนDeveloping of automatic checking system on land use requisition in comprehensive plan area on internet network : A case study of Mueang Lamphunhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:113548
ภูมิสารสนเทศ490432216ฉวีวรรณ ข่าเหล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรมอาจารย์ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลขที่ผลิตจากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 กับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศComparative study of the digital elevation models genreted from high resolution satellite images and topographic map 1 : 50,000 with aerial photographshttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:113549
ภูมิศาสตร์500431034อำพร ดัชถุยาวัตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์การรับมือกับความเสี่ยงและความเปราะบางต่อปัญหาดินเค็มในบ้านหอกลอง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามCoping with risk and vulnerability to salinization in He Klong Village, Nong Sim Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115830
ภูมิศาสตร์500431032น้ำผึ้ง ท่าคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคชุมชนสวนเมี่ยงท่ามกลางการปิดล้อมของอุทยานแห่งชาติขุนแจ : กรณีศึกษาบ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายThe Suan Miang community in the enclosure of Khun Chae National Park : a case study of Khun Lao Village, Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115180
ภูมิศาสตร์500431007วรวิทย์ ศุภวิมุติรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรภายหลังพายุไต้ฝุ่นเกย์: กรณีศึกษาตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรPatterns and changes of agricultural land use After Typhoon Gay: A Case study of thale sap Sub-district, Pathio District, Chumphon Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115346
ภูมิศาสตร์490431009ศุภชัย แสนใจอิรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของสถานบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่A Geographical analysis of entertainment establishments in Chiang Mai Cityhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115831
ภูมิศาสตร์490431006ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารพัฒนาการของโครงข่ายการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตชานเมือง: กรณีศึกษาชานเมืองเชียงใหม่-แม่โจ้Development of transportation network and suburban land-use changes : a case study of Chiang Mai-Maejo urban fringehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115179
ภูมิศาสตร์490431003นนทวรรณ แสนไพรรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรีการเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจของชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่Mobility, settlement and changing economic livelihood of the Dara-ang in Chiang Dao District, Chiang Mai Porvincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115833
ภูมิสารสนเทศ500432008มลวิกา ผู้แสงทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพล ดำรงชัยการทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่จากข้อมูลดาวเทียมธีออสLarge scale mapping from THEOS satellite data https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115196
ภูมิสารสนเทศ500432005เกียรติกัญญา จันทรกำธรอาจารย์ ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตรการทำแผนที่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจากภาพถ่ายดาวเทียม Terra/Aqua ระบบเซ็นเซอร์ MODIS บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยMapping of particulate matters less than 10 microns (PM10) surface concentrations derived from Terra/Aqa - MODIS in Upper Northern Thailandhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:116599
ภูมิสารสนเทศ500432004การัณย์ อินทะกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรมการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศของข้อมูลเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับการให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิสDeveloping of geoinformatics rain gauge data for web servicehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115194
ภูมิสารสนเทศ490432223อภิชาติ ทองมาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรมอาจารย์ชยกฤต ม้าลำพองแบบจำลองระบบการติดตามยานพาหนะรูปแบบมาตรฐานสากลVehicle tracking system model according to the international standardhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115195
ภูมิสารสนเทศ490432219พงศธร พิจิตรธรรมอาจารย์ ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตรการพัฒนาระบบเพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9System development for application of geographic information systems in tab water management of Provincial Waterworks Authority 9 https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115542
การจัดการสาธารณภัย520432041ธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูนอาจารย์ ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตรการจัดการภัยแล้งสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่Drought managements for paddy field in Doi-Saket District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:116584
การจัดการสาธารณภัย520432040ณ อร กิตติวาณิชย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการตอบสนองต่อพิบัติภัย ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนPeople's rexponse to chemical and hazardous substances disaster in the vicinity of Northern Region Industrial Estate, Lumphun Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:116598
