การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์

Noรหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อเรื่องหมายเลขสืบค้น
13604002กมุทมาศ เทพรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของชุมชนในเขตชานเมืองชั้นใน กรณีศึกษา: ตำบลสุเทพN/A
23604003กฤษณ์ จันทรประยูรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษารูปแบบการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูนN/A
33604005กำพล อัตระผดุงรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรรอบชุมชนเมืองขนาดเล็กN/A
43604006กิติพงษ์ จัดของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของน้ำเสียบริเวณคลองแม่ข่าN/A
53604007กิติศักดิ์ หิรัญวิทยากุลการขยายตัวของชุมชนชานเมือง กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่N/A
63604011ขนิษฐา ปานคงการศึกษาปัญหาทัศนอุจาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
73604012เขมิกา สมวงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงและรุ่งอรุณน้ำพุร้อนN/A
83604014คเณศ สุคนธสรรพ์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งฟาร์มไขไก่ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษา : อำเภอหางดง และอำเภอสันทรายN/A
93604018จินตนา ใจตาบุตรการเคลื่อนย้ายและการกระจายแรงงานพม่าในอำเภอแม่สอดN/A
103604023ณรงศักดิ์ เมืองเงินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าบริเวณดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่N/A
113604025ทัตยา เพ็ชรภู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
123604027นริศรา รัตนพิไชยการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงสวนสัตว์เชียงใหม่N/A
133604029นาตยา ทรงวิจิตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของตลาดสด : กรณีศึกษาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตรN/A
143604032นิลาวัลย์ อุดมผลการผลิตและการตลาดมันฝรั่งในพื้นที่ราบ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
153604033นุชนารถ เดชแพการศึกษาตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรในเขตเมืองเชียงใหม่N/A
163604037ประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์การวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับพนักงานส่ง PIZZA : กรณีศึกษาร้าน PIZZA HUT สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่N/A
173604040ขจรวิทย์ อิสิสิงห์การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่แสะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่N/A
183604041ภควรรณ แสงศรีรูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคอุจจาระร่วง กรณีศึกษา : เปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างพื้นที่ อ.จอมทอง และ อ.แม่วางN/A
193604042ภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศการจัดการขยะมูลฝอยเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษา แขวงเม็งรายN/A
203604043ภูธนะ ชมภูมิ่งการวางแผนสำหรับสวนสาธารณะตามลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
213604045วรุณศิริ ศรีจันทร์ดรการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งย่านการค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองลำพูน : เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2539N/A
223604048วิทยา วุฒิกุลประพันธ์การศึกษาธุรกิจของหาบเร่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
233604051นายศรายุทธ์ ทิมแก้วการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตโบราณสถาน ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่N/A
243604057วสิริไข เชื้อละไมการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองรอบนอก กรณีศึกษา ตำบลป่าแดดN/A
253604058สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์การขยายตัวของเมืองบริวาร : กรณีศึกษาชุมชนเมืองหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
263604060นิรันดร์ ท้วมยิ้มรูปแบบการให้บริการของสามล้อในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
273604063สุรเชษฎ์ พรหมรังษีแสงการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม่N/A
283604065สุริยัน วิจิตรปฐมกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการให้ที่ดิน กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เลาะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
293604067เอกพงษ์ หน่อสุวรรณรูปแบบทำเลที่ตั้งโรงงานแกะสลักไม้จามจุรี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนN/A
303604068อธิราช ไชยงามการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจที่พักแรมในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
313604072อุกกฤษฎ์ สงค์ประเสริฐการพัฒนาการของชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนแม่ขะจานและชุมชนเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายN/A
323704004จำนง ยะแสงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านหาดเด็ด หมู่ที่ 1 ต.ภูเพียง จ.น่าน และบ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่านN/A
333704005จิรยุทธ์ ทาแก้วการศึกษาการจัดการป่าชุมชน บ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่N/A
343704011ชัยวัฒน์ จังสถิตย์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
353704012ชุติมา สมุทรักษ์การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
363704020นครินทร์ ชัยแก้วการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันภายในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่N/A
373704022สุกัญญา ทองมาการศึกษาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนเดินทางข้ามเขตบริการของโรงเรียนมัธยมของรัฐ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
383704023นิลินฎา ศรีกุลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
393704025บุหลง เจริญยิ่งรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็ก กรณีศึกษา: เขตสุขาภิบาลแม่โจ้N/A
403704026เบญจมาศ กอกเผือกรูปแบบการกระจายและขอบเขตการให้บริการของสถานีอนามัยN/A
413704029พรทิภา เที่ยงจันตาการจัดการพื้นที่บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาN/A
423704030พรสวรรค์ พิสิษฐ์กุลการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดพะเยาN/A
433704033พิกุลทอง จันทร์สามการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินรถประจำทางในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
443704035พิทยา เพชรศิริธำรงการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
453704037ภาติยะ พัฒนาศักดิ์การยอมรับการปลูกไม้เศรษฐกิจตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าของกรมป่าไม้N/A
463704044วราลักษณ์ เตจ๊ะเรืองการวางแผนการจัดการและปรับปรุงอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
473704047วิไลรัตน์ เสียมภักดีการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอน กรณีศึกษา : สุขาภิบาลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนN/A
483704051ศิริพงษ์ แสนสลี่การศึกษาการจัดการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำของตอนล่าง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนN/A
493704058สุโข เชยวัดเกาะการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการตั้งกิจการร้าน PIZZA HUT ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
503704065อานุภาพ ล้อวงศ์งามการวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับเดินเที่ยวภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ในระยะเวลา 1 วันN/A
513704308ดาริกา ห้วยทรายรูปแบบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
523804002กฤติยา โฆษิตดุริยพันธุ์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีขนส่ง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยN/A
533804004จตุพร นนทศิริการศึกษาปัญหาและการวิเคราะห์หาที่จอดรถที่เหมาะสมในเขตธุรกิจการค้ากลาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
543804007จิตรานุช ณ มาการศึกาษาที่ตั้งและการขยายตัวของชุมชนแออัดภายในเขตเทศบาลเมืองลำปางN/A
553804010ฉัตรชัย สันยายปัจจัยที่ม่อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชลประทานเขื่อนแม่กวง กรณีศึกษา : ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
563804019นราธิป เอี่ยมเขียวการประยุกต์ใช้ระบบ Remote Sensing เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์N/A
573804020นาลิวรรณ สุวรรณมณีการวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษา แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
583804024นลินี อิ่นแก้วการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
593804025ปฎิมา พักตร์ผ่องการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
603804027ปรัชญา ปิ่นขันธยงค์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานเบเกอรี่ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
613804028ปริญญา กุลประดิษฐ์ผลกระทบของสภาพพื้นที่เพาะปลูกต่อการผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาหมู่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
623804029ปัญญา พินิตชนาวิบูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่ศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
633804030ผจญ คำภิโรการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนอพยพ กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนN/A
643804032พัชรา ชัยอิสระเสรีรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองหางดงN/A
653804033พินยดา ลีลาสงวนการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของโกดังเก็บสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางN/A
663804035แพร่พรรณ เหมวรรณการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตเทศบางเมืองแพร่N/A
673804036ภพสุข โกไศยกานนท์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุภาชนะ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
683804037ภาณุพันธ์ พรมทองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยN/A
693804041มันทนา วิจารณ์ปรีชาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเมือง จังหวัดตากN/A
703804042มัลลิกา สมณาศักดิ์การศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร กรณีศึกษา : ต.แม่ไส อ.เมือง จ.พะเยาN/A
713804043ยุทธพล เตชะวิจิตร์การวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลำปางN/A
723804044รบฤา พรหมมาการวิเคราะห์เขตการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเขตการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่N/A
733804045รัชดาภรณ์ ตันติอภิกุลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขต ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่N/A
743804047ราชัน จักรทิพย์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองแพร่N/A
753804048รุ่งกานต์ อ่อนน่วมการศึกษาความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรN/A
763804052วิฑูรย์ จรัสเสนากุลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพของเส้นทางจราจรและการใช้ที่ดินที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
773804058ศักดิ์สกุล กุลละวณิชย์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนN/A
783804064สายฝน วรธเนศการศึกษาลักษณะการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน กรณีศึกษา : บ้านป่าเมี่ยงสะลวงใน และบ้านป่าเมี่ยงสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
793804065สุดารัตน์ สันติสกุลการวิเคราะห์พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาผุ้ใหญ่ในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่N/A
803804067สุภาวรรณ เพ็ชศรีการศึกษารูปแบบการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราชN/A
813804068สุรีรัตน์ เทมวรรธน์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองรอบนอกของเมืองเชียงใหม่:กรณีศึกษา ต.แม่เหี้ยN/A
823804069สุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์การขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาสุขาภิบาลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่N/A
833804070เอกนรินทร์ วีระวงค์การขยายตัวของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสุขาภิบาลบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่านN/A
843804071เอกราช จตุพิพิธพรการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่N/A
853804074อนุศาสน์ ไชยศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการศึกษาเพื่อวางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับสวนสาธารณะที่เหมาะสมแห่งใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
863804076อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาขอบเขตการให้บริการตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
873804077อรุณี ไชยวงค์รูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
883804078อวยชัย เทศเอี่ยมการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์N/A
893804363ภาณุพรรณ สุริยะปกรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเดินทางมาใช้บริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต กรณีศึกษา คาร์ฟูร์ ไฮเปอร์มาเก็ต และ โอชอง ไฮเปอร์มาร์เก็ตN/A
903804372กิตติมา หนูเงินการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการเครือข่ายป่าชุมชนN/A
913804697บงกชกร ทับเที่ยงรูปแบบพฤติกรรมของประชาชนในการมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าและอ่างเก็บน้ำห้วยหยวกN/A
923904001กนกวรรณ เชะปฏิมานนท์ปัจจัยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ กรณีศึกษา : โรงงาน เค.ซี.อุตสาหกรรมจำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
933904006จิรชัย โรจนศุภมิตรการศึกษาศักยภาพในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลางN/A
943904009เชาลิต คำโพธิ์การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว กรณีศึกษา : จังหวัดแพร่N/A
953904018นิติ เอี่ยมชื่นการศึกษาการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินบริเวณพื้นที่ปลูกเมี่ยง กรณีศึกษา บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่N/A
963904019นิรันดร มโนชัยการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
973904026ประเชิญ สมองดีการศึกษาการแพร่กระจายและการยอมรับของประชาชนต่อจานรับสัญญาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ C – ban : กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตตำบลเวียง ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทรายและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
983904031พัชรินทร์ เขื่อนเพชรการใช้บริการสวนสาธารณะ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสวนหนองบวกหาดและสวนล้านนา ร.๙N/A
993904040วรวิมล ขัตติพัฒนาพงษ์การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา: อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน ที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งสวนดอกN/A
1003904042ศกนต์ธนา ชมสวรรค์อิทธิพลของระบบชลประทานที่มีต่อการผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : โครงการชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชลN/A
1013904044ศักพันธ์ สุภาวรรณ์การกระจายตัวของร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1023904049สุฌานี วัฒนปฤดาการศึกษาการขยายตัวของเมืองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีN/A
1033904052นายอธิพงษ์ แสนละมูลรูปแบบการเกษตรในเขตชลประทานใกล้ชุมชนเมือง กรณีศึกษา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1043904055อัครเดช ชูเลาตระกูลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษา หมู่บ้านอมรนิเวศน์ หมู่บ้านอนุสารวิลล่า และหมู่บ้านธารดงN/A
1053904060เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่มการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ส่งเสริม กรณีศึกษาบ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่N/A
1064004001น.ส.วรรณวีร์ บุณยฤทธิ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรไม้ผล : กรณีศึกษา สวนลำไย ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่N/A
1074004002กฤษณา พุ่มเล็กการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกN/A
1084004003นายกฤษณ์ อมฤตทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดสำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1094004004นายกฤษดาพันธุ์ แสงคำมาการศึกษาหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
1104004005ขวัญฤทัย ชัยศรีสวัสดิ์การจัดระะเบียบรถสองแถวในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกN/A
1114004007คนธรส ขาวเมืองน้อยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจายตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคของร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1124004009จริยา ตันจันทร์พงศ์พัฒนาการและผลกระทบของโครงการบ้านและที่ดินจัดสรร : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
1134004010จารุรินทร์ พลหินกองลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดวัดป่าแดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
1144004013นายเจษฎา กันธาทองการศึกษาการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตถกรรมการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต กับลำไยของเกษตรกร กรณีศึกษา ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูนN/A
1154004014น.ส.ชฎาภรณ์ นพรัตน์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนในชุมชน : กรณีศึกษา ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่N/A
1164004015ณัฐพงษ์ สุทธนานุรักษ์การกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1174004016นายณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตรการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งทางอากาศN/A
1184004017นายดุษฎี บุญศิริการกระจายตัว ขอบเขตบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสถานีอนามัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่N/A
1194004023นายนรินทร์ วงศ์ษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองเชียงรายN/A
1204004026ใบชา วงศ์ตุ้ยการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคเอดส์ : กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
1214004027ปฏิพัทธ์ สินธุวาทินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1224004029ปวลี หอมคำวะผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อการประกอบธุรกิจรีสอร์ทขนเส้นทางแม่ริม – สะเมิงN/A
1234004030น.ส.ปิยวดี หงษ์ภักดีการศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1244004031นายพงศกร เทิงวิเศษการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่บริเวณถนน ถนนท่าแพและราชดำเนินN/A
1254004032น.ส.พิมพ์พร ภาณุสัณห์ขอบเขตการให้บริการของร้านรับซื้อของเก่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1264004033ภาณุ อภิสิทธยากรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านถวายN/A
1274004034นายภูเบศวร์ แบนขุนทดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายทางพื้นที่และหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกสับปะรด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
1284004035ยุทธนา พยุยงค์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงรายN/A
1294004036เรณู ธนูสารการประยุกต์ใช้ระบบรีโมตเซนซิงในการศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (ปี พ.ศ.2534-2543) : กรณีศึกษา ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่N/A
1304004037รวิรรณ แย้งจันทร์ความรุนแรงของมลภาวะอากาศอันเกิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีผลกระทบต่อหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก และตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปางN/A
1314004039นายรังสรรค์ สุรินทร์ทัศนคติของประชาชนและบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน เทศบาลเมืองลำพูนN/A
1324004040นายรัชพล สัมพุทธานนท์การวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของอุตสหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1334004042ราตรี แสงทองอุบัติภัยจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตเชิงดอยN/A
1344004044นายรุ่งรัตน์ อุปการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและรูปแบบการขยายตัวของเมือง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเด่นชัยN/A
1354004045ละดายุ วงค์สถานรูปแบบและขอบเขตบริการของตลาดขายสินค้ามือสองและสินค้าราคาถูก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1364004046นายวรชัย สุวรรณการศึกษาการขนส่งโดยรถรับส่งนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบนถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
1374004049นายวิรัช ลำดับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้งN/A
1384004051นายศักดา ไชยเลิศขอบเขตการให้บริการและระดับการทรงตัวของโรงงานน้ำดื่มบรรจุภาชนะ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
1394004052ศิริพันธุ์ ทะพรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับปริมาณการจราจรในเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1404004053ศุภกัญญา วิเชียรศรีการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยวัณโรค กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1414004054น.ส.ศุภลักษณ์ หน้อยสุยะการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่N/A
1424004056นายเสถียร ธิยะสืบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และสภาพสังคม – เศรษฐกิจ กรณีศึกษา : หมู่บ้านนาก่วมใต้N/A
1434004057เสนีย์ ป้องกันทาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโทรศัพท์สาธารณะ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1444004059สลิลจิรา จิตต์นพรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายเครื่องดื่มประเภทนม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1454004060สายพิณ สุขต้อการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการและผลกระทบที่มีผู้อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่N/A
1464004061สิทธิธรรม อู่รอดการศึกษาสวนไม้ดอกไม้ประดับในเขตเมือง : กรณีศึกษาตำบลช้างเผือก และตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1474004064นายสุริยัน ธนะศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนลีซอ มูเซอ และอาข่าในชุมชนหัวฝาย - กำแพงงามN/A
1484004065นายสุวพงษ์ ศิรินภาพันธ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้N/A
1494004066นายเอกชัย หอมมาลาการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์การค้า ในเขตผังเมืองรวม จังหวัดลำพูนN/A
1504004067อนาวิล ทั้งวงศ์สกุลการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร กรณีศึกษาตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1514004069น.ส.อลิศรา ญาณตาลอุตสาหกรรมขนม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูนN/A
1524004070อังคนา อยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านชาวเขา : กรณีศึกษาหมู่บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนN/A
1534004071อัญชลี กาทูพัฒนาการและแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจเกสท์เฮาส์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
1544004072น.ส.อัญชลี มูลไชยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างถนนเลี่ยงเมือง : กรณีศึกษา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1554004374ปิยวดี นิลสนธินิเวศวิทยามนุษย์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด : กรณีศึกษาบ้านท่าดินแดง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์N/A
1564004398นายปรัชญากร รายณะสุขปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มผึ้ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่N/A
1574104001น.ส.กนกวรรณ สั่งสอนการศึกษาขอบเขตการให้บริการและทำเลที่ตั้งที่เหมาสมของร้านขายยาในเทศบาลเมืองแพร่N/A
1584104002นายกรกิจ ชัยศิริโสภณธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในจังหวัดเชียงใหม่N/A
1594104003น.ส.กรรณิการ์ ลือชาการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรงอบลำไย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่N/A
1604104005นายกัลย์ ปิ่นเกษรกระบวนการสืบถ่ายที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่N/A
1614104008นายเกรียงไกร อินต๊ะชมภูการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานบริการที่มีต่อการกำหนดขอบเขตพื้นที่สถานบริการ ของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
1624104009น.ส.เกศริน กันทะวงศ์การศึกษาระดับการติดต่อและการเข้าถึงของโครงข่ายถนนต่อการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่N/A
1634104010นายเคน อริยะศักดิ์การศึกษาสภาพของการเกิดอุทกภัยในบริเวณตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์N/A
1644104012น.ส.จิตราพร สวัสดีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพสังคม-วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการตัดถนนใหม่ : กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 1317 สายดอนจั่น – ออนหลวยN/A
1654104013น.ส.จินดา ตัญญะเกตุการเพาะปลูกไม้ตัดดอก: กรณีศึกษาบ้านม่วงคำ บ้างปงไคร้ และบ้านปางลุง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
1664104014นายจิระพงศ์ กุลโศภิณผลกระทบของทางแยกต่างระดับต่อสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1674104015น.ส.จีรวรรณ นันทวัน ณ อยุธยาการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจการค้ารถยนต์มือสอง กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1684104018นายเจนณรงค์ ชัยศิลปินรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยตุง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสวนแม่ฟ้าหลวงและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงN/A
1694104019นายเฉลิมพร อุดมชัยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ท่ดินของชุมชนชนบท : กรณีศึกษา หมู่บ้านก้อท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนN/A
1704104021น.ส.ชลธิดา ทองพรหมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้สถานพยาบาล ภายหลังมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
1714104022นายชาดินัน มะณีสาการเพาะปลูกพืชเสริมในนาข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี กรณีศึกษา : บ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นN/A
1724104024น.ส.ชิดชนก วงศ์เครือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินภายหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก : กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปางN/A
1734104027นายไตรภพ ชัยศิลปินพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กก: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
1744104028นายทรงพล แซ่ตั้งการวิวเคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพและปัญหาทางสังคมในการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)N/A
1754104030นายเทเวศวร์ ปัญญาแก้วการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่มในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนN/A
1764104031น.ส.ธนกานต์ สิทธิการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1774104032นายธวัชชัย ประเทืองไพรศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าในตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1784104035นายนรินทร์ จักร์จุ้มพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาแขวงศรีวิชัยN/A
1794104036นายนัฐพล มหาวิคการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า : กรณีศึกษาป่าขุนแม่กวง ระยะที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
1804104038นายนิรันดร์ สันกว้านการศึกษาการใช้ที่ดินและศักยภาพของพื้นที่ในเขตที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน ป่าแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
1814104039นายบัณฑิต สุขสามัคคีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการเกิดอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ออนN/A
1824104040นายประชา สีมาพันธุ์ศักยภาพและการพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลแม่สรวจและตำบลวารีอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายN/A
1834104042น.ส.พรพรรณ ชินรังคกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและกำหนดพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1844104044นายไพฑูรย์ ปาลวิสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนื่องมาจากอุทกภัย : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สรอย เขตตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544N/A
1854104045น.ส.ภัทรพร สอนบุญรูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนของชาวเขา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยอีค่างกับเผ่าม้ง บ้านไป่ไผ่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1864104049น.ส.รุ่งทิพย์ สามถ้วนการตั้งถิ่นฐาน และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชาวไทยภูเขาเผ่าดาระอั้ง หมู่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่N/A
1874104051นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ธุรกิจอินเตอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษา ตำบลสุเทพและตำบลศรีภูมิN/A
1884104055นายสังคม ผาสุกการศึกษาขอบเขตการให้บริการของสถานบริการนวดแผนโบราณในเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1894104058นายศิริชัย สิทธิกาศการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์อาชีพจักสานกรณีศึกษา ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่N/A
1904104059น.ส.สุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์พัฒนาการและการจัดการป่าของเครือข่ายป่าชุมชน : กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำขาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1914104060น.ส.สุดาจันทร์ แสนประเสริฐการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวฮ่อมุสลิม บริเวณบ้านฮ่อ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1924104062น.ส.ออมสิน บุญเลิศการจัดการพื้นที่บริเวณกำแพงเมืองและบริเวณข้างเคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา กำแพงเมืองและคูเมืองชั้นนอก บริเวณแจ่งกู่เฮืองถึงประตูหายยาN/A
1934104063นาย อังกูร จันทาพูนสภาวะน้ำท่วมและผลกระทบในบริเวณลุ่มน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
1944104065น.ส.อัญชลี หาญฤทธิ์การใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาโครงการปฏิรูปที่ดินป่าเชียงดาว หมู่ที่ 6 บ้านน้ำรูN/A
1954204002นายกมล สักกะโตความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งและทัศนคติของประชาชนในการสร้างสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่N/A
1964204004นายก้องหล้า กาวีวงศ์ผลกระทบทางด้านการใช้ที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สุสาน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
1974204005นายการัณย์ อินทะกูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ ตำบลโป่งแยง อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
1984204006นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปงการศึกษาปัญหาขยะและการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลมืองแม่ฮ่องสอนN/A
1994204007นายโกเมน เมืองแก้วการเปลี่ยนแปลงสขอบเขตบริการของโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้โรงพยาบาล : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลสันกำแพงN/A
2004204009น.ส.จันทร์จิรา รอดประเสริฐทัศนคติของประชาชนในการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมวัดร้าง กรณีศึกษา : กำแพงเมืองชั้นในเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2014204010น.ส.จุฑาภรณ์ นวลใยรูปแบบการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2538-2545N/A
2024204012นายชินเดช จันทร์บางพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงภาพยนต์วิสต้ากาดสวนแก้วและเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพN/A
2034204013นายไชยวุฒิ พงศ์เมธีกุลรูปแบบพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่N/A
2044204016นายธนฤทธิ์ ปิ่นขันยงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวตลาดชายแดนจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนN/A
2054204017น.ส.ธนวดี พลายโถจุดตรวจตู้แดงเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง และสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2064204018นายธนัญชัย เมธาวิทยกุลการวิวเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตประดิษฐกรรมเครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ยางพารา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปางN/A
2074204021น.ส.นิรมล อินทราวิวารัตน์การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง จ.แพร่N/A
2084204022นายนิเวศน์ พูนสุขเจริญการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม หลังการตัดถนนสายใหม่ : กรณีศึกษาถนนวงแหวนรอบกลางตะวันออก จังหวัดเชียงใหม่N/A
2094204025นายประดิษฐ ตุ้ยศรีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
2104204026น.ส.ประนอม เครือวัลย์การกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเรียนภาษาในสถาบันการสอนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
2114204027น.ส.ประไพร พาระคุณการแพร่กระจายและการยอมรับพืชในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา บ้านห้วยบงN/A
2124204029นายพงศกร กัลยานุกูลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากล้อเกวียนและไม้เก่าในตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีN/A
2134204030น.ส.พิมชนก กังแฮปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
2144204032นายพิศุทธิ์ นิ่มนวลพัฒนาการการขยายตัว การกระจายตัว และขอบเขตการให้บริการของสถานบริการตรวจสภาพรถยนต์ของเอกชน(ตรอ.) : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2154204033น.ส.ไพลิน ปัญญาทะการเจริญเติบโตของเมืองบริวาร : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
2164204034นายภควัต ปรีจันทร์อัคคีภัยในเทศบางเมืองพะเยาN/A
2174204035น.ส.ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจขอบเขตการให้บริการและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ในตัวเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือกN/A
2184204036นายภาคภูมิ ตันนำแสงทำเลที่ตั้ง รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2194204037นายภูวดล กระจ่างโฉมการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2204204038น.ส.มยุรมาศ ปุ่นสกุลการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและสภาวะการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษา ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์N/A
2214204039นายมานัส ศรีวณิชการศึกษาขอบเขตการให้บริการการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของหน่วยบริการตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน : กรณีศึกษาหน่วยบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2224204041น.ส.รวิวงษ์ มหาวงศ์นันท์ธุรกิจโชห่วยภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตอิทธิพลของห้างโลตัสสาขาตลาดคำเที่ยงN/A
2234204043น.ส.ลินดา ฤาชาไพศาลอนรรฆอุตสาหกรรมการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานมสดตรา อ.ส.ค.และนมสดตราสหกรณ์โคนมเชียงใหม่N/A
2244204044นายกิจจาพัฒน์ ณัฏฐาพิสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณบึงบอระเพ็ดหลังจากที่ยกระดับประตูน้ำขึ้นแล้ว : กรณีศึกษาบ้านแหลงกระทุ่ม ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก บ้านหนองไกร บ้านถนนโค้ง ตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์N/A
2254204046นายศักดิ์สิทธิ์ ยุทธประเสริฐรูปแบบการกระจายตัวของโรคสครับไทฟัส : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2264204047น.ส.ศุภกานต์ มุทุมลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา : บ้านถวน ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่N/A
2274204048นายศุภไกร เขื่อนแก้วขอบเขตพื้นที่บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของขมรมและกลุ่มสหกรณ์ปลาน้ำจืด อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายN/A
2284204050น.ส.สิริกัลยา ยาคล้ายการวิวเคราะห์พื้นที่บริการโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่N/A
2294204052น.ส.สุนทรี ปัญญานาครูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตากN/A
2304204053นายสุภฤกษ์ พูลเขียวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไข่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรN/A
2314204054น.ส.สุภารัตน์ ปัญญาทิพย์การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย : กรณีศึกษา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่N/A
2324204055นายสุริยา กันทะวังการวิวเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยาN/A
2334204057น.ส.อโณทัย พวงนาคการกระจายและขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนกวดวิชาประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2344204058น.ส.อรวรรณ ภิรมจิตรผ่องการแพร่กระจายและการยอมรับพืชสมุนไพรของเกษตรจากโครงการสวนสมุนไพรห้วยตึงเฒ่า : กรณีศึกษาบ้านห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่N/A
2354204061น.ส.อัญชลี อุโมงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตไวน์ผลไม้ในจังหวัดลำพูน : กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ไวน์ อุโมงค์ลำพูน จำกัด และกลุ่มสหกรณ์ไวน์ เวียงหนองล่องลำพูน จำกัดN/A
2364204062น.ส.อัญรัตน์ ระลีธงความขัดแย้งและการจัดสรรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาช้างตอนกลาง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2374204064นายอำนาจ เดียวสมคิดการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนคลองเงิน 1N/A
2384204065นายเอกชัย วัฒนศัพท์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณริมถนนคันคลองชลประทานฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2394204066นายเอกณรงค์ ขวดแก้วผลกระทบและพื้นที่การกำหนดเขตการก่อสร้างอาคารสูง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2404204332น.ส.กาญจนา มะโนใจการกระจายตัวและขอบเขตบริการสถานพยาบาลสัตว์ชั้นหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2414204333นายเจษฎา ตติยามรพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบาร์และภัตตาคารของนักเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลวัดเกตุ และตำบลสุเทพN/A
2424204334น.ส.ทัศนาวดี ศรีมงคลการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับการทำสวนยางพารา : กรณีศึกษา ต.เดิม อ.เมือง จ.ยโสธรN/A
2434204335นายพนม ปันจิตรความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชน : กรณีศึกษา ต.ออนกลาง และ ต.ออนเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่N/A
2444204336น.ส.สิริลักษณ์ สังสรรค์อนันต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลป่าตันN/A
2454304001น.ส.กมลวรรณ วัฒนชัยการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับการปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก กรณีศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
2464304003น.ส.กัญญา สิทธิรังสรรค์การนกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขายต้นไม้ล้อมในจังหวัดเชียงใหม่N/A
2474304004น.ส.กัลยาณี เจริญกิจหัตถกรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยวN/A
2484304007น.ส.จรรยพร กลิ่นบุบผาการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและเสนอเส้นทางที่เหมาะสมในการให้บริการรถนักเรียน กรณีศึกษา : โครงการรถนักเรียน 3 สายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2494304008นายจักรพันธ์ นาตันผลกระทบของธุรกิจร้านค้าดั้งเดิมภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษา : เขตอิทธิพลของห้างโลตัส สาขาน่านN/A
2504304010น.ส.จิรนันท์ อินทรกำเนิดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมสวนสาธารณะแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายN/A
2514304011น.ส.จิราภรณ์ อินถาการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง กับรุ่งอรุณน้ำพุร้อน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่N/A
2524304013น.ส.เจตนี ตันจันทร์พงศ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดการขยะ อ.เด่นชัย จ.แพร่N/A
2534304014น.ส.ฉวีวรรณ ข่าเหล็กรูปแบบการกระจายตัว พื้นที่บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานเคลือบผิวและคัดขนาดส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2544304015นายชานนท์ พ่วงเฟื่องทำเลที่ตั้งและธุรกิจร้านอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2554304016นายณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์แนวทางการพัฒนาโบราณสถานร้าง เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2564304017น.ส.ดวงแก้ว วิเศษพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา น้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
2574304018นายทรงพล ขัติยศการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของย่านสถานบริการของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการสถานบริการN/A
2584304024น.ส.เนตรนภา ไชยเป็งพัฒนาการและการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่N/A
2594304026นายปฏิพัทธ์ โพธาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการแตกแขนงของรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือของประเทศไทยN/A
2604304027น.ส.ประกายเดือน ธรรมวงค์พฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวและผลกระทบจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ที่ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่N/A
2614304029นายปรัชญา รังสรรค์การศึกษาการแพร่กระจายของผู้ป่วยโรคหอบหืด : กรณีศึกษาตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลช้างเผือก และตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2624304031น.ส.ปุณฑริกา ดวงพัตราการศึกษาขอบเขตการให้บรการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2634304032น.ส.ผกามาศ ปวนอุดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายหลังจากการสร้างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเชียงราย กรณีศึกษาตำบลทรายขาวN/A
2644304033นายพงศธร พิจิตรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมของสถานสงเคราะห์คนชราแห่งใหม่ : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์N/A
2654304035น.ส.มะลิวัลย์ ต้นจันทน์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่ม : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
2664304036นายยงยุทธ์ ทรัพย์สินพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหงN/A
2674304038น.ส.รัตติกร วงค์ชัยการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับเป้นสมาชิกของมูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา (โยเร) : กรณีศึกษา ศูนย์โยเร เมืองเชียงใหม่N/A
2684304039น.ส.รัตติกาล กาอุทัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากลุ่มทอผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าบ้านศรีเมืองยู้และกลุ่มทอผ้าบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
2694304042น.ส.รุจาพร ทองอยู่การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคบริการ : กรณีศึกษาหมอนวดแผนโบราณในศูนย์ฝึกอบรมการนวดในเขตเมืองเชียงใหม่N/A
2704304044น.ส.ละอองดาว มูลลาการจัดการการท่องเที่ยวในโครงการ Unseen In Thailand : กรณีศึกษา ภูโคลนคันทรีคลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนN/A
2714304045น.ส.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุลการศึกษารูปแบบการกระจายและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานรักษาพยาบาลประเภทคลีนิกรักษาโรคทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์N/A
2724304047น.ส.วรางคณา แสนเสมอใจการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ กรณีศึกษา : ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
2734304049น.ส.วิชญา บันลือการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปา ในจังหวัดเชียงใหม่N/A
2744304050นายวิชญุตร์ วิชัยรัตน์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณริมสองข้างถนนเชียงใหม่ – ดอยสเก็ด กรณีศึกษาอำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
2754304052นายศรัณย์ ศิริสาครการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริษัทโลจิสติกส์เอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2764304053น.ส.ศศิประภา แถวถาทำการแพร่กระจายและการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าว ที.ซี.ซี. ของเกษตรกรในหมู่บ้านป่าอ้อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่N/A
2774304054นายศักดิ์ชัย กุมผันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกร กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์N/A
2784304057น.ส.สมถวิล จันทรสมสกุลทัศนคติและการตัดสินใจทำสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2794304060น.ส.สุดารัตน์ อุทธารัตน์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ และที่ตั้งที่เหมาะสมของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือกN/A
2804304062น.ส.สุนิสา คำมูลทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวN/A
2814304064น.ส.สุเพ็ญศรี เหลี่ยมสมุทร์ศักยดภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหินงาม จังหวัดชัยภูมิN/A
2824304066น.ส.สุรัสวดี เทียนทองพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกมาใช้บริการตลาด :กรณีศึกษาตลาดสดเทศบาลและตลาดสดบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่N/A
2834304067น.ส.สุรีย์ หน่อโพการสำรวจสภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชนกำแพงงามN/A
2844304068นายสุวิพล จตุรทัศนัยการจัดการขยะรีไซเคิลในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มเชียงใหม่พ่วงสะอาดN/A
2854304070นายอภิชาติ ทองมาลัยการศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแห่งใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
2864304071น.ส.อภิวันท์ บุญพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ : กรณีศึกษาบ้านยางตอน-วังถ้ำ หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยN/A
2874304074น.ส.อุ่นเรือน ล้อสินคำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์การกระจายทางพื้นที่และจัดทำแผนที่ พื้นที่ที่เหมาะสมของการตั้งฟาร์มโคนม (P-DA-FARM001) : กรณีศึกษาตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่N/A
2884304075น.ส.อุบลวรรณ สินธุปันปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษากรณีการเพาะปลูกส้ม ในเขตอ้ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่N/A
2894404001น.ส.กนกวรรณ เทพพิทักษ์การแพร่กระจายและรูปแบบการกระจายตัวของโรคไข้หวัดนกในจังหวัดเชียงใหม่N/A
2904404002น.ส.กนกวลี มณีเทศการศึกษาระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่N/A
2914404003น.ส.กรรณิกา ตามูลวงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟในตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
2924404004น.ส.กรองกาญจน์ ไชยวงค์การจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแพะ หมู่ที่ 10 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่N/A
2934404005น.ส.กอบกุล ทันตกิจแสงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2944404006น.ส.กันธิมา มูลใจหาญการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศN/A
2954404008นายกิติศักดิ์ เชาว์เกษตรการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและรูปแบบการกระจายตัวของหอย พาหะพยาธิใบไม้ตับ (Bithynia) : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเทศบาลเมืองเชียงใหม่N/A
2964404010น.ส.ขวัญใจ ขันขาวการศึกษาการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : แขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
2974404011น.ส.ขวัญเรือน งุนคำการวิเคราะห์พื้นที่บริการโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 เชียงใหม่N/A
2984404012นายงามพล วัฒนสินพงษ์การอนุรักษ์บริเวณกำแพงเมืองชั้นนอกN/A
2994404014นายจักรกฤษ เสลาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3004404015นายจักรพงศ์ เป้าแก้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจจากการสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ หมายเลข121N/A
3014404016น.ส.จันทร์จิรา ยาวิชัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านชานเมือง กรณีศึกษา หมู่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่N/A
3024404018น.ส.จิราภรณ์ ขันแก้วพัฒนาการและขอบเขตการให้บริการของตลาดค้าต้นไม้คำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3034404021นายชัยณรงค์ หิรัญตระกูลการจัดการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่N/A
3044404022นายชัยพฤกษ์ ลิ้นทองคำบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติออบขานN/A
3054404025นายเชิดศักดิ์ ปวนใจเสริฐการวิเคราะห์โครงข่ายการเข้าถึงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3064404028น.ส.ณัฐพร วงค์โสมะการใช้ที่ดินในหมู่บ้านของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3074404030นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่ กรณีศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3084404036น.ส.นราภรณ์ พันธุ์ไพโรจน์การศึกษารูปแบบการให้บริการของรถรอบเมืองในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยN/A
3094404037น.ส.น้ำฝน สุวรรณเตมีย์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหลังเหตุการณ์ดินถล่มและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประชาชน กรณีศึกษา : บ้านยางหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่N/A
3104404038นายนิตชัย ทองคำการกระจายตัวของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่รับสัญญาน กรณีศึกษา : จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนที่สังกัดสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติในจังหวัดนครสวรรค์N/A
3114404039นายนิรุต ปัญญารัตน์การวิเคราะห์ศักยภาพในการตั้งโรงบ่มใบยาสูบโดยใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนN/A
3124404041น.ส.เนตรนภา สารสร้อยการแพร่กระจายของความคิดและปฏิบัติการในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน กรณีศึกษาอำเภอเมืองน่านและกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านN/A
3134404042นายบรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์รูปแบบและพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่N/A
3144404043น.ส.เบญจพร สุต๋าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชานเมืองเชียงใหม่ด้านทิศใต้N/A
3154404045น.ส.ปพิชญา จอมขันเงินการแจกกระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดร่ำเปิงโปทาราม จังหวัดเชียงใหม่N/A
3164404046น.ส.ปทุมรัตน์ วังแจ่มการวิเคราะห์โครงข่ายสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศ (ช่วงสองไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2547)N/A
3174404047นายพงศวัสดิ์ ภูสมศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาการกระจายตัวและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3184404048น.ส.พิสมัย วัฒนาวรสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : ชุมชนหัวฝาย กับ ชุนชนระแกงN/A
3194404049นายเพ็ชรสวัสดิ์ กันคำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กวงN/A
3204404051นายภาณุมาศ กำคำเพ็ชรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพิจารณาแหล่งกักเก็บน้ำ กรณีศึกษา : จังหวัดพิจิตรN/A
3214404052น.ส.มนทิรา ยิ้มสมานการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำสวนส้ม : กรณีศึกษา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝางN/A
3224404053น.ส.รัชดาภรณ์ บุญสาระวังการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีศึกษาตำบลแม่เจดีย์และตำบลแม่เจดีย์ใหม่N/A
3234404054นายรัฐกร สวัสดิ์แดงการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ภายใน 1 วันN/A
3244404055นายวราวุธ กันตีมูลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงโคนมเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมของการตั้งฟาร์มโคนมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่N/A
3254404056น.ส.วัสวิสาข์ มหิทธิหาญการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรีN/A
3264404057น.ส.วาลิกา จันทร์น้อยศักยภาพของพื้นที่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านวัดเกตN/A
3274404058น.ส.วิภาพร ขัติยะปัญญาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งจุดตรวจตู้แดง กรณีศึกษา : เขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์N/A
3284404059นายวิโรจน์ กัลป์เสาวภาคย์กุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่เกษตรในเขตอำเภอสามเงา จังหวัดตากN/A