การจัดการสาธารณภัย520432039เฉลิมขวัญ คาภูน้อยศาสตราจารย์ ดร.จักรี เส้นทองความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่มีต่อความช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชน ภายหลังการเกิดอุทกภัยในตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางSatisfaction of sufferer towards the aids from public and private sectors after flood in Tambon Mae Prik, Amphoe Mae Prik, Changwat Lampanghttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115793
การจัดการสาธารณภัย520432036อดิลักษณ์ ยอดยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการประเมินความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่Fire hazard risk assessment in San Kamphaeng Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115544
การจัดการสาธารณภัย520432035พิบูลชัย เหมืองทองศาสตราจารย์ ดร.จักรี เส้นทองสัมฤทธิผลการฝึกอบรมของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่Training achievement of the disaster prevention and mitigation academy, Chiang Mai campushttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:115198
ภูมิศาสตร์520431013วิชญ์ จอมวิญญาณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางGeographical analysis of lung cancer in Mueang Lampang District, Lampang Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:118356
ภูมิศาสตร์520431012แก้วอุ่นเรือน จันทวงศาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และความหมายของสถานที่ของคนพลัดที่อันเนื่องมาจากโครงการขยายเขื่อนไฟฟ้าเทินหินบูน สปป.ลาวChanges of spatiality and sense of place of the displaced people as A Result of Theun Hinboun Expansion Project, Laos PDR.https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:118761
ภูมิศาสตร์520431001จิตรภณ สุนทรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงอาจารย์ ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐมA Spatial analysis of dengue fever in Nakhon Pathom Municipalityhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117699
ภูมิศาสตร์510431005อาทิตย์ อินธาระรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารพัฒนาการของการขนส่งทางรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างRailroad transportation development in the Lower Norteastern Regionhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117197
ภูมิศาสตร์500431006ภูมิ สาทสินธุ์รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสารพัฒนาการทางพื้นที่ ความเชื่อมโยง และการตอบสนองต่อวิกฤติเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาSpatial development, linkages and responses to economic crises of electronic industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117199
ภูมิศาสตร์500431004จิตคุปต์ ละอองปลิวอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการตอบสนองของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีResponses of agricultural water users in the context of an industrializing town : A Case study of Kaeng Khoi District, Saraburi Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117200
ภูมิศาสตร์500431003คมสัน ศรีบุญเรืองอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคพืชอาหารหรือพืชพลังงาน ? ยุทธวิธีการดำรงชีพขอเกษตรกรในที่ราบสูงโคราชFood or fuel crops? livelihood strategies of farmers in Korat Plateauhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117198
ภูมิสารสนเทศ500432064กฤษดาพันธุ์ แสงคำมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์การเปรียบเทียบการจำแนกข้อมูลแบบละเอียดกว่าจุดภาพและแบบกำกับดูแลด้วยดาวเทียมไทยโชคเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราComparison of subpixel and supervised classifications using Thaichote Imagery for detecting rubber plantation areas https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117988
ภูมิสารสนเทศ500432006ฐิรวิชต์ กองเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรมการถ่ายทอดค่าพิกัดภูมิประเทศแนวราบสู่ภาพถ่ายเฉียงต่ำที่ได้จากกล้องวีดีโอTransferring planimetric coordinates on the low oblique photograph takes from camcorderhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117820
การจัดการสาธารณภัย530432087ภานุพงค์ สว่างวงค์รองศาสตราจารย์ พวงเพชร ธนสินการตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่Responses of people to flood disaster : a case study of Nong Hoi Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117292
การจัดการสาธารณภัย530432086ประพันธ์ วันวารองศาสตราจารย์ พวงเพชร ธนสินความตระหนักของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยานต่อมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่Awareness of drivers in apron toward accident and incident prevention measures at Chiang Mai International Airporthttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117294
การจัดการสาธารณภัย530432085บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่People's preparedness to earthquake disaster in San Kamphaeng Municipality Area, San Kamphaeng Ditrict, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117575
การจัดการสาธารณภัย530432061สุมารินทร์ ว่องสุรีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการบรรเทาภัยภิบัติวาตภัยกรณีพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาDisaster mitigation from thunderstorms and hailstorms in Amphoe Mueang Phayao Changwat Phayaohttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117471
การจัดการสาธารณภัย530432059มิ่งขวัญ ม่วงอยู่รองศาสตราจารย์ พวงเพชร ธนสินการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับภัยดินถล่ม : กรณีศึกษาบ้านแม่มูด ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่Community's perception and participation in preparedness towards landslide disaster : a case study of Ban Mae Mut, Tambon Mae Win, Amphoe Mae Wang, Changwat Chiang Maihttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:117293