3294404061น.ส.ศิริพร พิบูลย์อาลักษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3304404062น.ส.ศิริพรรณ สารากรบริรักษ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารมังสวิรัติ กรณีศึกษาตำบลสุเทพและตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3314404063นายศิลป์ สุภาษาการวิเคราะห์เหมาะสมของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์: กรณีศึกษาถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ สาย ฌ 3N/A
3324404064น.ส.ศุภกานต์ ลำทารูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา : ชุมชนพระบาทห้วนต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนN/A
3334404065นายสมพงษ์ วงค์กุฎปัจจัยที่มีอิทธิพลผลักดันแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างกลึงไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่N/A
3344404066นายสิทธินันท์ ทองใบการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายการย้ายถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2523 ถึง 2543N/A
3354404067นายสิทธิพงศ์ ดาวทองการกระจายตัวของตู้เอทีเอ็มและพฤติกรรมการใช้บริการเอทีเอ็มของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3364404068น.ส.สุพรทิพย์ สีขาวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร กรณีศึกษา ตำบลท่าวังกาลและตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่N/A
3374404069นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนองการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประเมินศักยภาพลำน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
3384404070นายเสรี เครือปินตาการศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยวชมเมืองโดยรถม้า จังหวัดลำปางN/A
3394404071น.ส.อนุสรา ใหญ่พงษ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยประชาชน กรณีศึกษา บ้านห้วยปันจ๊อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนN/A
3404404072น.ส.อมร ดัชถุยาวัตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3414504003น.ส.กอบกุล สุวรรณเป็งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดกแม่ฮ่องสอนN/A
3424504006น.ส.แก้วใจ เนยสูงเนินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต กรณีศึกษา: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต.สุเทพและช้างเผือกN/A
3434504021น.ส.ธนาวรรณ อรสุนทรการศึกษาหัตถกรรมจักสานด้วยไม้ไผ่ กรณีศึกษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีN/A
3444504022นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุขผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของประชาชนต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม กรณีศึกษาบ้านนาตอง อำเภอเมืองและบ้านกวาง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่N/A
3454504027น.ส.น้ำเพชร ชาเทพการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง เพื่อเป็นถนนสายวัฒนธรรมในทัศนคติของประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณสองฟากถนนN/A
3464504029นายบุญญฤทธิ์ จิตต์เลิศผลกระทบของสถานบันเทิงประเภทบาร์และภัตตาคารที่มีต่อชุมชนโดยรอบ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3474504030น.ส.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์การจัดการและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่N/A
3484504034นายพงศ์สาน คำนนท์คอมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้ง กรณีศึกษา : หมู่บ้านหนองหอยเก่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยN/A
3494504039น.ส.ภาวิณี คำม่วงรูปแบบการรวมกลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย (สองฝั่งคลอง)N/A
3504504049นายวรชาติ ชัยชาญวุฒิกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม : กรณีศึกษา ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่N/A
4504050น.ส. วรพร วรมรรคไพสิฐอ. ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัคบริบททางสังคม ร่างกายและจิตใจ ของการพยายามฆ่าตัวตายในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนN/A
3514504051น.ส.วรรณกานต์ คชสารการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ : กรณีศึกษา บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นเนล แอสชัวร์รัน จำกัดN/A
3524504056น.ส.วาสนา ทะนิวทองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาด้านเกษตรกรรมของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านN/A
3534504059น.ส.ศันสนีย์ เกรงขุนทดการกระจายตัวของธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ (Herbalife)ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
3544504062นายศุภชาติ ขมหวานแนวทางในการพัฒนาศักยภาพหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
3554504080น.ส.อำพร ดัชถุยาวัตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
3564604001นายกมล กมะรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่N/A
3574604009น.ส.จันทิรา ใบงิ้วพัฒนาการและรูปแบบการกระจายตัวของธุรกิจการค้าหัตกรรม กรณีศึกษา : ต.บ้านแหวน ต.ขุนคง อ.หางดง ชม.N/A
3584604011น.ส.จิตรติพร เจริญศรีลักษณะทางพื้นที่และสถานภาพทางสังคมของคนไร้สัญชาติ ในเขตชายแดนไทยพม่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่N/A
3594604013น.ส.จุฬารัตน์ รัตน์จันตาผลกระทบที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนและชั้นเรียน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำพูนN/A
3604604014นายชานันท์ ทองคำเภารูปแบบการจัดการและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรีN/A
3614604019น.ส.ดวงพร ภู่ขำพัฒนาการของอาชีพหัตถกรรมและการปรับตัว กรณีศึกษาบ้านเมืองสารท ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
3624604020นายตฤณ ศรีสวัสดิ์ทำเลที่ตั้ง รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครN/A
3634604021นายทรงวุฒิ อินเรืองผลกระทบต่อการเกษตรจากการทำสัญญาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย – จีน : กรณีศึกษา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่N/A
3644604024นายธัชเวช มารมย์การกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ของสถานบริการนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3654604025นายธันวา ยาสมุทร์พัฒนาการทางพื้นที่ของธุรกิจการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ถนนสุเทพและถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
3664604026น.ส.นันทยา อุ่นธงรูปแบบเชิงพื้นที่ของร้านค้าสะดวกซื้อ และอิทธิพลของร้านค้าสะดวกซื้อที่มีต่อผู้บริโภค กรณีศึกษา : อ.เมือง ลำพูนN/A
3674604027น.ส.นิจพร ปานหมอกการอพยพแรงงานต่างด้าวชาวพม่า : กรณีศึกษา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่N/A
3684604029นายปฐมวงค์ กองเงินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดเชียงใหม่N/A
3694604030น.ส.ศรุดา สุทธิเจริญทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่N/A
3704604033น.ส.พรไพรินทร์ พรมอยู่การปรับเปลี่ยนระบบเกษตร : กรณีศึกษาตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
3714604035น.ส.พัชรินทร์ เป็ดเวียงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองกับชนบทในจังหวัดลำพูนN/A
3724604036น.ส.พัชรินทร์ สอนปันดิการผลิตผ้าฝ้ายทอมือเชิงธุรกิจ กรณีศึกษาตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนN/A
3734604040นายภัทร สารทสินธุ์ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาN/A
3744604042น.ส.ภาวินันท์ ใจวิไลพัฒนาการและการกระจายตัวของธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3754604043นายภูมิ สารทสินธุ์รูปแบบและพัฒนาการของการรุกล้ำสองฝั่งแม่น้ำ กรณีศึกษา: สองฝั่งแม่น้ำปิง เขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
3764604044น.ส.มณฑิณี เดชาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายแลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จ.สุมุทรสงครามN/A
3774604052นายวีรยุทธ คำเชื้อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นยี่ จากผลกระทบของราคาลิ้นจี่ตกต่ำ กรณีศึกษา: ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่N/A
3784604053น.ส.แวววรรณ คำฟองเครือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สัมพันธ์กับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549N/A
3794604063นายสุรัตน์ สีวงค์แผนพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนฮ่อมุสลิมกับชาวซิกข์ย่านวัดเกตN/A
3804604066น.ส.สุวิมล วงศ์เรืองการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในจังหวัดลำปางN/A
3814604068น.ส.แสงระวี ทาบ้านแป้นการปรับตัวของชาวสวนลำไย ต่อปัญหาราคาลำไยตกต่ำ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดงหลวง ต.วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนN/A
3824604072นายอรรจภิษัช พิณตานนท์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่: กรณีศึกษาตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่N/A
3834604074น.ส.อารีรัตน์ ตรีชัยพันธุ์การย้ายถิ่นและโอกาสในการประกอบอาชีพย่านไนท์บาซาร์ การศึกษาเปรียบเทียบชาวเขาเผ่าม้งและอาข่าN/A
3844604075น.ส.อินทิราภรณ์ จิตตางกูรการเข้าถึงสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของเด็กต่างด้าว กรณีศึกษา : ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่N/A
3854604076น.ส.อุไรพร ก่อมงคลหัตถศิลป์ย่านวัวลาย : รูปแบบการผลิต ปัจจัย ความเชื่อมโยง และการปรับตัวN/A
3864704002นายกวิน สว่างอารมณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน และกระบวนการกลายเป็นเมืองในเขตสายไหม กรุงเทพมหานครN/A
3874704004นายกรัณย์พล จิรารัตน์วัฒนาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่N/A
3884704005นายกิตติพงษ์ ใสยะการแจกกระจาย และการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3894704006น.ส.กิติยา วิศิษฏ์สุทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3904704008น.ส.เกศรา วงค์คำผลกระทบจากแรงงานอพยพสัญชาติพม่าในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากN/A
3914704010นายไกรวุฒิ ตาต๊ะพัฒนาการและการกระจายตัวของอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่N/A
3924704011น.ส.ขวัญชนก บุนนาคพัฒนาการและการปรับตัวของอุตสาหกรรมผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3934704012น.ส.คนึงนิจ เชื้อเมืองพานการศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร กรณีศึกษาอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากN/A
3944704014น.ส.จุรุดารา ลังกาฟ้าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกไม้ดอก กรณีศึกษา : ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่N/A
3954704015น.ส.ชมพูนุท บูระนาการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่N/A
3964704019น.ส.ฑัณฑิกา เดชะศิริการกระจายตัว ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
3974704022นายตุลชัย หมั่นเขตรกิจปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมผู้ใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวแบบผจญภัย กรณีศึกษาตำบลแม่แรมN/A
3984704023นายเทียนชัย ตระกูลอุดมศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการไฟป่า กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยN/A
3994704024น.ส.ธนัชพร เจิมแหล่ศาตราจารย์ ดร. มนัส สุวรรณการศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภายหลังมีการดำเนินการโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้ กรณีศึกษาบ้านป่าคาใน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่N/A
4004704025น.ส.ธัญณิการ์ กันทะเป็งการศึกษารูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ สถานบริการออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่N/A
4014704026น.ส.นลินเศกใจเสือรูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4024704027น.ส.คณศร เข่งค้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและรัฐบาลในอำเภอเมือง จ.พะเยาN/A
4034704028น.ส.ปวีณ ปัญญาผลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ต จังหวัดนนทบุรีN/A
4044704029น.ส.ปิติมาภรณ์ พรหมพีระการเลือกทำเลที่ตั้งและการกระจายตัวของสถานบันเทิงประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม และการเลือกใช้บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4054704031นายพรศักดิ์ พุทธวงค์พัฒนาการ รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของธุรกิจการค้ารถยนต์มือสอง กรณีศึกษา: ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด บริเวณอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตองN/A
4064704033น.ส.พลอย ดัดงามตลาดนัดหมุนเวียน กรณีศึกษาตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4074704034น.ส.พัชราวดี จิตสุทธิการให้บริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และพฤติกรรมการเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่N/A
4084704035น.ส.พัชรี เพ็ชรเจริญผลจากการเกิดน้ำท่วมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่รองรับน้ำจากลำน้ำแม่กวง : กรณีศึกษา ; เปรียบเทียบตำบลต้นธงและตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
4094704036น.ส.พีราวรรณ คำศรีการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกข้าวโพด ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 49 กรณีศึกษาตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4104704038น.ส.แพรพรรณ คำชมพูขอบเขตบริการ รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการและการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : Tesco Lotus Espress อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4114704039นายมงคล สว่างพนาพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกใช้บริการร้านขายอาหารสัตว์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4124704040น.ส.มทินา สุขเขียวการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าลาหู่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
4134704041น.ส.มาลินี จักษุคำการศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : บ้านหลูก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปางN/A
4144704042น.ส.รมย์รวี แก้วอาภัยการศึกษาปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและการใช้บริการของธุรกิจให้เช่าสื่อภาพยนตร์ กรณีศึกษา ตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก ตำบลช้างคลาน และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4154704043น.ส.วิพิมพ์ สกุลยืนยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร กรณีศึกษา : ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์N/A
4164704046น.ส.วรรณภา วิทยาขาวการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานพม่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาแรงงานในภาคบริการN/A
4174704050น.ส.วราภรณ์ อินสมพัฒนาการ รูปแบบและขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนกวดวิชา กรณีศึกษา: เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4184704052นายวาทิต บริรักษ์ตังกุลทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาN/A
4194704053น.ส.วาสนา มูลแก้วความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (ขสชม.)N/A
4204704054น.ส.วิภา อินเรืองการแพร่กระจายและการยอมรับพันธุ์ข้าวลูกผสม กรณีศึกษาตำบงวังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรN/A
4214704055น.ส.แวววารี ตรีสุวรรณพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของประชากร เปรียบเทียบตลาดสดแม่เหียะ กับบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์สาขาหางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4224704056นายศรัณย์ จิตอารีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูนN/A
4234704057น.ส.ศิรินันท์ ภักดีผลของการใช้สารกระตุ้นการออกดอกของลำไยต่อการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรหมู่บ้านหนองอาบช้าง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่N/A
4244704058น.ส.ศิวพร พรมแดนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่N/A
4254704060น.ส.ศุภกันต์ มโนพรมอ.จิระ ปรังเขียวรูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษาบ้านทาร้องเรือและบ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนN/A
4264704061น.ส.ศุภมาศ ศิริรัตน์อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจครัวเรือน อุตสาหกรรมชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่N/A
4274704063น.ส.สร้อยทิพย์ ศรีจตุรบุตรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเอกชน และรัฐวิสาหกิจN/A
4284704065นายสิทธิกร บุญจันทร์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในจังหวัดเชียงใหม่N/A
4294704066น.ส.สิริเพ็ญ สินโพธิ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการประเภทพาหนะในการเดินทางเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ กรณีศึกาเปรียบเทียบระหว่าง รถไฟ กับรถ บขส.N/A
4304704067น.ส.สิริภรณ์ ศรีสุริยะธาดาความสัมพันธ์ของการขยายตัวของท่าเรือเชียงแสนกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินN/A
4314704068นายสิทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยออบขาน จังหวัดเชียงใหม่N/A
4324704070น.ส.สุนภา กันทะมาพฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กิจกรรม บริการ บริเวณถนนนิมานเหมินทร์N/A
4334704071น.ส.สุภัค ไชยโยพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการบริการ ประเภทที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาบ้านหลิ่งห้า บ้านอุโมงค์ และบ้านใหม่หลังมอ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่N/A
4344704072น.ส.สุภาภรณ์ ณ ลำพูนการปรับตัวของเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่ง ภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา กรณีศึกษา : อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนN/A
4354704073น.ส.สุรัตน์วดี สี่สุวรรณการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านขายยาในพื้นที่ตำบลสุเทพ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบร้านขายยาแบบลูกโซ่กับร้านขายยาทั่วไปN/A
4364704074น.ส.อรรัมภา สงค์ประชาการศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่N/A
4374704075น.ส.อังสุมาลี โนเลี่ยมการกระจายตัว ขอบเขตบริการและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล และบริการสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4384704076น.ส.อัญชลี ไชยองการการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของคนมอญ กรณีศึกษา: บ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนN/A
4394704077น.ส.อัญชลี บุญยืนการวิเคราะห์ลักษณะทางพื้นที่ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่N/A
4404704080น.ส.อุมารา อินทเทพพัฒนาการการจัดการของชลประทานเหมืองฝาย กรณีศึกษา : เหมืองฝายแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่N/A
4414804001น.ส.กนกวรรณ เตชะตนผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมต่อการเกิดโรคเบาหวาน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
4424804003น.ส.กรรณ์ธิดา กาวิลอ. ชยกฤต ม้าลำพองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาโครงการ WORK AND TRAVEL USAN/A
4434804005น.ส.กรรณิการ์ เมืองแก้วผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา : ชุมชนเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายN/A
4444804007น.ส.กิตติยา แสงเมืองผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาN/A
4454804010นายไกรวุฒิ ชูวิลัยผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและศักยภาพของสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4464804011น.ส.ขวัญชนก คำแก่นผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษาตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายN/A
4474804012น.ส.ฆายณีย์ นันตะรัตน์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและการวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งของรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (ขสชม.)N/A
4484804013น.ส.จิรภรณ์ เทวงศาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและการกระจายตัวการตั้งถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายญวนในอำเภอศรีเชียงใหม่N/A
4494804016น.ส.จีรนันท์ ประมวลทรัพย์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯสายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี)N/A
4504804017น.ส.จิราพร สุวรรณเดชรศ. พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการและพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4514804019น.ส.จุรีพร เดชาผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการจัดการเหมืองฝายเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : เหมืองฝายเหมืองตั้ง อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูนN/A
4524804022นายเจษฎา ทองพูลผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการจัดการของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
4534804023น.ส.เฉลิมพร ท่วงทีผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่N/A
4544804024น.ส.ชีพสุมน ชัยแก้วรศ. พวงเพชร์ ธนสินแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอดำ หมู่บ้านอุมยอม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตากN/A
4554804026น.ส.ฐานิตา พิริยหะพันธุ์ผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์ผลกระทบของสถานบันเทิงในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4564804027น.ส.ฑิฆัมพร เมฆลอยรศ. พวงเพชร์ ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรN/A
4574804028นายณัฐพงศ์ ทิพยกมลพันธ์ผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้า กรณีศึกษาเชียงใหม่ไนท์บาซาร์N/A
4584804030นายอธิวัตน์ พร้อมมูลรศ. พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา ถนนคนเดินวัวลายN/A
4594804032นายทศพล คชสารผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่N/A
4604804033นายทิวากร วุฒิพันธุ์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญผลกระทบทางเสียงจากการขึ้นและลงของเครื่องบินกับการปรับตัวของประชาชน พื้นที่ศึกษา : ท่าอากาศยานเชียงใหม่N/A
4614804034นายภานุวัฒน์ โชติชญาน์นันท์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4624804035น.ส.ธัชมณ ปันจุติผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านระหว่างนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่N/A
4634804036นายธีรศักดิ์ จีนมัชยาผศ. รุ่งชล บุญนัดดารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
4644804037นายนราธิป อนนิมิตรานนท์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญศักยภาพ ทัศนคติ พฤติกรรม และปัญหาผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินปรินส์ จังหวัดเชียงใหม่N/A
4654804038น.ส.นริศรา ดอนพันพลผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นของคนอีสานสู่จังหวัดทางภาคเหนือ กรณีศึกษา : ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายN/A
4664804040น.ส.เบญจวรรณ เตชะผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การเข้าถึงของการให้บริการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4674804041นายประดิษฐ์ ญานะศาตราจารย์ ดร. มนัส สุวรรณทัศนคติของสังคมที่มีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ : กรณีศึกษานักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่N/A
4684804042น.ส.ปาริชาติ ชมพูชัยเกิดผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการกระจายตัวทางพื้นที่ ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกไปรับหนังสือพิมพ์ กรณีศึกษาร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4694804043น.ส.ปิยะวรรณ จันต๊ะวงศ์อ. ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปางN/A
4704804044น.ส.พรรณวดี ชัยปัญญารศ. พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4714804046นายพิริยะ สะสมผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์ธนาคารขยะและการจัดการปัญหาขยะชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางN/A
4724804047นายภาณุวัฒน์ นาคใหญ่ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาทัศนคติและบทบาทของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงรายN/A
4734804048น.ส.ไภศวรรย์ คำคอนสารผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการศึกษาการกระจายตัวและรูปแบบการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่N/A
4744804049นายมงคล กาวิชัยผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพฤติกรรมทางพื้นที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ :การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งระดับประเทศและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นN/A
4754804050น.ส.มัตติกา อินแปลงผศ. ศิริ คูอาริยะกุลพัฒนาการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา :ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่N/A
4764804052น.ส.รักชนก ไชยสุรินทร์อ. ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงทางสุขภาพจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางN/A
4774804053น.ส.รัชฎาพร สิงห์คำผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การศึกษาเชิงเปรียบเที่ยบพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการจากอุทยานการค้ากาดสวนแก้วและเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซาN/A
4784804054นายรัชพัฒย์ โตวิจิตรผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจในเขตย่านการค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาบริเวณถนนช้างม่อย ถึงถนนท่าแพ และถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถึงถนนไปรษณีย์N/A
4794804055น.ส.รุ่งทิวา เจริญทรัพย์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV และก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในเขตผังเมืองรวม จังหวัดเชียงใหม่N/A
4804804056น.ส.รุ่งอรุณ ล้าพิรุณอ. ชยกฤต ม้าลำพองการขยายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรมในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายN/A
4814804059นาย วิชญ์ จอมวิญญาณ์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีผลกระทบที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่N/A
4824804060น.ส.ศรัญญา นวลสนิทรศ. พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภค กรณีศึกษา : แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4834804062น.ส.ศิรินภา กมลรัตน์ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัวของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4844804064น.ส.ศุภัชญา มหาวันแจ่มผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนN/A
4854804065น.ส.สลิสา สุธรรมผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯN/A
4864804067น.ส.สุจิตรา ศรีลิมปนนท์ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคผิวหนังในจังหวัดเชียงใหม่N/A
4874804068น.ส.สุชนิตา จันทรมณีอ. ชยกฤต ม้าลำพองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่ – สันทราย (สายเก่า) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
4884804069น.ส.สุดาพร ฟองแก้วผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์พื้นที่บุกรุกป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมN/A
4894804072น.ส.สุรางค์รัตน์ อินทะหลุกผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบและกระบวนการวเดินทางอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนN/A
4904804075น.ส.อโณทัย ก้อนแก้วรศ. พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่N/A
4914804076นายอนุพงษ์ ด่านจรูญรศ. พวงเพชร์ ธนสินแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอเถิน จังหวัดลำปางN/A
4924804077นายอนุรักษ์ จันทร์คณารศ. พวงเพชร์ ธนสินการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก: กรณีศึกษาชาวญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
4934804078นายอรรถพงษ์ ใจจุ่มผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ระยะที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง และโครงการบ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ตำบลต้นเป้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4944804079นายอรรถพล มาลาพรผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและการยอมรับการใช้พลังงานทางเลือกประเภทน้ำมันไบโอดีเซล กรณีศึกษา : ชุมชนหนองแก๋วและชุมชนศรีบัวบานN/A
4954804081น.ส.อรวรรณ วิไชยผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นของชาวอาข่า กรณีศึกษาบ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
4964804084น.ส.อารยา อาทะผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสัก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
4974804085น.ส.อุรพี ธรรมโยธินอ. ชยกฤต ม้าลำพองการจัดการทางพื้นที่ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสวนสัตว์เชียงใหม่N/A
498490410002น.ส.กรรณิการ์ เฉียบแหลมผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารการปรับตัวการใช้น้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
499490410003น.ส.กฤติกา รัตนทัศนีย์ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการศึกษาสภาพการใช้พื้นที่ภายในตลาดนัดจตุจักรN/A
500490410004น.ส.กฤติคุณ กิติกุศลผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดาของโรคชิคุนกุนยา กรณีศึกษา: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางN/A
501490410007น.ส.กัญญพร วณีสอนผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารการใช้ที่ดินและการจัดการน้ำภายในพื้นที่รองรับน้ำฝายท่าวังตาลN/A
502490410012น.ส.จันทร์สุดา ถาแก้วอ. ชยกฤต ม้าลำพองการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์หาพื้นที่เหมาะสมสำหรับตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา จังหวัดเชียงรายN/A
503490410013นายจิระวัฒน์ สุขพินิจผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระบบการกักเก็บน้ำ (Water harvesting) พื้นที่ศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะN/A
504490410014นายชนม์ธนัช สุวรรณศาตราจารย์ ดร. มนัส สุวรรณการวิเคราะห์พื้นที่รับและให้บริการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาตลาดสดเมืองสมุทร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่N/A
505490410016น.ส.จุฑามาศ รุ่งวัฒนาพรผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม กรณีศึกษา คลินิกเสริมความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
506490410017น.ส.จุฬาลักษณ์ ตันจันทร์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปกแบบการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาในศูนย์ชาวไทยภูเขา และผลกระทบที่มีต่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่N/A
507490410019นายชัยวาล เลาวกุลผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนดนตรีสากลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
508490410020นายชาญวิทย์ โชคคณาพิทักษ์อ. ชยกฤต ม้าลำพองรายงานการวิจัยเรื่องอุทกภัยกับการปรับตัวของประชากรในพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก กรณีศึกษาอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านN/A
509490410022น.ส.ชุติมา ดีเอื้อผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการศึกษาตลาดการค้าชายแดน บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่N/A
510490410023นายดำรงฤทธิ์ ก๋าวิลผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารการจัดการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
511490410024น.ส.เด่นนภา อินทะขันธ์ผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางN/A
512490410026น.ส.ทัศนีย์ อินต๊ะชัยผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและการแพร่กระจายพื้นที่การเพาะปลูกสับปะรดนางแล กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
513490410027น.ส.ทิพประภา อินยาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการของธุรกิจกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนหัตถกรรมกระดาษสา กรณีศึกษาบ้านดงป่าซาง ต.ขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่N/A
514490410030นายธนรัตน์ กุศลมหาโชครศ. พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ผลิตภัณฑ์สีเขียว) กรณีศึกษา แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่N/A
515490410031น.ส.ธัญญลักษณ์ กลิ่นหอมผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายN/A
516490410032นายพนัย ใจผาวังรศ. พวงเพชร์ ธนสินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา วัดในเขตเทศบาลนครเชียงรายN/A
517490410033นายนราธร สายเส็งผศ. รุ่งชล บุญนัดดาศักยภาพเชิงพื้นที่การเพาะปลูกลำไย กรณีศึกษาอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่N/A
518490410034น.ส.นริสา ศรีวิชัยลำพรรณผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตการให้บริการและการปรับตัวของสามล้อถีบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
519490410036นายปฏิภาณ สักลอรศ. พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในเขตเมืองโบราณเวียงลอN/A
520490410038น.ส.ปรมาภรณ์ อุปละผศ. รุ่งชล บุญนัดดาทัศนคติและการปรับตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูนN/A
521490410039น.ส.ประกรทิพย์ ดอนชัยอ. ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า กรณีศึกษา: ร้านสินค้าหัตถกรรม ชุมชนบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่N/A
522490410040น.ส.ปัทมาพร เล็กสุวรรณผศ. รุ่งชล บุญนัดดาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหากรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
523490410041นายปิติ ใฝ่กระโทกผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่N/A
524490410042น.ส.เปี่ยมศิริ มากสงขลาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลชุมชนของแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอชั้นในของจังหวัดเชียงใหม่N/A
525490410045นายพฤฒ นทีพายัพทิสการศึกษารูปแบบการขยายตัวทางพื้นที่ของธุรกิจที่พักที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาตำบลเวียงใต้ ตำบลเวียงเหนือ และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนN/A
526490410047น.ส.พัชริน ภาวะเดชผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดเชียงใหม่N/A
527490410048น.ส.พัชรี ดำรงผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันพระเนคร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่N/A
528490410050นายพิเชษฐ เซ็นแก้วผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีระบบการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ : หมู่บ้านห้วยหละและหมู่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนN/A
529490410053น.ส.พิมพ์ณดา อัศวทวีพงศ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายN/A
530490410054น.ส.ภาวินี ไชยเนตรผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่ รูปแบบที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมในย่านนิมมานเหมินทร์N/A
531490410055นายภูมิพัฒน์ พลซาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลยN/A
532490410057น.ส.มัตติกา วงค์วิชัยพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้บริการถนนคนเดินนครเชียงราย และผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนคนเดินN/A
533490410061น.ส.รุ่งทิวา ทรายเมืองมารศ. พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการและรูปแบบการจัดการทางพื้นที่ของโฮมสเตย์ กรณีศึกษา: บ้านทาป่าเป่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูนN/A
534490410062นายวณิชชา นาทองห่อผศ. นิตยา ประพุทธนิติสารการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำแม่สาวตอนปลายN/A
535490410064น.ส.วรรษมน ศรีกอกผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวและองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูนN/A
536490410065นายวุฒิ ทศทิศรังสรรค์ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานีอนามัย เพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่N/A
537490410066น.ส.วิจิตรา โยธาอ. ชยกฤต ม้าลำพองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและบริการย่านธุรกิจสบตุ๋ย จังหวัดลำปางN/A
538490410067นายคณสณันท์ สีสุขผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรอัตลักษณ์ของคนชายขอบในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่N/A
539490410069นายศตวรรษ ศรีโพธิ์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของที่พักอาศัยให้เช่า กรณีศึกษาตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่N/A
540490410070น.ส.ศรัญญา ปานปวันรัตน์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานบริเวณชานเมืองเชียงราย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายN/A
541490410071นายศิวดล แก้วพวงใหม่รศ. พวงเพชร์ ธนสินแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์N/A
542490410072น.ส.ศุภมาส ทาลาวผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูนN/A
543490410073นายศุภศัลย์ อาภรณ์รัตน์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งน้ำแม่ออน เขตอำเภอสันกำแพงN/A
544490410075นายสิทธิ โสภณวสุผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการของตลาดนัดสีเขียว กรณีศึกษาตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัยN/A
545490410076น.ส.สุพรรษา ชูเลิศผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่N/A
546490410079น.ส.อมรรักข์ คำเบ้าผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้N/A
547490410080น.ส.อักษราภัค อภิชัยรศ. พวงเพชร์ ธนสินความขัดแย้งและการจัดสรรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่N/A
548490410081น.ส.ณภิตา อภิรักษ์เมธาอ. ชยกฤต ม้าลำพองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจแผงลอยตามตลาดนัดบริเวณซุปเปอร์มาร์เกตในจังหวัดเชียงใหม่N/A
549490410082น.ส.อาชวี สุขหวานอ. ชยกฤต ม้าลำพองความขัดแย้งทางพื้นที่ของสถานบันเทิงกับความเป็นสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา : รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่N/A
550490410083นายเอกพงษ์ ไขคำรศ. พวงเพชร์ ธนสินแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่N/A
551490410085นายเอกรินทร์ อินตาคำผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและการปรับตัวต่อวิกฤตเศรษฐกิจของโรงงานเซรามิก กรณีศึกษา : ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปางN/A
552500410001น.ส.ทวิรญา เพ็ญประทุมรศ. พวงเพชร์ ธนสินรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาปลา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่50-1
553500410002น.ส.กฤษญา ตันนุกูลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่แนวเขตสงวนและขยายพันธุ์กบทูต(เขียดแลว) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน50-2
554500410003นายก้องเกียรติ เรื่องศรีรศ. พวงเพชร์ ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณ 2 ข้างถนน กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง50-3
555500410004น.ส.กัญญาณัฐ จงสิริจรรยาพรผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งที่เก็บน้ำผึ้งของผึ้งเลี้ยงในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่50-4
556500410005น.ส.กิ่งกาญจน์ ถุงแก้วรศ. พวงเพชร์ ธนสินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในเขต อ.ลอง จ.แพร่50-5
557500410010น.ส.จรัสพร สมศรีผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการตั้งถิ่นฐานหลังการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่50-6
558500410011น.ส.จิติมา ผลเพิ่มพูนผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบการกระจายตัวของช้างเร่ร่อนจากศูนย์กลางหมู่บ้าน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์50-7
559500410012นายจิรพงศ์ โยพนัสสักผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบและการยอมรับการทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา: บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50-8
560500410013น.ส.จิรดภัทร์ โยธาภักดีอ. ชยกฤต ม้าลำพองการแพร่กระจายและการยอมรับเกษตรธรรมธรรมเทค กรณีศึกษา : ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร50-34
561500410014น.ส.จิรานันท์ พันธ์แก้วอ. ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษารูปแบบการกระจายตัวและกระบวนการแก้ไขปัญหาฟาร์มเลี้ยงสุกรในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่50-9
562500410015น.ส.จิราพร ตูมทองอ. ชยกฤต ม้าลำพองการพัฒนาโปรแกรมทางอุทกวิทยาในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์พื้นที่ถูกน้ำท่วม : กรณีศึกษา “แม่น้ำปิงบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่”50-10
563500410016น.ส.จิราพร ร่วมรักษ์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
564500410018นายฉัตรสกุล เดชวงศ์ญารศ. พวงเพชร์ ธนสินการกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ผสม ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่50-35
565500410020น.ส.ช่อทิพย์ หวันติ๊บผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่50-36
566500410021นายชานนท์ แดงลังกาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่50-12
567500410022นายชิตธพล โป่งแก้วอ. ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์หาที่ตั้งตลาดผลไม้และรูปแบบของตลาดเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่50-37
568500410023น.ส.ฐาปนี สะถารศ. พวงเพชร์ ธนสินทำเลที่ตั้ง ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษา แขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50-13
569500410024น.ส.ณัฐกานต์ สมรผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษา เปรียบเทียบพื้นที่ชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
570500410025น.ส.วณัฐชุดา ทนันไชยผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่50-38
571500410026น.ส.ดวงฤทัย ชุติมาปัญญาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการขยายตัวของเมืองลำปาง50-15
572500410028น.ส.ดารินทร์ จันทร์ผงผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการแจกกระจายและการรับรู้ข้อมูลของสภาวะฟันตกกระ กรณีศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย50-16
573500410029นายภัทรพล บุญศิริผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกาย แคลิฟอเนียร์ ว้าว สาขาเชียงใหม่50-39
574500410030น.ส.ธัญญลักษณ์ บริรักษ์สมุทรผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและรูปแบบการเลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรในการทำนา ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา50-40
575500410031น.ส.ธนาภรณ์ สุ่มใจยาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจการค้าและบริการกับการขยายตัวของธุรกิจหอพัก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2545-255350-41
576500410034นายธีรวุฒิ กองตองกายผศ. รุ่งชล บุญนัดดาระบบการปลูกพืชและการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่50-17
577500410035น.ส.นพวรรณ ตามควรอ. ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและความเหมาะสมทางพื้นที่ของโรงงานน้ำตาล กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์50-18
578500410037นายนรวัชร แข็งแรงรศ. พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่การชลประทาน เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง50-42
579500410039น.ส.นันทนา ศรีพุฒรศ. พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ชุมชนบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน50-19
580500410040น.ส.นุชจุรี ทาชุมภูผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการขยายตัวย่านพาณิชยกรรมบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน50-20
581500410041นายบัณฑิต ทาปิมปาอ. ชยกฤต ม้าลำพองการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย50-43
582500410042น.ส.บูรตา สุทธิโรจน์พัฒนาผศ. รุ่งชล บุญนัดดารูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานพยายาลสัตว์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่50-21
583500410043น.ส.เบญจพร เนตรดำรงค์ผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์พัฒนาการการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร ภายหลังการมีชลประทานจากอ่างเก็บนำแม่สอง กรณีศึกษา : ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่50-44
584500410045น.ส.ปรางทิพย์ อุนจะนำผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองควายและตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่50-45
585500410047น.ส.ปิยกุล นานาผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังการสร้างถนนกลางเวียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย50-22
586500410048นายปิยณัฐ เชียงกุมารผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรพันธะสัญญาและการปรับตัวของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษา: หมู่บ้านป่าก่อ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน50-23
587500410050น.ส.พนิดา คมขำผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นเพื่อตั้งถิ่นฐาน และการปรับตัวของชนกลุ่มน้อย ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย50-46
588500410052นายพีรพงษ์ ทิพวิไชยผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนยันตรกิจโกศล ช่วงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ ถึงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
589500410053นายพูนศักดิ์ เขื่อนควบรศ. พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการและบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน50-47
590500410058น.ส.รวิวรรณ ชัยชนะผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่นา ในตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่50-48
591500410059น.ส.รัตนา อินโองการรศ. พวงเพชร์ ธนสินการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่การปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าแม่ปาน ตำบลไทรย้อยและตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่50-49
592500410060น.ส.วดีกรานต์ ใหม่จีนอ. ชยกฤต ม้าลำพองพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมน้ำต้น บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่50-50
593500410061น.ส.วนิดา การะกันผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ความเหมาะสมและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดลำปาง50-25
594500410062น.ส.ภานิชา โภชนสมบูรณ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของเด็กต่างด้าวในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่50-51
595500410063น.ส.วริษา ยิ่งเจริญผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการศึกษาเปรียบเทียบการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อแบบใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่50-52
596500410065นายวันชัย กิติยะผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน50-53
597500410066น.ส.วิรัญญา บุญชัยผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาดำในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50-54
598500410067น.ส.วิริยา คำชัยผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์รูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านขายยา : กรณีศึกษาถนนห้วยแก้ว ถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50-55
599500410068น.ส.ศิรินันท์ อุไรรัตน์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติพัฒนาการการผลิตชาแปรรูปและการปรับตัวของผู้ประกอบการชา ภายใต้ตลาดการค้าเสรี FTA กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงราย50-56
600500410069น.ส.มุนินทร์ วังชนะอ. ชยกฤต ม้าลำพองการเปลี่ยนแปรงรูปแบบการผลิตร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่50-57
601500410071นายศุภชัย ก่อสุขทวีกูลผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายและขอบเขตตลาดของผู้ผลิตข้าวแต๋นในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง50-58
602500410072นายเศรษฐพร เลี่ยมสกุลผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบและขอบเขตการให้บริการของรถสามล้อเครื่องในจังหวัดเชียงใหม่50-59
603500410073น.ส.ตรีรัตน์ จุมพิศรศ. พวงเพชร์ ธนสินการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน50-26
604500410074นายสมชาย จิรเมธีวัฒนกุลอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติรูปแบบการกระจายตัวและพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่50-60
605500410075นายสหรัฐ สมุทเฉทวิรัตน์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงขอบเขตการให้บริการของระบบ Macintosh กรณีศึกษาร้าน iStudio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต50-61
606500410076นายสาโรช แสงเมืองผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหาพื้นที่เหมาะสมในการรองรับน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา50-62
607500410077น.ส.สิรินทิพย์ เทียมศิลปะชัยอ. ชยกฤต ม้าลำพองวิถีชิวิตชาวบ้านกับการประกอบธุรกิจล่องแพ กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่50-27
608500410078น.ส.สิริพร อุปนันชัยผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและการปรับตัวในการผลิตอุตสาหกรรมผ้าหม้อฮ่อมของชาวไทยพวน ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่50-28
609500410079น.ส.สุกัญญา ทารัตน์วันนาผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลลำพูนสาขาใหม่50-29
610500410080น.ส.สุชาดา ปสุวัฒนกุลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการ กระบวนการผลิต และรูปแบบเชิงพื้นที่ของสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ จังหวัดลำพูน50-63
611500410081น.ส.สุดารัตน์ ปัญญาทิพย์รศ. พวงเพชร์ ธนสินการปลูกยาสูบและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกและบ่มใบยาสูบ กรณีศึกษา : ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่50-64
612500410082น.ส.สุธิมา นุ่มนวลผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์พัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของโฮมสเตย์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่50-65
613500410083น.ส.สุภาวดี ศรียาอ. ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพริกหวานด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ กับแบบเคมีเข้มขน ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกหวานบ้านศรีม่วงคำ ตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50-66
614500410084นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการศึกษาและวิเคราะห์โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
615500410085นายอดิศักดิ์ พรมโยชน์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์50-31
616500410086นายอนุชา ไชยฮั่งอ. ชยกฤต ม้าลำพองพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายไก บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน50-67
617500410087น.ส.อชิรญา เครือปะละอ. ชยกฤต ม้าลำพองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์การจัดสรรปริมาณน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นของเหมืองแม่เมาะ50-32
618500410088น.ส.อุทุมพร รัตนจันทร์ผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำกวงเน่าเสีย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน50-68
619500410089น.ส.ไอลดา มณีกาศผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการ การปรับตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมผ้าทอตีนจก กรณีศึกษา : ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ศึการ การปรับตัว และปัจจั่อมจค50-33
620510410001น.ส.พิชามญชุ์ สุเดชาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการขยายตัวของธุรกิจหอพักและผลกระทบที่มีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง : กรณีศึกษาตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่51-1
621510410002น.ส.กมลวรรณ แสนสุขผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูกข้าวโพดหวานแบบมีพันธะสัญญา กรณีศึกษา : ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย51-2
622510410004นายกฤษณชัย มูลอ้ายผศ. รุ่งชล บุญนัดดารูปแบบเชิงพื้นที่และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกไม้ผล ในพื้นที่ตำบลเวียงสา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)51-35
623510410005น.ส.กัญญารัตน์ อยู่คมโชติผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน51-3
624510410006น.ส.กุลยา เจริญกิจเกษตรอ. ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์โครงข่ายการเข้าถึงของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่51-4
625510410007น.ส.จรวยพร อินทร์จันทร์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ในหมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย51-5
626510410008น.ส.จริญญา จารุหิรัญโรจน์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่และรูปแบบการกระจายตัวของเครือข่ายพันธกิจคริสตร์ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่51-6
627510410009น.ส.จันนจิรา ภู่สุวรรณ์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำและชุมชนหลังวัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี51-36
628510410010นายจิรวัฒน์ ใจปืนผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน51-7