การจัดการสาธารณภัย520432043ศุภรัตน์ สิริปรีดาพันธ์รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาบ้านห้วยธนู ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านCommunity-base risk management for flash flood : a case study of Ban Huai Thanu, Tambon Tan Chum, Amphoe Tha Wang Pha, Changwat Nanhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:118355
การจัดการสาธารณภัย520432042พิมพ์นิภา กันทะธงอาจารย์ ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตรการรับรู้และการตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม : กรณีศึกษา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ Perception and responses of people towards flood disaster : a case study of Tambon Napoon, Amphoe Wang Chin, Changwat Phraehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:118353
การจัดการสาธารณภัย520432037เจษฎา ปินตานารองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ความรู้ความเข้าใจของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่Local knowledge of landslide risk management : a case study of Ban Donchai, Tambon Mae Tha, Amphoe Mae On, Changwat Chiang Maihttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:118354
ภูมิศาสตร์530431014อัญญา บูชายันต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรีการค้าชายแดนไทย-ลาว และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดน บริเวณช่องแม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีThai-Lao border trade and border landscape change in Chong Mek Area, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:121733
ภูมิศาสตร์530431013อริศา จิระศิริโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการทางพื้นที่ของฟาร์มเป็ดเนื้อและการปรับตัวต่อความขัดแย้งด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมSpatial development of broiler duck farms and adaptations of farmers in lamd-use and environmental conflicts in Nakhon Pathom provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:120147
ภูมิศาสตร์530431011วิไลวรรณ วิไลรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนเกาะยอในบริบทของการพัฒนาภูมิภาคChanges of landscape of Koh Yor community in the context of regional developmenthttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:120882
ภูมิศาสตร์530431008ภัทรกุล ศิลปรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคปอดอักเสบในผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรีA Spatial analysis of pneumonia in the elderly in Suphanburi province https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:120251
ภูมิศาสตร์530431006นราธร สายเส็งผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่Spatial interaction betwwn a school and local community in Doi Lo District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119395
ภูมิศาสตร์510431004สุมาลินี สาดส่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง : กรณีศึกษาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีAgricultural land changes in suburban area : A Case study of Bang Bua Thong District, Nonthaburi Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119396
ภูมิศาสตร์510431003วศินธร แสนสิงห์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคบ้านแม่เหียะใน : โลกใบเล็กของปัญหาใหญ่ในการพัฒนาและการอนุรักษ์Ban Mae Hia Nai : a microcosm of the larger problems in development and conscrvationhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119394
ภูมิสารสนเทศ510432031เชาวฤทธิ์ รอบรู้รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์การเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อประเมินพิ้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอุทกภัย : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่าง จังหวัดสุโขทัยComparisons of spatial models for analyzing flood risks area : a case study of lower part of Mae Nam Yom Watershed, Sulhothai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119203
การจัดการสาธารณภัย540432052พงศ์ธณัช บุญชูปิยสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญปัญหาภัยแล้งและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบรรเทาจากภาครัฐ : กรณีศึกษาฝายวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่Drought and satisfaction of farmers for mitigation from government gector: A Case study of Wang Hin Dike, Sob Tia Sub-district, Chon Thong District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119212
การจัดการสาธารณภัย540432035ณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการจัดการผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบท่าอาศยานเชียงใหม่Management of impact freom noise pollution affecting communities around Chiang Mai International Airporthttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119555
การจัดการสาธารณภัย530432088จิรกฤต จรรยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่Readiness of workers to fire protection and extinguishment in Chiang Mai International Airport Terminalshttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:119399
การจัดการสาธารณภัย530432056พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรปริมาณความต้องการใช้น้ำและการปรับตัวของเกษตรกรในตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่Water conssumptions and adaptations of farmers in San Kamphaeng Sub-district, San Kamphaeng Distric, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:118960
ภูมิศาสตร์540431003อโณทัย ก้อนแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงยุทธวิธีการรับมือและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่Coping strategies and a change of spaces of HIV/AIDS infected people in San Pa Tong District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:122235
ภูมิศาสตร์530431010วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธ์ภูมิศาสตร์ของอารมณ์ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่Emotional geographies in multicultural school in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:122197