629510410011น.ส.จิรพรรณ มังทาผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการของประติมากรรมดินเผา รูปแบบและการปรับตัว กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่51-37
630510410012น.ส.จีรานุช เขียวจันสืบผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน51-8
631510410013น.ส.จุฬาลักษณ์ สมอูปผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและการกระจายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปลำไยอบแห้งในตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน51-38
632510410014น.ส.ชมพูนุท โกศลศาสตร์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครลำปาง51-9
633510410017น.ส.ชุติมา ชูโพธิ์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท51-39
634510410018น.ส.ชุติมา ประสพเกียรติโภคาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างตลาดสดกับร้านค้าสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่51-40
635510410020นายณัฐวัฒน์ ประเสริฐทรัพย์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน51-10
636510410021นายถิรวัฒน์ วิ่งพุฒิพงศ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการกระจายตัวของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครลำปาง51-11
637510410023นายธวัชชัย สารน้อยผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การขยายตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา51-41
638510410024น.ส.ธวัลรัตน์ วลีธนาพันธ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อเอชไอวี / เอดส์ของแรงงานไทใหญ่ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่51-12
639510410025น.ส.ธารารัตน์ สุนทรวิภาตผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการปรับตัวของคนในชุมชนปางมะโอ: กรณีศึกษาหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง51-13
640510410026นายนิตินัย สีมาปันผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคพยาธิใบไม้ในตับ ในตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ไม่มีแผ่น CD)51-42
641510410027น.ส.นิภาวัน จินาตุ้ยรศ. เสน่ห์ ญาณสารผลกระทบจากการระเบิดหินในเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่51-43
642510410028น.ส.นิลราวรรณ จินดาคำผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่51-44
643510410029น.ส.นุชจรินทร์ กัมปนาทผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มวัฒนธรรมไทยทรงดำ และกลุ่มวัฒนาธรรมไทยภาคกลาง ในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร51-14
644510410030น.ส.บูรณา เหล็กหล่อผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง51-45
645510410031น.ส.เบญจพร พิจิตรวิไลเลิศผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการกระจายตัวของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร51-46
646510410032น.ส.เบญจมาภรณ์ กันทะถ้ำผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยแทง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน51-15
647510410033น.ส.ปัญขิกา มูลรังษีผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรกณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำลี้ล่วงหน้า ณ อำเภอบ้านโฮ่ง51-16
648510410035นายปายะพงษ์ เพื่อนฝูงผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่51-47
649510410036นายเผ่าไทย สินอำพลผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงสภาวะอุทกภัย: การรับรู้และภาวะซึมเศร้าของผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย51-17
650510410037นายพงศ์วัฒนะ สังขธนานนท์ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาขอบเขตและโครงสร้างของย่านธุรกิจการค้ากลางของเมืองแพร่51-18
651510410038น.ส.พัชราพร บุญจันต๊ะอ. ชยกฤต ม้าลำพองพัฒนาการการขนส่งทางถนนและรูปแบบการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11)51-19
652510410039น.ส.ณัฐพัชร์ ทุ่งเก้าผศ. รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน51-48
653510410040น.ส.พิชยา อาหยิผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงสถานการณ์สุขภาพในค่ายอพยพพักพิงกุงจ่อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่51-20
654510410041น.ส.พิมพ์ชนก จีนาราชผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงผลกระทบของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อชุมชนโดยรอบ51-49
655510410042นายพุทธิพันธ์ กรรณิการ์อ. ชยกฤต ม้าลำพองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการบริเวณรอบตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)51-50
656510410043น.ส.เพชรรัตน์ แก้วมณีอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติพัฒนาการการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่51-51
657510410044น.ส.มัณฑิตา ดวงชัยผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย51-21
658510410045น.ส.มัณฑนา จินจาผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าอาข่าในจังหวัดแพร่51-52
659510410046น.ส.รุ่งนภา บุญทีผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการกระจายตัวของภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลวังแดง ตำบลน้ำอ่าง และตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์51-67
660510410047น.ส.รุจาโรจน์ ไชยาลักษณ์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์ความเหมาะสมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อรองรับโครงการการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ในพื้นที่ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่51-22
661510410048น.ส.ฤทัยรัตน์ อินทรทิพย์รศ. พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบและการปรับตัวของประชาชนต่อการเกิดหลุมยุบในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน51-53
662510410049น.ส.วราภรณ์ มหาวงศ์ผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคลินิกในอำเภอเมืองแพร่51-54
663510410050น.ส.วลัยพร แสนนวลผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่51-55
664510410051น.ส.วไลภรณ์ สุขประเสริฐอ. ชยกฤต ม้าลำพองขอบเขตบริการและทัศนคติของผู้ใช้บริการท่าเรือด่วนวังหลัง51-23
665510410052น.ส.วันวิสาข์ ชาติดีผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรผลกระทบของโครวงการบ้านจัดสรร ต่อชุมชนบริเวณโดยรอบในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่52-28
666510410053น.ส.วิพรรณ ชูอรรถ์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการ รูปแบบและความเชื่อมโยงของหัตถกรรมทองโบราณ ในตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย51-24
667510410054น.ส.วิภาดา ชูเลาตระกูลผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณถนนวงแหวนรอบกลางเชียงใหม่: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่51-25
668510410055นายวุฒินัย แก้วบุญเรืองผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูกมันฝรั่งแบบพันธะสัญญา : กรณีศึกษาตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน51-56
669510410056น.ส.ศศิธร ตาทนผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปรียบเทียบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่51-57
670510410057น.ส.ศศิประภา ทาโปปินผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่51-26
671510410058น.ส.ศิริกุล กาศสกูลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของการปลูกไฝ่เป๊าะของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้างกวาง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่51-58
672510410059น.ส.วรวลัญช์ ใบวุฒิรศ. พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง51-27
673510410060นายศุภเชษฐ เพ็ชรอำไพผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม : กรณีศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร51-59
674510410062น.ส.ศุภลักษณ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการเกิดโรคท้องร่วงของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่51-28
675510410063น.ส.ศุภิสรา คุ้มปริยัติผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการชุมชนแออัดริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่น: กรณีศึกษาชุมชนเทพารักษ์ 1-551-29
676510410064น.ส.สิริประภา มโนทัยผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการทดสอบแบบจำลองโครงข่ายใบประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์น้ำท่วม: กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน สถานีอุทกวิทยา บ้านแม่แต ตำบลแม่แฝกเก่า อำเภอสันทราย (P.67) จังหวัดเชียงใหม่51-30
677510410065น.ส. สิริมา ปัญญาวิชาอาจารย์ชยกฤต ม้าลำพองรูปแบบการเดินทาง การเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนและความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการให้บริการรถโดยสารภายในจังหวัดเชียงราย
51-60
678510410066นายสุนทร คำวยงศ์ปินผศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การขยายตัวของชุมชนเมืองสันกำแพง รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่51-61
679510410067น.ส.สุภาพร อินทรภิรมย์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ และเศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี51-31
680510410068น.ส.สุรัชดา เจริญทั้งสมบัติผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองโบราณเชียงแสน : พัฒนาการ รูปแบบและผลกระทบ51-62
681510410069น.ส.สุรัตนา วิชาเร็วอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์แหล่งผลิต เขตการตลาด และเส้นทางของผักปลอดภัย ในตลาดนัดทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่51-32
682510410070น.ส.สุวดี วงศ์ไชยผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดิน การตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภายหลังการเกิดนากุ้งในพื้นที่หมู่บ้านร้องขามป้อม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย51-33
683510410071น.ส.โสรญา ผลคำแปงผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบการกระจายตัวของธุรกิจการค้าไม้เก่าทอดตลาด ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่51-63
684510410072นายอภิชา วิชระบงกชอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความเข้มของการเกษตรในเขตชานเมือง: กรณีศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่51-34
685510410073นายอธิปัตย์ เติมศิริเกียรติรศ. พวงเพชร์ ธนสินการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของหัตถกรรมหินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร51-64
686510410074น.ส.อมรรัตน์ หม่อคอผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านรวมมิตร เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย51-65
687510410075น.ส.อรนาถ เจนาคมผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อสถานพักแรม ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)51-66
688514010065น.ส.สิริมา ปัญญาวิชาอ. ชยกฤต ม้าลำพองรูปแบบการเดินทาง การเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนและความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อเสนอแนวทางการจัดการการให้บริการรถโดยสารภายในจังหวัดเชียงราย
689520410001น.ส.กนกจิตต์ อุชุโกศลการรศ. พวงเพชร์ ธนสินความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิจิตร52-1
690520410003น.ส.กรวิกา นวลสิริกุลผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนในตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน52-2
691520410004น.ส.กฤติกา คำชนะอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และผลกระทบในการปลูกยางพารา พื้นที่ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน52-3
692520410005นายกฤษฎา นาแหลมผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของธุรกิจการค้าและบริการ พื้นที่ศึกษา : ย่านการค้ากาดน้ำทอง ตำยลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่52-37
693520410007นายกัมปนาท แก้วนำผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่52-4
694520410008น.ส.กัลยาณี คำยนต์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรแนวโน้มการยุบหรือยุบรวมของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่52-5
695520410010นายเขมฤทธิ์ ปัญจาศิริอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาลำน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่52-6
696520410011นายจักพันธ์ จันทร์แสนตอผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการพัฒนารูปแบบการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน52-7
697520410013นายจักรพงษ์ วงค์กาอินทร์รศ. พวงเพชร์ ธนสินกาดน่านกับกาสรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน52-8
698520410014น.ส.จุฑารัตน์ เอื้อรักสกุลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่52-38
699520410015น.ส.ชฎาภรณ์ ภูชงค์เจริญอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์แนวโน้มและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฝนในพื้นที่ภาคกลาง52-39
700520410016น.ส.ชณัฐฎา แสงงามผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรความเหมาะสมทางพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่52-9
701520410017น.ส.ชนากานต์ ทองต้นผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน52-40
702520410019น.ส.ซูลัยลา กาเจผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการปรับตัวของพื้นที่การค้าในเขตเทศบาลนครยะลา ภายใต้สภาวะความไม่สงบ52-10
703520410020น.ส.ญาณิกา ธัญญะผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รถไฟฟ้า)52-41
704520410021นางสาวฐิติชญา บุญหาผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการจัดการน้ำในเขตระบบชลประทานเหมืองฝ่าย : กรณีศึกษาฝายท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่52-11
705520410022น.ส.ณภาส์ณัฐ โรจน์รัตนจินดาอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับรู้ ทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่52-12
706520410023น.ส.ณัชพาขวัญ รังษิยาภาผศ. ศิริ คูอาริยะกุลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด และ เชียงใหม่ – สันกำแพง52-42
707520410024น.ส.ณัฏฐ์นรี แท่งเฝืออาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกิดแผ่นดินถล่มและการรับรู้ การปรับตัวของประชาชนในตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์52-13
708520410025นายณัฏฐพงศ์ สุคันธะมาลาผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา พื้นที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่52-14
709520410026น.ส.รัฏฐานี กิจดำรงธรรมอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและรูปแบบการค้าของตลาดวโรรส52-43
710520410027น.ส.ณัฐกานต์ ส่างอ่อนอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการปลูกพืชและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์แบบมีพันธะสัญญาในพื้นที่ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน52-15
711520410028นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์ความเหมาะสมและปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกยางพาราในตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง52-44
712520410029น.ส.ดวงนภา ลาภใหญ่อาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของยุงก้นปล่อง หาหะนำโรคมาลาเรีย กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่52-16
713520410032น.ส.ทิวาพร มหาวงศ์ผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสองฟากถนน ถนนสันกำแพงสายใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่52-17
714520410035น.ส.ธัญชนก จรัสบูรณาพันธุ์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่าน52-45
715520410036น.ส.ธัญญาภรณ์ ธูปทิมเทียนผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างฝายชะลอความชุมชื้น: กรณีศึกษาตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่52-18
716520410037น.ส.ธันยพร นาตันผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมลาบรี: กรณีศึกษาบ้านห้วยหยวก ตำยลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน52-19
717520410038น.ส.ธารีรัตน์ คำแก้วผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการดำรงอยู่ของหมู่บ้านดอยปุย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์52-20
718520410039น.ส.ธีรธิดา ยินดีผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเผาในพื้นที่เกษตร: ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาของเกษตรกรในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย52-21
719520410040น.ส.นนลนีย์ จรัสศุภเกียรติผศ. ศิริ คูอาริยะกุลความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน จากาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ กรณีศึกษา : ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่52-46
720520410041นายนพรัตน์ ใจหมั่นผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีธุรกิจการค้าและบริการ บริเวณศูนย์กลางเมืองพะเยา: รูปแบบการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลง52-22
721520410042น.ส.นฤภัค จันทิมาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการเปลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชนในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน52-23
722520410043นายนิติพงษ์ กาวีวลผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ถือครองบริเวณแนวกำแพงเมืองในเขตเมืองเก่าแพร่52-47
723520410044นายนิติศาสตร์ รัตนโรจน์รศ. พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแม่น้ำลี้และการปรับตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านท้องฝาย ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน52-24
724520410046น.ส.ปกรณ์กช สิทธิโสตอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดในระยะยาวที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่52-25
725520410047น.ส.ปฎิวรัฎา คำจรผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมเสริมความงามบนถนนนิมมานเหมินทร์52-48
726520410048นายปฐมพงษ์ ญาสมุทรอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้ใช้บริการตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่52-49
727520410049นายปรัชญา วัฒนศิริผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวของร้านเบเกอรี่และปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร52-50
728520410050น.ส.ปวีณา ทาปาอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและเครือข่ายสินค้ากระเทียมไทย หลังจากการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน52-26
729520410051น.ส.ปุญญรัตน์ วัชระมงคลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการ การเชื่อมโยง และการยอมรับการประมงแบบพันธะสัญญา กรณีศึกษา: ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่52-27
730520410052น.ส.พินนภา จันทร์ใสผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่52-51
731520410053น.ส.พิมพ์ชนก ลีนะเสนผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ปัจจัยด้านอุณหภูมิในการปลูกพืชเมืองหนาว กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่52-52
732520410056น.ส.ภัสราภรณ์ จันทร์คำรศ. พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการของสถานบันเทิงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ: กรณีศึกษาถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่52-29
733520410057นายภาณุพงศ์ ขนุนทองรศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อยู่อาศัยในชุมชนหนองควาย และชุมชนสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่52-53
734520410059นายพิชชากร กลิ่นเจริญผศ. รุ่งชล บุญนัดดาขอบเขตการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง52-54
735520410060น.ส.เยาวลักษณ์ บูรณกิจเจริญผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงโรคระบบหายใจกับการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่52-55
736520410061น.ส.วราภรณ์ จันทิมาผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการปรับเปลี่ยนชนิดและระบบการปลูกพืชภายใต้อิทธิพลตลาดและทรัพยากรในตำบลหงศ์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา52-30
737520410062น.ส.วลัญช์รัตน์ โท๊ะทองซิวผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ52-56
738520410063นายวัฒนา ขาวพนัสรศ. พวงเพชร์ ธนสินรูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษา : ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่52-57
739520410064นายวิเชียร นิรมลมณฑลผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง รูปแบบและศักยภาพของลานกีฬาในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่52-58
740520410065น.ส.ศิริพร วงค์คำผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา ป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน52-59
741520410066นายศุภศิต วงค์วาลเรือนผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงขอบเขตการให้บริการของอุตสาหกรรมโคนม: กรณีศึกษา บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด52-31
742520410067น.ส.สุกัญญา ไชยวงค์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการใช้ที่ดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาทางการเกษตรบนพื้นที่สูงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหอย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่52-32
743520410068น.ส.สุพัฒนา พุ่มพิศอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร52-60
744520410069น.ส.สุภัทรา โมดนิยมผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยควรจะเป็น 52-33
745520410070น.ส.สุภาพร อยู่เย็นผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจผ้าทอลายน้ำไหล กรณีศึกษา : ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน52-61
746520410071น.ส.สุมณฑา ศุภศรผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกรภายหลังการเกิดดินถล่มในตำบลแม่พลู อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์52-62
747520410072นายสุรเชษฐ พาณิชยนันต์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม:บริเวณตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่52-34
748520410073นายสุรินทร์ อิ่นแก้วรศ. พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกว๊านพะเยาและผลกระทบต่อชุมชน52-35
749520410075น.ส.อภิญญา จันต๊ะคาดอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากาความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตสตรอเบอรี กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง52-63
750520410077น.ส.อรพรร ถาวรจักร์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการของธุรกิจหัตถกรรมเสื่อกก ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี52-64
751520410078น.ส.อัจฉรา วงค์มูลรศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์พัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายของมูลนิธิดรุณาทร (คอมเพสชันประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่52-65
752520410079น.ส.อัจฉริยาภรณ์ อภิวงค์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในหมู่บ้านบ้านป้อก ตำนลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่52-66
753520410080นายอาทิตย์ จันทร์สมผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการของผ้าตีนจกในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่52-36
754520410081น.ส.อาทิตยา ชอบธรรมอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตกาแฟ โครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่52-68
755520410082นายอารัณย์ พิชัยชาญรรงค์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกิดภัยแล้งและการรับรู้ การปรับตัวของภาคส่วน การเกษตร : กรณีศึกษา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่52-67
756530410001น.ส.กนกวรรณ ขวัญรักษาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคนิ่วในหมู่บ้านโป่งกวาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
757530410002น.ส.กนิษฐา ศรีขันธ์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
758530410003น.ส.กัญญณัช สุวรรณ์จันทร์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจัยในการตัดสินใจมาใช้บริการและขอบเขตบริการของผู้บริโภคบริเวณย่ายการค้าสี่แยกรวมโชคมีชัย
759530410004นายกิตติภัทร คงบางปอผศ. ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัคศักยภาพ ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลภายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
760530410005น.ส.กุลธิดา ยะไชยผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน
761530410008น.ส.จิรประภา ใจเย็นผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
762530410009น.ส.จิรัสติกานต์ จีระอนันต์ธาดาผศ. ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัคการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของแรงงานพม่าในเขตตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
763530410011น.ส.จิราภรณ์ เทพวรรณรศ. ดร. สมพร สง่าวงศ์ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่ทะวิทยาและโรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
764530410012นายเจริญพงษ์ แก้วพฤกษ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร กรณีศึกษาตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่55-1
765530410013น.ส.ชนม์พิสิฐ พญามงคลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่
766530410014นายชนะสิทธิ์ หน่อคำอ. ชวิศ ศรีมณีพัฒนาการและการกระจายตัวของร้านขายของชำ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
767530410015น.ส.ชนิกา สายอ้ายอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
768530410016น.ส.ชมพูนุช ผลาหาญผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
769530410017น.ส.ชยารี นิลสวิทผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการของธุรกิจชาในหมู่บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
770530410018นายชวโรจน์ จิระพิพัฒนากุลอ. ชวิศ ศรีมณีขอบเขตการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
771530410019น.ส.ชาลิสา โนจาผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการให้บริการของธุรกิจน้ำดื่มแก่ผู้บริโภคในอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
772530410022นายณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์อ. ชวิศ ศรีมณีการศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่าง กาดมาลิน พลาซ่า เชียงใหม่ กับ กาดรินคำ
773530410023น.ส.ดวงฤทัย สกุลเชื้อผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมและศึกษาลักษณะการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
774530410024นายดิลก สอนสิ่มผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
775530410025นายทะนงศักดิ์ ธงสิบเจ็ดผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่นำเข้าและผลกระทบผ่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