ภูมิศาสตร์530431007ภัทร์ สาทสินธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของชาวมุสลิมในชุมชนพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ชุมชนสำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาSpatiality of muslim in a multicultural community: a case study of samphao lom community, Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:124023
ภูมิศาสตร์530431004ทศพล คชสารผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นเข้าและการปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่In-migration and adjustment of the elderly in Chiang Mai Municipalityhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:122201
ภูมิศาสตร์520431002ชฎล นาคใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการวิเคราะห์ห่วงโซ่สินค้าของข้าวในนิคมการเกษตรข้าว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีCommodity chain analysis of rice in teh agricultural estate of rice, Song Phi Nong District, Suphan Buri Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:120712
ภูมิสารสนเทศ540431042เจษฎา ทองพูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานของโครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชรDevelopment of spatial decision support system for allocation planning of irrigation water Wang Bua Project, Kamphaeng Phet Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:122234
ภูมิสารสนเทศ540431035สุดา ชัยพรมรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศApplication of geographic information system and statistical analysis for estimation of rainfall using weather radarhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:121915
ภูมิสารสนเทศ540431033วิภา อินเรืองอาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ภูมิสารสนเทศร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมThe prediction of landslides susceptibility areas in uttradit province by applying geo-informatics technology with an artificial neural network https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:121918
ภูมิสารสนเทศ540431031พิรฎา ทองประเสริฐผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการใช้เทคนิคทางภูมิสารสนเทศเพื่อหาตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยUse of techniques in geo-information for finding indicators of forest productivity in Doi Suthep-Pui National Parkhttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:122553
ภูมิสารสนเทศ540431029ดวงฤทัย ชุติมาปัญญาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการติดตามการปลูกป่าและประเมินการสูญเสียดินของพื้นที่ปลูกป่าในงานฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะด้วยภาพดาวเทียมหลายช่วงเวลาMonitoring forest plantations and assessing soil loss with multi-temporal satellite imageries in mae moh minehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:124024
ภูมิสารสนเทศ540431024ไกรวุฒิ ชูวิลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการพัฒนาชุดข้อมูลและอัลกอริทึมเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์เส้นทางถนนเชิงสามมิติDevelopment of dataset and geographic information algorithm for 3D route analysishttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:121579
การจัดการสาธารณภัย540432036ทิพย์พร ขันติภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการจัดการไฟป่าของบ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่Forest fire management of Baan Huay Poo Ling, Omkoi District, Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:121237
การจัดการสาธารณภัย530432084จิตรพิสุทธิ์ ไพจิตรกุญชรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการรับรู้และการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของประชาชนในตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนPerceptions and preparedness for coping with flood in Pa Sang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Provicehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:120955
ภูมิศาสตร์540431039ยิ่งทรง ทนงศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการปรับเปลี่ยนความเชื่อ และความหมายของสถานที่ของที่ตั้งบ้าน และที่ฝังศพของชนเผ่าม้งในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาวChanging Beliefs and Sense of Places of House and Burial of Hmong in Luang Prabang District, Lao PDR.
ภูมิสารสนเทศ560431028ดวงนภา ลาภใหญ่อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสถานการณ์การแพร่เชื้อมาลาเรีย ในตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนRelevance of climate change on Malaria transmission in Pha Bong Sub - district, Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:124547
ภูมิสารสนเทศ560431026เพชรสวรรค์ บุตรราศรีผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสง
ภูมิสารสนเทศ560431024พิชามญชุ์ สุเดชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการพัฒนาแบบจำลองภัยแล้งทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายDevelopment of agricultural drought model using geo-information technologies in Nanglae Sub-District, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:143314
ภูมิสารสนเทศ560431019นิตินัย สีมาปันผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่และการแพร่ระบาดของวัณโรคบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากSpatial interaction and the spread of tuberculosis on Thai-Myanmar border area in Mae Sot District, Tak Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:124350
ภูมิสารสนเทศ560431018ปัณณธร ธนดลเมธาพรอาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพในการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่Impacts of climate change on the potential of forest fire in Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:124437