776530410026นายธนนทัช หลายอำนวยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนฝึ้ง จังหวัดราชบุรี
777530410027นายธนวุฒิ อินชมภูอ. ชวิศ ศรีมณีพัฒนาการขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
778530410028นายธนะชัย เชื้อต่ายผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นของเด็กขายพวงมาลัยในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
779530410029น.ส.ธารฤทัย นันทะโชติอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
780530410030นางนพรัตน์ จันหมื่นผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรทำเลที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่บริการของโรงงานผลิตน้ำดื่มในตำบลเวียงทอง อำเภอสองเม่น จังหวัดแพร่
781530410031น.ส.นพวรรณ แซ่เหล่งผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
782530410032น.ส.นวลฉวี เจริญเกียรติผศ. ศิริ คูอาริยะกุลทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
783530410034น.ส.นิลาวัลย์ พะวงศ์รัตน์รศ. พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
784530410035น.ส.นุชนาถ จองดีอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกข้าวของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
785530410037น.ส.ปวรรณรัตน์ แก้วใจผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
786530410038นายปิยะบุตร ถิ่นถาผศ. ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัคการวิเคราะห์ห่วงโซ่สินค้าของการผลิตปทุมมา ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
787530410039นายพงศกร นาแพร่ผศ. ศิริ คูอาริยะกุลพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา : สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข
788530410040น.ส.พนิดา คำยามาผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
789530410041น.ส.พนิดา พงษ์ตุ้ยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกองุ่นและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
790530410042น.ส.พรสุดา เสาร์สิงห์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
791530410043น.ส.พัชฎา จินาเหมยผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่
792530410044นายพิชัย ธรรมวงค์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการค้าและบริการของศูนย์การค้าชุมชน(Community mall) สมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
793530410045นายพศุตม์ธรรม จันทร์ก๋องผศ. ศิริ คูอาริยะกุลพัฒนาการและการแพร่กระจายของฟาร์มโคนมในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
794530410046น.ส.เพชรรัตน์ วันโยผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการปลูกฟักทองและแตงโมภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญาในหมู่บ้านห้วยทรายมูล ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
795530410047น.ส.เพ็ญสุดา ยาวิเลิงรศ. พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาการท่องเที่ยวและการปรับตัวต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จ.พะเยา
796530410048น.ส.ภชชา สิงหเสมานนท์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
797530410049นายภาณุวัฒน์ น่านกรผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่ของไฟป่า การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการไฟป่า พื้นที่ศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
798530410050น.ส.ระพีพรรณ เมายศอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์การเปรียบเทียบความเปราะบางของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจากฝายห้วยตั้ง อำเภอบ้างโฮ่ง จังหวัดลำพูน
799530410051น.ส.รัชนีพร จันทร์สาผศ. ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัคการรับรู้และการให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
800530410052นายรัฐพงษ์ ชูติกัณฑ์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการกลายเป็นเมืองในเขตชานเมืองสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาตำบลมะขามเตี้ยและตำบลวัดประตู่
801530410053น.ส.ลลิตา ทากันผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
802530410054น.ส.ลลิตา วงค์ชัยผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการยุบตัวของดินบนพื้นที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาก จังหวัดเชียงใหม่
803530410055น.ส.ลักษมี ดอนลาวผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเขตธุรกิจการค้าใจกลางเมือง ของตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
804530410056น.ส.วชิรา วงษ์ดีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของอุทกภัยและการปรับตัวของประชาชนริมแม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
805530410057น.ส.วนิดา วัฒนาสวัสดิ์ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินประเภทหอพักในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
806530410058น.ส.วรกันยา พรหมพลรศ. พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดซืนวาน จังหวัดอุบลราชธานี
807530410059นายวรจิตร อ่างแก้วผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองลพบุรีในบริเวณฝั่งตะวันออกของผังเมืองรวม
808530410060น.ส.วรญาธร สินธุยะอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการสร้างศูนย์แสดงการกระจายสินค้าโอทอปในอำเภอเมืองเชียงใหม่
809530410061นายวรยุทธ ต๊ะแก้วอ. ชวิศ ศรีมณีวิถีชีวิตชาวบ้านกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
810530410062น.ส.วรัญญา เป็งลือผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
811530410064น.ส.ศรัณรัชต์ คงสุขผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
812530410065น.ส.วรินทร จงงามวิไลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการค้า และพฤติกรรมผู้บริโภค ย่านการค้าใหม่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
813530410066น.ส.วารุณี วิยะพร้าวผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการและรูปแบบการกระจายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
814530410067น.ส.วาสนา แสนเงินผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการกระจายตัวของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
815530410068นายศตวรรษ จันทร์ลังกาอ. ชวิศ ศรีมณีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
816530410069น.ส.ศรัญญา ใจวงค์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของแรงงานต่างถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
817530410070น.ส.ศิลาพรรณ มณีวรรณรศ. พวงเพชร์ ธนสินพื้นที่เหมาะสมในการสร้างเขื่อนใต้ดินในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
818530410071ศุภโชค ทองเนตรผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และผู้ช่วยระบบทางเดินหายใจ ในจังหวัดลำปาง
819530410072น.ส.ศุภรัตน์ สีมะสิงห์รศ. พวงเพชร์ ธนสินการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
820530410073น.ส.สกุลรัตน์ ทองมาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
821530410074นายสาทิศ ขาวดาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกร ต่อการใช้สารโพเทสเซียมคลอเรตเร่งการออกดอกลำไย ในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
822530410075น.ส.สุธารินี อินจันทร์รศ. พวงเพชร์ ธนสินการกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกมะไฟจีน ในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
823530410076น.ส.สุภามาศ สงวนศักดิ์สันติผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการกระจายตัวของเกษตรกรผู้มีความเสี่ยงจากสารพิษในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
824530410077นายอธิวัชร สังข์จันทราพรอ. ชวิศ ศรีมณีการวิเคราะห์ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่เปิดโล่งสำหรับสร้างสนามกีฬา จักรยานผาดโผนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
825530410078นายอภิศักดิ์ อิศรีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลพัฒนาการการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
826530410079น.ส.อมรลดา ไตรรัตน์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการกระจายตัวทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
827530410080น.ส.อาทิตยา ขันทพันธุ์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเมืองชายแดน กรณีศึกษา เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
828530410081นายเอกรัฐ คุ้มเนตรรศ. พวงเพชร์ ธนสินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการจัดการน้ำของฝ่ายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่
829530410231นายจตุรงค์ ภัคสินธิโชคอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
830540410001น.ส.กตัญชลี ทวีพรวัฒนกุลรศ. พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
831540410002นายกฤติน รัตนาอ. ชวิศ ศรีมณีการประเมินศักยภาพในการรองรับขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะคาและการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
832540410003นายกิตติกร กอบเงินผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการจัดการปัญหาอุทกภัยและการปรับตัวต่ออุทกภัยของบ้านใหม่หัวดง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
833540410004น.ส.กิตติยา แก้วศรีอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตยางพารา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
834540410006น.ส.เกศกนก สีตะวันผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ยาลดความอ้วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
835540410007นายจักรินทร์ เอื้อแท้ผศ. ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัคการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกรอันเป็นผลมาจากการเวนคืนที่ดินหลังจากโครงการสร้างเขื่อนกิ่วคอหมา
836540410009นายจิรพันธุ์ สินไชยภัทรอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพลับในพื้นที่ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
837540410011นายชินดนัย ไชยยะผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการของซอล่องน่าน ในอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
838540410012น.ส.ฐณัตฌาน์ เดชคุณมากรศ. พวงเพชร์ ธนสินพื้นที่เหมาะสมในการเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
839540410013น.ส.ฐิติพร มั่งสุขผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการเติบโตของสารการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศ ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
840540410014น.ส.ฑิมพิกา กองมาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อธุรกิจออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
841540410015นาย ณฤบดินทร์ ยินดีผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการเปรียบเทียบผลการจำแนกพื้นที่เผาไหม้ด้วยข้อมูลดาวเทียมไทยโชต และ Landsat 8 ในบริเวณตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
842540410016น.ส.ณัฐธิดา อ่อนต๋าอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตลำไยในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
843540410017นายทัศน์พล ชูยิ้มอ. ชวิศ ศรีมณีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและขอบเขตการให้บริการโรงพยาบาลศรีสังวาล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
844540410018น.ส.ทิพวรรณ ยะกองผศ. ศิริ คูอาริยะกุลประเมินความสะดวกของทางเท้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางเท้าในเขตเมืองเชียงใหม่
845540410019น.ส.ทิวาพร มาลาอ. ชวิศ ศรีมณีขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างเสรีสรรพสินค้า จังหวัดลำปาง
846540410020น.ส.ธารทิพย์ อุ่นกาศผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย กรณีศึกษาตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
847540410021น.ส.ธิการัตน์ คชสีห์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นที่สูง กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
848540410022นายธีระพงษ์ ธัมวัฒน์วิสุทธิ์อ. ชวิศ ศรีมณีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการของร้านอาหารริมทางบริเวณตลาดโต้รุ่งแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
849540410023นายนนทชัย เจื้อยแจ้วผศ. ศิริ คูอาริยะกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกอ้อยโรงงานและวิธีปรับตัวของเกษตรกรในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
850540410024น.ส.นวพร สายแปงอ. ชวิศ ศรีมณีพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
851540410025นายนวพัฒน์ ใจใสรศ. พวงเพชร์ ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
852540410026น.ส.นันทวรรณ รัตนศิริผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อสถานประกอบการย่านถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
853540410028นายนิธิ นาคนครผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
854540410030นายบุญส่ง อยู่พรหมแดนอ. ชวิศ ศรีมณีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกเพื่อการเกษตรและพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบตัดต้นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
855540410032นายปฎิภาณ ศรีลิมปนนท์อ. ชวิศ ศรีมณีการแพร่กระจายและพัฒนาการของคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
856540410033น.ส.ปทุมพร ไชยชะนาญรศ. พวงเพชร์ ธนสินเมืองเก่าลำพูนกับบทบาทของการท่องเที่ยว
857540410034น.ส.ประกายดาว บุญนามผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวซีเมนต์และอุณหภูมิในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
858540410035น.ส.พิชญ์ชญาลักษณ์ ว่องชิงชัยอ. ชวิศ ศรีมณีผลกระทบของสถานบันเทิงบริเวณชุมชนลอยเคราะห์xxxxxx
859540410038น.ส.ปวีณา คำนิลผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
860540410039น.ส.ปานทิพย์ คำแห้วผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการปรับตัวของเกษตรกรในการทำสวนผลไม้ในหมู่บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
861540410040นางพงศ์อมร เลิศยศเสถียรรศ. พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
862540410041น.ส.พจนารถ วรรณฟูผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่ การถือครองที่ดินและปัจจัยต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จางใต้ฝั่งซ้าย
863540410042น.ส.พนิตา ศิริเกษรผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรต่อความแปรมรวนของภูมิอากาศในตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
864540410043น.ส.พัสวี บุญเจริญสุขพิศาลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการรถพยาบาลฉุกเฉินของมูลนิธิรวมใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดเชียงใหม่
865540410044น.ส.พิทยา ปันลังอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการจัดการระบบชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
866540410045นายพิศิษฎ์ ทรวงคำผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประเมินการบริการกู้ภัยของสถานีดังเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่
867540410046น.ส.ไพรินทร์ ไชยวันผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองบริเวณตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
868540410047น.ส.ภรณฉัตร โอฐเจริญชัยผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
869540410049น.ส.ภัทรีพรรณ มีลาผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
870540410051น.ส.ภานุชนาถ คำเหล็กผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง
871540410052น.ส.มัณฑนา ประมาอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
872540410053น.ส.มาริสา ใจพลอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรบบวนเกษตรบนที่สูงของกาแฟอาราบิก้า ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
873540410054น.ส.เมวิกา ประดิษฐ์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดแพร่
874540410055น.ส.รจสิรินทร์ เพชรปิตุพงษ์ผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษาในตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
875540410056น.ส.ลัลน์ลลิต อุดมศรีอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์ภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทยตามเกณฑ์ของเคิปเปน
876540410057น.ส.วนิชญา ดวงจันทร์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
877540410058น.ส.วรรณวิไช ขันทะผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวของร้านอาหารเจบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขังหวัดเชียงใหม่
878540410059น.ส.วรรณิกา บุญฤทธิ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ไตเทียมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
879540410060น.ส.วรรณิกา เรือนคำผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์เส้นทางเดินพายุและระยะเวลาการเคลื่อนตัวของพายุที่จะพัดมาถึงประเทศไทย
880540410061น.ส.วรลักษณ์ แก่งามผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
881540410062น.ส.วารุณี วรรณก้อนผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการธุรกิจ OTOP ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
882540410063น.ส.วิรัญชนา ประทักษ์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้าวพันธุ์ กข31 ของเกษตรกรในตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
883540410064นายศักรินทร์ วงศ์ใหญ่ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการรับมือต่อภัยแผ่นดินไหว ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
884540410066น.ส.ศุภกาณต์ สุวรรณประเทศผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอุณหภูมิพื้นผิวในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
885540410067นายสมเจตน์ โกศลศาสตร์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญขอบเขตการบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้บริการถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
886540410068น.ส.สรัญธร สุทะนะผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การจำแนกพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย ด้วยข้อมูลดาวเทียม Landsat 8
887540410069น.ส.สาวิตรี มุ่นเชยผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสี่แยกอินโดจี: กรณีศึกษาตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
888540410070นายสิทธิโชค ปรุงจิตรผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นของผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
889540410071น.ส.สุชาดา ดวงแก้วผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและการแพร่กระจายของหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจกในพื้นที่ตำบลชัยจุมมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
890540410072น.ส.สุธาทิพย์ คำใจดีผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการกระจายตัว ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคฉี่หนูในจังหวัดน่าน
891540410073น.ส.สสุนารี ขันโทผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
892540410074น.ส.สุพรรษา ขันทิศผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการปลูกพืชเพื่อการยังชีพและการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรเผ่าเย้าบ้านจำงุม ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
893540410075น.ส.สุภัทรตรา คำปลิวผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินช่องทางการจราจรจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่
894540410076น.ส.สุภาวดี ซ้องก๋าผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวต่อพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่
895540410077นายสุรชา มะตะโกผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการปรับตัวของนักศึกษาเพศที่สามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
896540410079น.ส.อนุสรา จำรัสผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวของเกษตรกรในตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
897540410082น.ส.อัจฉราวรรณ ศุภกาผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การศึกษาแหล่งน้ำพุร้อน บริเวณกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา โดยใช้การรับรู้ระยะไกลช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน
898540410083นายอัยรัช บุญเรืองรศ. พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
899540410084น.ส.อัสมา พุ่มดอกไม้ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับประชากรในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
900550410001น.ส.กฤติยาภรณ์ ราชนาคำผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ความสอดคล้องของประเภทการใช้ที่ดินตามนโยบายการบังคับใช้ที่ดินของรัฐในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ในอำเภอหางดง55-3
901550410002นายกฤษณ์ กึกก้องผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการเชิงพื้นที่และการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต่อภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่55-35
902550410003น.ส.กัทลีญา รัตนรงค์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลควรมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง55-36
903550410004น.ส.กาญจน์สุชญา ธนินเฉลิมพงษ์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญปัญหาหมอกควันกับธุรกิจที่พักแรมในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่55-37
904550410005น.ส.ขวัญหทัย ธรรมเสนาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบเชิงพื้นที่ของกระบวนการผลิตมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน55-4
905550410006น.ส.คณิตา ทรัพย์สุขผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและการปรับตัวของประชาชนในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่55-5
906550410008น.ส.จรรยพร ลิทธรรมอ. เผ่าไทย สินอำพลการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเลือกชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม ในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก55-6
907550410009น.ส.จรินทนา เชื้อสะอาดผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อแผ่นดินไหวและการประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นตามแนวรอยเลื่อนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่55-7
908550410010น.ส.จริยา วงค์ไชยผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรฝนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่55-38
909550410012น.ส.จันจิรา จันนะชัยผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ55-39
910550410013น.ส.จีรนันท์ เบ็ญชาอ. เผ่าไทย สินอำพลการตั้งถิ่นฐานและยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวลัวะ บ้านน้ำเปื๋อย (ถิ่นไทย) ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา55-8
911550410014น.ส.จีรพร ตาลคำผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยเขินในบ้านต้นหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่55-40
912550410015น.ส.ฉัตรกมล ทนันชัยอ. เผ่าไทย สินอำพลรูปแบบการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบชลประทาน ในตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่55-9
913550410016นายชญานนท์ บุญวงศ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา55-41
914550410020น.ส.ชุดาพร วงค์ปินะผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองหอยเก่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่55-10
915550410021น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีฉันทะมิตรอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การรุกล้ำของชุมชนเข้าไปในพื้นที่วัดร้างโบราณในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย55-11
916550410022น.ส.ญาณิศา ไชยโยผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย กรณีศึกษาถนนเวียงบูรพา55-42
917550410023น.ส.กฐิติมา ตาคำอ. เผ่าไทย สินอำพลศักยภาพเชิงพื้นที่และแนวโน้มการปลูกส้มในพื้นที่นาข้าวเดิม ในตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร55-12
918550410024นายจินภัทร์ ใจอ่อนอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม : รูปแบบการผลิต พื้นที่บริการ และการปรับตัว55-43
919550410025น.ส.ณัชชา ปลั่งกลางผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่55-13
920550410026น.ส.ดวงกมล ดีสอนผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการ การกระจายสินค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของร้านขายของฝากแม่ป่วยลั้ง จังหวัดอุทัยธานี55-14
921550410029น.ส.ธัญญรัตน์ พัฒนสุรังค์อาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การปรับตัวทางการเกษตรต่อปัญหาภัยแล้งโดยการปลูกพืชเสริม ในตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน55-44
922550410031น.ส.ธิตาภรณ์ โมราสุขอ. เผ่าไทย สินอำพลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนบ้านแม่กำปอง ต่อผลกระทบจยากสื่อสังคมออนไลน์55-45
923550410032น.ส.ธิภาวี ปินตาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์หาเส้นทางจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน55-46
924550410034น.ส.น้ำทิพย์ โลหะถกิจผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อศึกษาพื้นที่เกิดไฟป่าในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่55-15
925550410035น.ส.บงกช ตาชัยผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาย่านช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-2
926550410036น.ส.บุญยดา เสือชาวนาอ. เผ่าไทย สินอำพลการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก55-16
927550410037น.ส.เบญจวรรณ ปัญโยผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่55-47
928550410038น.ส.ปรียาพร เสือเรืองผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการการใช้ที่ดินอันเป็นผลจากการท่องเที่ยวในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่55-48
929550410039นก.ส.สุรภา ดวงใจสืบผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นที่และเวลาที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง55-17
930550410040น.ส.พรพิมล กันธะลีย์ผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง : กรณีศึกษาตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่55-49
931550410041นายพรรษวุฒิ นันทรัตน์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการของพื้นที่เมืองบริเวณสามแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 101 และ 1081 อำเภอปัว จังหวัดน่าน55-50
932550410042น.ส.พลอยชมพู สุขชมผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินในเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ไปยังประเทศสิงคโปร์55-51
933550410043น.ส.พิจิตรา ทิพย์เนตรอ. เผ่าไทย สินอำพลทัศนคติเชิงพื้นที่ในการเลือกใช้ระบบน้ำประปาในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่55-18
934550410044นายพิชชชาทร มีมาผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์55-52
935550410045น.ส.พิชญภัท ปุกคำแดงอ. เผ่าไทย สินอำพลการเข้าถึงเชิงพื้นที่ของบริการทางสาธารณสุขของผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเกาะคา กรณีศึกษาตำบลนาแส่ง อำเภอเกาคา จังหวัดลำปาง55-53
936550410046น.ส.พิทยารัตน์ ศรีซ้อนอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางภูมิศาสตร์เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่55-19
937550410047นายพีรศักดิ์ ทนันชัยผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรอิทธิพลของการพัฒนาเส้นทางการขนส่งต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-54
938550410048นายพีรายุ สุวรรณผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การบริหารจัดการการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้านเด่น ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่55-55
939550410049นก.ส.เพ็ญสุดา นิลผายผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-20
940550410050น.ส.ภารดี รัตนวิฑูรย์อ. เผ่าไทย สินอำพลความประบางและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาด ในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน55-21
941550410051นายมนัญชัย เครื่องใจผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการของการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน และเทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย55-22
942550410052น.ส.มาลีรัตน์ ปิยะนราวงศ์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมของระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รถไฟฟ้า)55-23
943550410053น.ส.มีนา จันทโรภาสผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแมวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-24
944550410054นายยิ่งยศ ทินวงค์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของเกาะพระทอง ก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.254755-25
945550410055น.ส.ยุพิน ไชยสมภารผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับข้อมูลจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคเพื่อประเมินเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่55-26
946550410057นางรุ่งโรจน์ ประธานราษฎร์ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาเส้นทางการขนส่งลำไยเพื่อการอบแห้งทั้งเปลือก ในจังหวัดลำพูน55-56
947550410058นายภัทราพร สุนันต๊ะผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร55-27
948550410059น.ส.วรรณวิสา ถาปันผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาระดับการเข้าถึง ในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงราย55-57
949550410060น.ส.วริณี ก๋ายอดรศ. พวงเพชร์ ธนสินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษาแก่งกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่55-28
950550410061น.ส.วารีรัตน์ อวดร่างผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บริเวณพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง55-29
951550410062น.ส.ภัทรวดี พฤฒวรโชติอ. เผ่าไทย สินอำพลการตั้งถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน และวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้อิทธิพลของกาสรท่องเที่ยว55-58
952550410063นายจิรภัทร์ บุญกิมผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของธุรกิจนวดแผนไทย ในตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-30
953550410064น.ส.วิภาภรณ์ ทิจรผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการใช้ที่ดินด้านพาณิชยกรรม และเขตอิทธิพลของย่านตลาดสดแม่มาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่55-59
954550410065นายวีรศักดิ์ พุทธโสผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์อาคาร และปัญหาการจดไม่เป็นระเบียบย่านนิมมานเหมินทร์55-31
955550410066น.ส.ศิรินทิพย์ กาวินนะอ. เผ่าไทย สินอำพลปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการเกิดโรคพยาธิไส้เดือน ในตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่55-60
956550410067น.ส.ศิวพร จันทร์พยัคฆ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัว รูปแบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการเลือกร้านหนังสือมือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-32
957550410069น.ส.สิริภาภรณ์ พรมนิลผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของดัชนีความแห้งแล้งในภาคเหนือของประเทศไทย55-61
958550410070น.ส.สุดาพร ครองผาอ. เผ่าไทย สินอำพลการปรับตัวของเครือข่ายสินค้าลำไยนอกฤดูต่อภัยแล้งในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน55-62
959550410071น.ส.สุพิชญา สิงห์ใจผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประเมินผลผลิตและแนวโน้มการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่55-63
960550410072น.ส.สุสรางคณา ข่ายพิลาปผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการเชิงพื้นที่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี55-64
961550410075น.ส.หทัยภัทร สัญญาสุวรรณผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมพื้นที่ทำงานร่วมกันในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่55-33
962550410077น.ส.อภิชญา วิทยาสมานสกุลผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวโยชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านปางอุ๋ง และหมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน55-65
963550410079นายอภิวิชญ์ จันทร์ใสผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการรับรู้และการปรับตัวต่อมลพิษทางอากาศของประชาชนในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่55-66
964550410080นายอภิสิทธ์ ตาทองแท้อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการรับรู้คุณภาพน้ำและการปรับตัวในการใช้น้ำกับสถานการณ์ภัยแล้งในบ้านศรีบุญชู-วังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน55-67
965550410081น.ส.อมรรัตน์ จันทร์ชัยชะนะอาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลือสดในพื้นที่ชายขอบป่า55-34
966550410083นายอานนท์ จิณารักษ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์กาสรประเมินผลผลิตข้าวนาปีด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 OLI ในเขตตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่55-68
967560410001น.ส.กฤษณา อุดทารุณอ. เผ่าไทย สินอำพลสำนึกทางพื้นที่ของซุ้มในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่56-2
968560410002น.ส.กัลยา ช่างฝั้นผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในย่านนิมมานเหมินทร์และศิริมังคลาจารย์56-3
969560410003นายกานต์ สุทธิวรพงษ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวของร้านอาหารบุฟเฟต์และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่56-4
970560410006นายคามิน พงศ์ธีรการผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการทำงานของแรงงานที่มาจากประเทศเมียนมาร์ในย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ56-5
971560410007นายคุณากร โปธาคำผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณความหนาแน่นของอสังหาริมทรัพย์และการจราจรบริเวณเขตชานเมืองเชียงใหม่56-6
972560410008น.ส.จารุพร นุแปงถาผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ รูปแบบและการออกแบบเชิงพื้นที่ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่56-7
973560410010น.ส.จิตรา ภูยืดผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์56-8
974560410012นายจิรัฎฐ์ อ่อนแก้วผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างห้างสรรพสินค้าไทยแสงทองกับห้างสรรสินค้าเทสโก้โลตัส56-9
975560410013นายจิรายุ ไชยช่อฟ้าผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงผลกระทบและการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน56-10
976560410014น.ส.เจตนิพิฐ ดาสสินธุอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์การแพร่กระจายทางพื้นที่และการตัดสินใจแบบคลุมเครือต่อการยอมรับระบบเกษตรพันธะสัญญาของการเลี้ยงสุกรขุนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่56-11
977560410015น.ส.เจนจิรา ไชยจินดาอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน56-12
978560410016น.ส.ชนิภรณ์ สุยะเรือนผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์วิถีชีวิตและการปรับตัวของชามชนที่อยู่บริเวณ ต้น กลาง ปลาย น้ำแม่พริกหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้)56-13
979560410018นายฐิตินันท์ ประทิสอ. เผ่าไทย สินอำพลค่านิยมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ร้านกาแฟในย่านนิมมานเหมินทร์56-14
980560410019นายณฐกร หอมรื่นอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ปัญหาหมอกควันกับปัจจัยด้านภูมิอากาศ การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของข้าวนาปรัง ในพื้นที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่56-15
981560410020น.ส.ณัฐชยานันท์ โยกาศผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีระบบการปลูกพืชและการเปลี่ยนแปลงในช่วงภัยแล้งในพื้นที่แปลงทดลองทางการเกษตรในวิทยาเขตแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557-255956-16
982560410021น.ส.ณัฐฐิกา เมืองปิงอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบและความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำต่อการใช้รายฤดูภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้56-17
983560410022น.ส.ณัฐวดี จิตตวิงผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่56-18
984560410023น.ส.ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ์อ. เผ่าไทย สินอำพลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของหมู่บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่56-19
985560410024นายดุลยวัต กองบุญอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Terra/A qua ระบบเซ็นเซอร์ MODIS ศึกษาผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่ออุณหภูมิผิวพื้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย56-20
986560410025นายทักษิณ กันติ๊บผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย56-21
987560410026น.ส.ทัณฑิกา ตาคำนวนผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีผลกระทบจากพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น ในตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน56-22
988560410027นายธุภนนท์ พรุ่งหล้าอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อระบบชลประทาน และ การปลูกกระเทียมในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่56-23
989560410028น.ส.นภินสา โกติละกาลผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญทำเลที่ตั้ง รูปแบบ และการจัดการพื้นที่การค้าอาหารริมบาทวิถี ขนถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่56-24
990560410029น.ส.นันทิกานต์ วงศ์คำจันทร์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรเชิงพื้นที่ ผ่านทางโมบายล์แดอพพลิเคชั่น56-25
991560410030น.ส.บงกชกร ชอบธรรมอ. เผ่าไทย สินอำพลพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ที่ส่งผลต่อธุรกิจโฮสเทล ในย่านนิมานเหมินทร์56-26
992560410033นายเตชิต พระภูวงศ์อ. เผ่าไทย สินอำพลพื้นที่ อัตลักษณ์ และการพัฒนาในชุมชนบ้านโป่งน้อยและบ้านร่ำเปิง56-27
993560410034น.ส.ปิยะภรณ์ สิงห์ใสผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับบริการและขอบเขตของการให้บริการกัวซาบำบัด จังหวัดเชียงใหม่56-28
994560410036นายพชร ภูมิประเทศผศ. รุ่งชล บุญนัดดาการก้าวข้ามเส้นแบ่งกายภาพและเสมือนจริง : การเคลื่อนย้ายของภัตตาคารติดล้อในชุมชนดิจิทัล56-29
995560410037นายพชรพล ศรีบุญเรืองผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการให้บริการสามล้อถีบในพื้นที่เมืองเก่าน่าน56-30
996560410038น.ส.พรรณปพร บุญแปงผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอดอยเต่า หวัดเชียงใหม่56-31
997560410039น.ส.พิชญ์จิรา ยาอินทร์อ. เผ่าไทย สินอำพลปฎิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างภาพตัวแทนต่อพื้นที่วัดจามเทวี56-32
998560410040นายพิชญะ กาปัญญาอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่56-33
999560410042น.ส.พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการย่อส่วนแบบจำลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาคด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่เพื่อการพยากรน้ำท่วมด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่56-34
1000560410043น.ส.เพ็ญศิริ ศรีฐานอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณความเสี่ยงและการปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้งของชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน56-35
560410044น.ส.เพ็ญสุภาภรณ์ ไตรยศผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการตั้งถิ่นฐานของแรงงานชาวไทใหญ่ ในอำเภอป่าง จังหวัดลำพูน57-1
1001560410046นายมัฆวาณ มณีผ่องผศ. รุ่งชล บุญนัดดาผลกระทบจากความแปรปรวนสภาพอากาศต่อการผลิตส้มในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่56-36
1002560410047น.ส.มาลัยรัตน์ สว่างรัตนกุลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ : บ้านห้วยยาบ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1003560410048น.ส.ระตินันท์ เล็นป่านผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวบริเวณดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่56-37
1004560410050น.ส.รุ่งลัดดา ปัญญาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลูกค้าของร้านเสื้อผ้ามือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่56-38
1005560410052น.ส.วรวลัญช์ ธิป่าหนาดผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีปรากฏการณ์ “เจนทริฟิเคชั่น” : กรณีศึกษาชุมชนย่านถนนท่าแพ เมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่56-39
1006560410053น.ส.วรัญพัชร์ จิราสภาพันธ์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรจากภัยแล้งในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่56-40
1007560410054นายวันเฉลิม ชวดนุชผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีการกระจายตัวและพลวัตวิถึชีวิตชุมชนชาวแพ แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี56-41
1008560410055น.ส.วิมลศิริ สิงหะอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนบน จังหวัดตาก56-42
1009560410057น.ส.ศิรินันท์ คำภักดีผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรีอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถขนส่งมวลชน เทศบาลนครเชียงใหม่ (รถเมล์ใจดี)56-43
1010560410058นายสราวุทธ เนียมทองผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การพัฒนาดัชนีการขาดน้ำของยาสูบในฤดูแล้งโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย56-44
1011560410059นายสิทธินนท์ นันต๊ะวงค์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการเพิ่มขึ้นของที่พักอาศัยอาคารสูงในหมู่บ้านหลิ่งห้า หมู่ 8 และการปรับตัวของคนในชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่56-45
1012560410060น.ส.สุชาดา ลือชาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และเฝ้าระวังพื้นที่ภัยแล้ง ในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา56-46
1013560410061น.ส.สุดารัตน์ ปีหลวงผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรLandsat 8 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ระบาดและปัจจัยที่มีผลต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ในตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง56-47
1014560410063น.ส.อมรรัตน์ เขียวคำผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินความพร้อมของแปล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านขุนทา ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่56-48
1015560410064น.ส.อรวี เลาะหะนะผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติแนวทางการออกแบบเพื่อปรับภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาเส้นทางจักรยานระหว่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า56-49
1016560410065น.ส.อรอมล ศรีวัฒนาวานิชอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้กับจุดความร้อนต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายแปล่งในบริเวณอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่56-50
1017560410066น.ส.อรุโณทัย แวะสันเทียะผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการพยากรณ์ภัยแล้งทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและข้อมูลดัชนีภัยแล้งฝนสะสม จังหวัดกำแพงเพชร56-51
1018560410067นายอลงกรณ์ ยะแสงผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการของสถานบริการพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน56-52
1019560410068น.ส.อัญชญา เขาวน์วุฒิผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการระบบการบริหารจัดการน้ำชลประทานในตำบลสบสาย อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่56-53
1020570410001น.ส.กนกวรรณ อุตเสนอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของการปลูกและบ่มใบยาสูบแบบเกษตรพันธสัญญาและแนวโน้มในอนาคต57-2
1021570410002น.ส.กรชนก นันทะไสยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้บริการสถานบันเทิงย่านนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่57-3
1022570410003น.ส.กรรณิการ์ จันธิมาผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติความเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมของชุมชนแออัดย่านน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่57-4
1023570410004น.ส.กรรณิการ์ สุรินทร์อาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ความเสี่ยงต่อภัยแล้งและการปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่57-5
1024570410005น.ส.เกศินี กาตาสายผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับแบบจำลองสภาพอากาศในการพยากรณ์ระดับน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่57-6
1025570410006น.ส.ขวัญชนก สารมิตรอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณเขตการค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเปรียบเทียบโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่และโรงภาพยนตร์เอส เอฟ เมญ่า เชียงใหม่ 57-7
1026570410007นายจักรพงค์ นามวงค์ผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติปรากฏการณ์ภาวะโลกหลัว (Global Dimming) เชิงพื้นที่และเวลาในจังหวัดเชียงใหม่57-8
1027570410008น.ส.จันทรา ม้วนทองผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และคนไทยพื้นเมืองต่อการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน 57-9
1028570410009นายจุติภูมิ สามลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ปัจจัยและเส้นทางศึกษาพฤติกรรมกวางผา: การสำรวจการวิเคราะห์และการทำแผนที่ ในบริเวณกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์57-10
1029570410011น.ส.จุฬารัตน์ สุขแปรอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการใช้บริการรถรางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองลำพูน57-11
1030570410012น.ส.เจนจิรา ปากหวานอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผู้สูงอายุในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง57-12
1031570410013นส.ชนม์นิภา สุรินร์ตาอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ความถี่ ความรุนแรงของอุทกภัยและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน57-13
1032570410014น.ส.ชนิดา รุมารทอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่และการตัดสินใจแบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่57-14
1033570410015น.ส.ชวัลลักษณ์ ศุภพงศ์เจริญผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการประมาณค่าดัชนีพืชพรรณแบบ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ต่อปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำสาขาแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่57-15
1034570410016น.ส.ฐิติณัจยา เอื่ยมละออผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งและการกระจายตัวของโฮสเทลในพื้นที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่57-16
1035570410017นายณภัทร ปุณณะบุตรอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการตลาดป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่57-17
1036570410018น.ส.ณัฐธิดา ช่วยชมอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์วิถีชีวิตของผู้คนในย่านเมืองเก่าสงขลา ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต กรณีศึกษาถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา57-18
1037570410019น.ส.ณัฐนรี สร้อยคำผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประยุกต์ใช้ดัชนีพืชพรรณเพื่อบ่งชี้สภาวะขาดน้ำของลิ้นจี่ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS57-19
1038570410020น.ส.ณัฐพร อินไชยผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการแปรปรวนของอุณหภูมิพื้นผิวที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความอุดมสมบรูณ์ของชาเขียว ในจังหวัดเชียงราย57-20
1039570410021น.ส.ณัฐสิมา สอนอินทร์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในลำน้ำน่านส่วนที่ 2 57-21
1040570410022นายธนากฤษดิ์ สุทาชัยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่ของโครงข่ายคมนาคมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหารถติดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสุเทพ 57-22
1041570410023น.ส.ธิดารัตน์ ใจซื่อผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการเปรียบเทียบเทคนิคการแปลภาพดาวเทียม Landsat 8 โดยวิธีความน่าจะเป็นไปได้สูงสุดและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม57-23
1042570410024นายธิติพงศ์ บุญตันผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวและอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่าน57-24
1043570410025นายธีรศักดิ์ เถิงฝั้นผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศสำหรับการพิสูจน์สิทธิ์แปลงที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่57-25
1044570410027น.ส.ตรีทิพยนิภา ภูคาอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน57-26
1045570410028นายเนติรัฐ ใจดีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่ของการเพาะปลูกลำไย และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งรับซื้อในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา57-27
1046570410029น.ส.บุศราคัม พรมคำตันผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำกวงจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน 57-28
1047570410030น.ส.ณัญศศรณ์ สิทธิอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติพัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายของระบบเกษตรพันธะสัญญาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของเกษตร เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน57-29
1048570410031น.ส.ปณิตธิภัทร์ ตระการนิติธรรมอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการจุนเจือครอบครัวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก57-30
1049570410032น.ส.ประกายรัตน์ ทองกูลอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์รถสี่ล้อแดงกับบทบาทในการเป็นขนส่งสาธารณะของชาวเชียงใหม่57-31
1050570410033น.ส.ปรายฝน จรัสกฤติกรอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประเมินพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวที่มีผลต่อเขื่อนขนาดใหญ่และการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมกรณีเขื่อนเกิดความเสียหาย บริเวณภาคเหนือตอนบน57-32
1051570410034น.ส.ปาริชาติ ฉวีวงศ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การศึกษาการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่วางจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กด้วยเทคนิค Differential InSAR57-33
1052570410035น.ส.พิชญารัตน์ ปิยะจันทร์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติหม่าล่าและรสซ่า ความคุ้นเคยที่แตกต่าง กรณีศึกษา กระแสนิยมการพัฒนาตัวและการแพร่กระจายของร้านอาหารปิ้งย่างหม่าล่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่57-34
1053570410037น.ส.ภัทราพร พนมไพรผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติพัฒนาการและการค้าสินค้าม้งในยุคโลกาภิวัตน์57-35
1054570410038น.ส.ภัทราภรณ์ ใสคำผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตส้มเขียวหวาน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่57-36
1055570410039น.ส.รัตติการณ์ เคลื่อนคำผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และพฤติกรรมทางด้านการค้าการบริการบริเวณย่านวัดอุโมงค์57-37
1056570410040น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มน้อยอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติเครือข่ายสินค้าปลาน้ำจืดใน ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กับการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศสังคม57-38
1057570410041น.ส.วรัญญา คำมูลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการและการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคต่อสถานบันเทิงบนดาดฟ้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า เปรียบเทียบกับ 12 ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่57-39
1058570410043นายวัชระพล ขจรไชยศักดิ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การพัฒนาระบบตรวจสอบ และประเมินศักยภาพพื้นที่สีเขียวบนสื่อออนไลน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่57-40
1059570410044นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้วผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศด้วยแบบจำลองภูมิสารสนเทศ 57-41
1060570410046นายศักรินทร์ เจริญทรัพย์อาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์พื้นที่ทางเพศสภาวะในสถานออกกำลังกายและการเกิดธุรกิจฟิตเนสสำหรับผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่57-42
1061570410048น.ส.ศิรินทิพย์ สุวรรณอร่ามผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษา : ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน57-43