ภูมิสารสนเทศ560431016ชณัฐฎา แสงงามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของยางพารา จากภาพถ่ายดาวเทียมAssessing Above-ground Carbon Sequestration of Para Rubber from Satellite Imagerieshttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:143276
ภูมิสารสนเทศ570431019สุพัตรา เจรสาริกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพื่อทำนายอุบัติการณ์ของโรคอุจจาระร่วงในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากGeo-Information for analysis of breeding sites of flies and relationship between factors for prediction of diarrhea incidence in Mae Sot District, Tak Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:125460
ภูมิสารสนเทศ570431017นฤภัค จันทิมาอาจารย์ เผ่าไทย สินอำพลผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่Impacts and Solutions from Alcoholic Beverages Accessibility of Female Students of a University in Chiang Mai Provincehttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/118635
ภูมิสารสนเทศ560431020นิติพงษ์ กาวีวลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและการปรับตัวของวิสาหกิจตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดกลางและขนาดย่อมในตำบลร่องฟองDevelopment, industrial linkages and adaptations of small and medium garment enterprises in Rong Fong Sub-district, Mueang Phrae District, Phrae Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:126625
ภูมิสารสนเทศ590431018เคเล็บ ลิง
ภูมิสารสนเทศ570431020อธิวัชร สังข์จันทราพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภาพถ่ายแสงไฟจากดาวเทียมช่วงเวลากลางคืนสําหรับการติดตาม การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในจังหวัดเชียงใหม่Night time light satellite imageries for monitoring urban expansion and temperature change in Chiang Mai Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:125871
ภูมิสารสนเทศ570431011ระพีพรรณ เมายศผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการปกครองสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่รัฐโดยใช้กลไกของตลาด:กรณีศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำทุ่งจ๊อ บ้านหัวเลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่Non-State Market-Driven System of Environmental
Governance: A Case Study of Payment for Ecosystem
Services (PES) in Thung Jaw Upper Watershed, Ban Hua Lao,Tambon Pa Pae, Amphoe Mae Taeng, Changwat Chiang Mai
http://ndeg.apps01.yorku.ca/wp-content/uploads/2016/11/all_Rapipun.pdf
ภูมิสารสนเทศ570431010ภชชา สิงหเสมานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญวิถีชีวิตและการปรับตัวต่อความเสี่ยงของการกัดเซาะชายฝั่ง: กรณีศึกษาชาวประมง ชุมชนตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Livelihood and Adaptation to Coastal Erosion Risk: A Case Study of Fishermen in Ta Mong Lai Community in Prachuap Khiri Khan Provincehttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/144700
ภูมิสารสนเทศ570431009ปรียาภรณ์ หมื่นราชผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาพื้นที่สวนลำไย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนMigration pattern of migrant workers in agricultural sector: a case study of longan orchard in Mae Tha District, Lamphun Provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:126673
ภูมิสารสนเทศ570431007ซูลัยลา กาเจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์Advances in understanding of mechanism
ภูมิสารสนเทศ580431012สุภาวดี ซ้องก๋าผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการคาดการณ์น้ำท่วม ณ สถานีบางระกำและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศDevelopment of Artificial Neural Network Model for Flood Prediction at Bang Rakam Station and Community Adaptation to Climate Changehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:143302
ภูมิสารสนเทศ570431015ฉัตราภรณ์ สุริวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการริเริ่มใช้กลไกทางเศรษฐกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาโครงการนำร่องเรดด์พลัสในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่Economic mechanism Initiative in environmental conservation: a case study of the REDD+ pilot project in Hua Thung community forest, Chiang Dao sub-district, Chiang Dao district, Chiang Mai provincehttps://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:143656
ภูมิสารสนเทศ570431013สุชาดา อ่อนเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรเทคนิคทางภูมิสารสนเทศสําหรับวิเคราะห์ความสมพันธ์ของโรคปากและเทาเปื่อยในโคนม
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Geo-Information Techniques for Analysis of Foot and Mouth Disease in Cattle
Maeon District, Chiang Mai Province
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/jmvm/
ภูมิสารสนเทศ560431022พงศ์วัฒนะ สังขธนานนท์อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวังPerformance of SWAT Hydrologic Model for Runoff Simulation in Wang River Basinhttps://www.researchgate.net/publication/327580977_Performance_of_SWAT_Hydrologic_Model_for_Runoff_Simulation_in_Wang_River_Basin
ภูมิสารสนเทศ600431037พรรณปพร บุญแปงผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ทวี ชัยพิมลผลินความเป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยด้วยแบบจำลองโครงข่าย
ประสาทเทียม
Possible Earthquake Prediction In Thailand with Artificial Neural Network modelshttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/article/view/225578
ภูมิสารสนเทศ600431011บงกชกร ชอบธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคชุมชนเมืองแกนพัฒนา” ภาพตัวแทนของการปะทะประสานระหว่างภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในบริบทของสังคมชนบทสมัยใหม่ MUEANG KAEN PATTANA” REPRESENTATION OF THE ARTICULATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPE AND TOURISTSCAPE IN THE MODERN RURAL SOCIETYhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/252869
ภูมิสารสนเทศ590431016ยุพิน ไชยสมภารผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการพยากรณ์ระดับน้ำโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองWRF-ECHAM5 (WATER LEVEL FORECASTING BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL WITH RAINFALL DATA FROM WRF-ECHAM5 MODEL)http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/9004
ภูมิสารสนเทศ580431020อนุสรา หมื่นชัยผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการย้ายถิ่น วิถีชีวิต และการปรับตัวของแรงงานชาวไทใหญ่ ในโรงงานไม้แปรรูปในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหมhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/242977
ภูมิสารสนเทศ580431018วรยุทธ ต๊ะแก้วอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเปรียบเทียบอุณหภูมิความส่องสว่างจากช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนที่ 1 และ 2 ของดาวเทียม LANDSAT-8Comparison of Brightness Temperatures from
Thermal Infrared Band 1 and 2 of LANDSAT-8
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/175779
ภูมิสารสนเทศ580431014ณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์การสกัดแนวเส้นภูมิประเทศจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำปางLineaments extraction from satellite images in Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, and Lampang provinceshttps://scjmsu.msu.ac.th/showallSCJ.php?id=0059
ภูมิสารสนเทศ580431011สุภามาศ สงวนศักดิ์สันติผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ลิวา ผาดไธสงโครงสร้างประชากรและสถานการณ์สุขภาพของชาวมลาบรี (ตองเหลือง) บ้านห้วยหยวก จังหวัดน่าน : การวิเคราะห์เชิงพื้นที่Population Structure and Health Situation of The Mlabri (Tong Luang),Ban Huai Yuak, Nan Province: A Spatial Analysishttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/article/view/241704
ภูมิสารสนเทศ580431010วรลักษณ์ ไก่งามอาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์ภัยแล้งบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ดัชนีความแห้งแล้ง Standardized Precipitation Index (SPI)Analysis of Drought in Northern Thailand Using Standardized Precipitation Indexhttps://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/article/view/200600
ภูมิสารสนเทศ570431018วรกันยา พรหมพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญความพร้อมของชุมชนกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของวนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานีCommunity Preparedness and Spatial Development for Eco-tourism in Pha Luang Waterfall Forest Park, Ubon Ratchathani Provincehttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/144970
ภูมิสารสนเทศ570431008ธันยพร นาตันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญผลกระทบจากการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนThe Effect of Adapting to the Tourism of Pga K’nyau Community Ban Mae Ping, Pai District, Mae Hong Son Provincehttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/article/view/173470
ภูมิสารสนเทศ610431020ชนาพร เหมืองอุ่น
ภูมิสารสนเทศ610431018เกวลิน อินลวง
ภูมิสารสนเทศ600431039สุรีย์พร พรหมผลินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติA trend of surface solar radiation in Chiang Mai, Thailandhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/538/1/012025
ภูมิสารสนเทศ590431022พิชชาทร มีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการสร้างแบบจำลองในการประเมินผลผลิตของข้าวนาปรังด้วยค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับจากดาวเทียมเซนติเนลวันModel Creation for Assessing Productivity of Dry Season Rice with Backscatter Coefficient from Sentinel-1https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/article/view/245104/166681
ภูมิสารสนเทศ590431021พรรษวุฒิ นันทรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญศักยภาพในการบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนด้วยการแพร่กระจายความเย็นของพื้นที่สีเขียว ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่The Efficiency of Urban Heat Island Mitigation by Cooling Effects from
Greenspace in Chiang Mai Municipality
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์600431012พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์นักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์600431025ชนัดดา ปีหลวงนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์600431035จารุพร นุแปงถานักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์600431038สุรัตน์ กำแพงแก้วนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์610431010ปาริชาติ ฉวีวงศ์นักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์610431019จักรพงค์ นามวงค์นักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์620431012จิรวัฒน์ สุขพินิจนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์620431013ธนานนท์ โสมอ่อนนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์630431006ยลดา ใจมาแก้วนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์630431008อารียา ติวะสุระเดชนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์630431016ณภัทร พุฒพันธ์นักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์630431017ปริชญ์ หมายหมั้นนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์630431018สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์นักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์630431020อรรถชัย บุญประเสริฐนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์640431024ระวีวรรณ บุญมานักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์640431025วิภาวินี คำน้อยนักศึกษาปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์640431026ภาคภูมิ ป่าหลวงนักศึกษาปัจจุบัน
แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save