1062570410049นายศุภฤกษ์ เจือจันทร์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์โครงข่ายการเข้าถึงเคเอฟซีในเมืองเชียงใหม่ภายใต้อิทธิพลธุรกิจอาหารจานด่วนข้ามชาติ57-44
1063570410050น.ส.สลิลรัตน์ วงศ์จันทร์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการทำเกษตรจากชุมชนพื้นที่สูงลงสู่ชุมชนพื้นราบของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งพื้นที่ศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน57-45
1064570410051นายปณิฏฐา สุนันท์วิริยกุลผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประเมินศักยภาพของเส้นทางเท้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่57-46
1065570410052น.ส.สิริกาญจน์ ศรีวงษ์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม57-47
1066570410053น.ส.สุทธิดา คำพลาผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน57-48
1067570410054น.ส.สุพัตรา โตบุญมาอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการทำนายผลผลิตมะม่วงโดยใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่57-49
1068570410055น.ส.สุพัสรา อินเมืองคำผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคในไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม57-50
1069570410056น.ส.สุพิชญา บัวหลวงอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ดาวเทียม Terra MODIS และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามปัญหาภัยแล้ง บริเวณลุ่มน้ำปิง57-51
1070570410057น.ส.สุภาภรณ์ กุนสีอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการเปลี่ยนภูมิทัศน์เกษตรจากสวนลำไยไปสู่สวนมะม่วงในพื้นที่ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน57-52
1071570410058น.ส.สุริยุ ใจเฉลาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีผลต่อการคุมกำเนิดของแรงงานสตรีไทใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่57-53
1072570410059น.ส.สุวดี นันตารศ. พวงเพชร์ ธนสินการเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์ (Non-Motorized Transportation: NMT)ในการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่57-54
1073570410060น.ส.เสมอแข ใบยาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรพื้นที่ฟื้นฟูป่าเพื่อส่งเสริมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน57-55
1074570410061นายหฤษฎ์ คำปัญญาผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรวิเคราะห์เส้นทางและจุดจอดที่เหมาะสมต่อรถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (Tram) ในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่57-56
1075570410063นายอาทิตย์ ใจเบิกบานอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าแบบแผงลอยและหาบเร่อาหารริมทางในพื้นที่กำแพงเมืองสี่เหลี่ยมเชียงใหม่ 57-57
1076570410064น.ส.อาณัฐธิยา อิศรีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลพลวัติของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง: วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต่อการประมง57-58
1077570415008Miss Kodchakorn Moonayeผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์Route optimization for solid waste collection using GIS in Chang Puak Municipality, Chiang Mai Province57-59
1078570415012Miss Thitirat Usathakoผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรEffect of climate changes on malaria prevalence in Pha bong Sub-district, Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province.57-60
1079570415015Miss Naphat TunprakornkunAj. Stefan SyllaThe development of Web service for Weather Real-Time Monitoring.57-61
1080570415016Miss Nunnapat Dungmaneeอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมMonitoring Total suspended solid (TSS) from Satellite imagery in Samut Prakan, Thailand.57-62
1081570415019Miss Pimpwan Janthiผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติUrban Physical Structure model and Drainage flooding in Kawila zone, Chiang Mai Province.57-63
1082570415021Mr. Suparat Katpinอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมA Comparison of PM10 from ANN and satellite imagery in Lampang province, Thailand57-64
1083570415022Miss Samita Chaipinอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมAssessing vegetation greenness response to climate change in Chiang Mai Province.57-65
1084580410001กนกพร ปัญญานิลผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการทางพื้นที่และการกระจายตัวของบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่58-1
1085580410002กนกวรรณ กันตีมูลอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายตัวและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชในเสาวรส กรณีโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่58-2
1086580410003กนกวรรณ ยองจาอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน58-3
1087580410004กมลกานต์ เตชะน้อยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับทีมหมอครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบขอบโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย58-4
1088580410005กมลชนก กอนแก้วผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อคนในชุมชนหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากการสร้างถนนตัดใหม่ พร้าว-แม่ริม-แม่แตง58-5
1089580410006กรกนก ซ้อนพุฒอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาการกระจายตัวของตนค้อในพื้นที่บ้านก๋ายน้อย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง58-6
1090580410008กันตยา ไชยกาลผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์คุณภาพอากาศเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง58-7
1091580410009กิติยา เกียรติยศผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและการหาค่าเกณฑ์การเตือนภัยที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่58-8
1092580410010กิติยากร สุวรรณมาลีอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่58-9
1093580410011กุลชา พูนพินอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติ"ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ" สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งจังหวัดเลย บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ของภูเรือ คน และองุ่น58-10
1094580410012เจนภพ สีแดงอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมความสัมพัน์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวกับประเภทการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา58-11
1095580410013ชญาภา ถีติปริวัตรผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติผลกระทบการย้ายที่ตั้งร้านอาหารบริเวณประตูเกษตรต่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่58-12
1096580410015ชยากร สุภาวรรณ์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวยอง (ไทยอง) กรณีศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย58-13
1097580410016ชลานันท์ ชัยมงคลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตรสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ในจังหวัดเชียงราย58-14
1098580410018ณัฐณิชา วังสุขสันต์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง ผลกระทบและการจัดการของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่58-15
1099580410019ณัฐริกา ผลระย้าอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ สถานที่ Un(Seen) แห่งจังหวัดลำปาง : ว่าด้วยเรื่องของภูมิทัศน์ ความศักดิ์สิทธิ์ ภาพตัวแทน และประสบการณ์การท่องเที่ยว58-16
1100580410020ณัฐฤดี ก๋าคำอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประเมินผลกระทบของภัยแล้งและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่อพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลำปาง58-17
1101580410021ณัฐวุฒิ เทปินผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐ เเละเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่58-18
1102580410022ธนบูรณ์ สมศรีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำสำหรับการเกษตร กรณีศึกษา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน58-19
1103580410024ธนวัฒน์ ธัญญาวัฒนาผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ค่าความเค็มบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง58-20
1104580410025ธวัชชัย ทรัพย์มามูลอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา58-21
1105580410026ธีรพงศ์ แสงเดชผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของคอนโดมิเนียมในพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (เชียงใหม่-ลำปาง)58-22
1106580410028นริศร มงคลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำบริเวณพื้นที่ปลายน้ำ ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่58-23
1107580410030นัทญา อนุพงศ์พักตร์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการดำรงอยู่ของอาหารพื้นบ้านอาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย58-24
1108580410031นันทิชา วงศ์วิเศษผศ. ศิริ คูอาริยะกุลมิติเชิงพื้นที่และเวลาของปริมาณการใช้น้ำบาดาลในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์58-25
1109580410033ปัทมาพร บวบทองผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง และรูปแบบการปรับตัวของโรงงานผลิตน้ำดื่มในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่58-26
1110580410034ปาณิศา มากบุญศรีอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการแสดงออกและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนมาเลเซียเชื้อสายสยาม กรณีศึกษา ชุมชนตาเซะ รัฐเปรัค ชายแดนไทย-มาเลเซีย58-27
1111580410035ปานเลขา ชัยมูลอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติประสบการณ์ตรงต่อลมฟ้าอากาศ และการรับรู้ผ่านสื่อเรื่อง ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา คนบ้านปง อำเภอแม่แคง จังหวัดเชียงใหม่58-28
1112580410036พงศพัศ เกษพรหมอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดน่าน58-29
1145580410038นางสาวพัชราภรณ์ จักรสุวรรณ์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติความสัมพันธ์ระหว่างลิงกับคน ในศูนย์ฝึกลิงแม่ริม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่59-1
1113580410039พัชรินทร์พร แก้วประภาผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติทำเลที่ตั้ง และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคน้ำแข็งไสเกาหลี(บิงซู) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่58-30
1114580410040พัทธดนย์ คนงานอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง กรณีศึกษา ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร58-31
1115580410042พิมวดี โม้ใบผศ. ศิริ คูอาริยะกุลทัศนคติของผู้ใช้น้ำและการให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในเขตพื้นที่บริการอการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก จังหวัดตาก58-32
1116580410043พิรงค์รอง จำนงจิตรเจริญอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณผลผลิตข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ58-33
1117580410045แพรวา นาเมืองรักษ์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศวิเคราะมูลค่าที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่58-34
1118580410048มุกตาภา มงคลสิทธิ์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภายหลังการสร้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง58-35
1119580410049รัฐพงษ์ สุขแก้วผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกส้มเขียวหวาน จังหวัดแพร่58-36
1120580410050รัตติญา น้ำทิพย์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงหมากกับวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้านป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่58-37
1121580410051รัตนาภรณ์ ปินตาวะนาผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการศึกษาปัจจัยสัมพันธ์การเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน58-38
1122580410052เรนุมาศ โลกคำลือผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญวิวัฒนาการและการคงอยู่ของอุตสาหกรรมค้าไม้ในตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่58-39
1123580410053ลลิดา ปลื้มสำราญผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการเดินทางของผักที่ใช้ประกอบอาหารในโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่58-40
1124580410054วรวุฒิ มังวงศ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงชาวญี่ปุ่นต่ออัตลักษณ์ทางพื้นที่ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์58-41
1125580410055วรารัตน์ บรรทึกผศ. ศิริ คูอาริยะกุลปัจจัยเชิงพื้นที่ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่58-42
1126580410057วิชชุดา จันทร์ตาก๋องผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติกิจการคาราโอเกะบนพื้นที่จริงและพื้นที่สมมติ Bussiness karaoke on real space and on assume space58-43
1127580410058วิลัญดา สมฤทธิ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการในตลาดวโรรส: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแรงงานไทใหญ่และแรงงานท้องถิ่น58-44
1128580410060ศรัญญาพร โยอินไชยผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่58-45
1129580410062สายฟ้า โยธาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล Grab Car ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่58-46
1130580410064สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการคาดการณ์การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก58-47
1131580410065สิรินันท์ สมวงศ์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่58-48
1132580410066สิริรัตนา ศรีทนต์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถทัวร์ เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ“กรณีเปรียบเทียบระหว่างบริษัทสมบัติทัวร์และบริษัทนครชัยแอร์58-49
1133580410067สุพรรษา ปัญโญใหญ่ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรความเชื่อ แรงศรัทธาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่58-50
1134580410068องครักษ์ แพทย์สมานผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์การใช้พื้นที่และการเข้าถึงบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่58-51
1135580410070อนุตา ฐานะอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติเครือข่ายเสื้อผ้ามือสอง ภายใต้อิทธิพลของ เศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติส่วนบุคคล58-52
1136580410071อมิตา ดอนเทศน์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ในพื้นที่ศึกษาอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์58-53
1137580410072อริศรา กัลยาณวุฒิอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมภายในและภายนอกห้องเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่58-54
1138580410073อริสา โลกคำลือผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการปรับตัวของตลาดประตูเชียงใหม่ภายใต้กระแสการท่องเที่ยว58-55
1139580410074อามาริษา พูลสละอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติคาแรคเตอร์ของคนและพื้นที่ทำงานร่วมกันที่เปลี่ยนไปในขอบเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่58-56
1140580410075อารียา อิ่นคำผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่ของปริมาณการใช้น้ำประปา ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลสันโป่ง​ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่58-57
1141580415016Chanone Sae-bunGI StaffFire control point suitability in Suthep-Pui National Park using GIS techniques.58-58 (GI)
1142580415017Siriporn SangkajamratGI StaffNormalized different Water Index Assessment for Drought Monitoring in Ban Dan Lan Hoi District, Sukhothai Province.58-59 (GI)
1143580415024Norawee RuangkreeGI StaffBurned Area Monitoring in Suthep-Pui National Park by Sentinel-258-60 (GI)
1144580415025Nutthanicha PutthaGI StaffCorn Expansion in Nan Province Using Sentinel-258-61 (GI)
1146590410001นายกฤษฎากร อาหมื่นอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติพื้นที่ อารมณ์ ดนตรีแจ๊ส ในเชียงใหม่เมืองพหุวัฒนธรรม59-2
1147590410002นางสาวกัลยรัตน์ ปราจันทร์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมพัฒนาการทางพื้นที่และการกระจายตัวของร้านคาเฟ่สุนัขและคาเฟ่แมว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-3
1148590410003นางสาวกาญจนา คลายใจผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแปรรูปทางการเกษตร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่59-4
1149590410004นางสาวกิตติ์รวี อุดมชัยเสฏฐ์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติสุนทรียภาพทางศิลปะในพื้นที่เเสดงงานศิลป์(Gallery) ว่าด้วยเรื่องพื้นที่และสุนทรียศาสตร์59-5
1150590410005นางสาวขวัญชนก เชื้อหมอผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งตับในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน59-6
1151590410006นางสาวขวัญชีวา ณ ลำปางผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ:กระแสความศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน59-7
1152590410008นางสาวจิรัชญา จินาวงศ์ผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพ การับรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนในเขตในพื้นที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-8
1153590410009นางสาวเจนจิรา จันทร์ชัยผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การวิเคราะห์การให้บริการของสถานีดับเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่59-9
1154590410010นางสาวชนากานต์ ไชยอิ่นคำอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การศึกษาการกระจายตัวและการแพร่กระจายของคลับสุขภาพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่59-10
1155590410011นางสาวชนิกานต์ ขยันผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของวัดศรีมงคล(ก๋ง)จังหวัดน่าน59-11
1156590410012นายชาคร สุขสุวรรณ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประเมินพื้นที่ถูกเผา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผาในพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด ของตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
59-12
1157590410013นายวิสุทธาธิปบดี สิรินพรัตน์ธาราผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกเชิงจุดภาพและการจำแนกเชิงวัตถุในการประเมินพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยข้อมูล Pleiades-159-13
1158590410014นางสาวชิดชนก ภวันนาอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติวิกฤติฝุ่นควันกับการโต้ตอบระหว่างข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องเล่าจากบุคคล การนำเสนอของหนังสือพิมพ์และวรรณกรรม59-14
1159590410016นายชินกฤต กันจันทร์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่59-15
1160590410018นายฐิติพงศ์ สุรขันต์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงเวิ้งเสวนากับการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่59-16
1161590410019นายณรงค์เดช ยาวิลาศผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่59-17
1162590410021นายณัฐกิตต์ เจ๊กอยู่ผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การประยุกต์ใช้ดัชนีภัยแล้ง เพื่อติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัย59-18
1163590410022นางสาวณัฐณิชา มาอินทร์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์: รูปแบบความเสี่ยงของผู้สูงอายุใน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่59-19
1164590410023นายณัฐพร พิศฎางค์ผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้การรับรับรู้จากระยะไกลในการวิเคราะห์จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน ตำบลบ้านบง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่59-20
1165590410024นายณัฐพล อภิยะกันทะกุลผศ. ศิริ คูอาริยะกุลทัศนคติความรู้ พฤติกรรมการออกกำลังกายและการเลือกโภชนาการเพื่อดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่59-21
1166590410025นางสาวดลยา ปรีชาภัทรกุลผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การประยุกต์ใช้ข้อมูลน้ำฝนจากเครือข่ายดาวเทียม GPM เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกก59-22
1167590410026นายดลวัฒน์ เสือคล้ายผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญอีสปอร์ต กีฬา และอาชีพในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่59-23
1168590410027นายธนวัฒน์ ยาก๋องผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญทำเลที่ตั้ง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของธุรกิจร้านชานมไข่มุก บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่59-24
1169590410028นางสาวธนัญชนก รังษีอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา59-25
1170590410029นายธนากร ธารบุญอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์วัฒนธรรมและการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวประเพณีปีใหม่ม้ง กรณีศึกษา : ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์59-26
1171590410030นางสาวธมลวรรณ ออนเขียวอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสมการสูญเสียดินสากล (USLE) เพื่อประเมินการชะล้างพังทลายของดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่59-27
1172590410031นางสาวธัญลักษณ์ กองชนะผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมต่อการจัดการพื้นที่สาธารณะของชุมชน: กรณีศึกษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่59-28
1173590410032นางสาวคณภร ภิรมสุวรรณผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และเวลาของปริมาณฝน ในปีปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญ่า จากปัจจัยพายุหมุนเขตร้อนและร่องมรสุมของประเทศไทย59-29
1174590410033นางสาวธันย์ชนก หมื่นใจสร้อยผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการเข้าถึงในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน59-30
1175590410034นายนนทวัฒน์ สนแย้มผศ. ศิริ คูอาริยะกุลผลกระทบของสภาวะแห้งแล้งที่มีต่อสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลแม่พูล และตำบลนานกกก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์59-31
1176590410035นายนรบดี จูมชัยอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การพัฒนาเมืองด้วยศิลปะ โดยกลุ่มศิลปิน กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย59-32
1177590410036นางสาวนรรัตน์ จงพัฒน์ผศ. ศิริ คูอาริยะกุลทัศนคติ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่59-33
1178590410037นายนวรัตน์ วงศ์วุฒิผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลใน การวิเคราะห์ปัจจัยสัมพันธ์กับค่าดัชนีพืชพรรณของพื๙ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-34
1179590410038นางสาวนันทิกานต์ เพิ่มพูลผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของฝนและผลกระทบของฝนที่ผิดปกติต่อเกษตรกรในอำเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย59-35
1180590410041นางสาวนิภาพร คืนมาเมืองผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติอิทธิพลของความเชื่อที่มีผลต่อการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์ต้นยางนา บนถนนต้นยาง จังหวัดเชียงใหม่59-36
1181590410042นางสาวเบญจมาศ เมืองวงศ์ผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ภาวะสุดขั้วของภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ ความต้องการใช้น้ำและการปรับตัวของเกษตรกร : กรณีศึกษาตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่59-37
1182590410043นายปฏิภาณ มาชมภูผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่59-38
1183590410044นางสาวปวีณา คำกาวงค์ผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศแบบสุดขั้ว กับ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง59-39
1184590410045นางสาวปิ่นขวัญร์ นันต๊ะแขมผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน59-40
1185590410046นางสาวผกากรอง สมศรีอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการคาดการณ์ความเสี่ยงต่อการระบาดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยใช้ดัชนีอุณหภูมิพื้นผิวจากภาพถ่ายดาวเทียม59-41
1186590410047นางสาวฝนทิพย์ ปิยชาติธิติกุลผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงกระแสความนิยมในการตัดสินใจเลือกใช้ไอแพดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่59-42
1187590410048นางสาวพรรณราย หลังโหนอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ บริเวณคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-43
1188590410049นายพลประภู เหมรัตน์ตระกูลอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การศึกษาพฤติกรรม ภาพจำ และอารมณ์ของเวียงเชียงใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว59-44
1189590410050นางสาวพลอยชมพู อย่างอิ่นผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานไทใหญ่ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงาน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่59-45
1190590410051นางสาวพาขวัญ จันทรวงศ์ผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนย่านสามกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่59-46
1191590410052นางสาวพิชชาพร โกศลานนท์อาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ภูมิศาสตร์ผ่านอินโฟกราฟิก: จากการผลิตสร้างพื้นที่สู่การรับรู้ตัวตน59-47
1192590410053นายพิษณุนาถ ฉัตรมีอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ บนทางเดินศักดิ์สิทธิ์ สายศูนย์เกษตรภาคเหนือ - ผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่59-48
1193590410055นายภาณุพงศ์ เทือกต๊ะผศ. ศิริ คูอาริยะกุลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการเดลิเวอรี่และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของผู้ใช้บริการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-49
1194590410056นางสาวยลดา ใจมาแก้วผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญศาสนสถานในมิติการท่องเที่ยวในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม59-50
1195590410059นางสาวรุจิรา ปิ่นแก้วอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติเบื้องลึก​ ทัศนคติ​ และพื้นที่ชายขอบในการแต่งหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่59-51
1196590410061นางสาววริสรา ไชยวงค์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า59-52
1197590410062นายวัชรพงษ์ เมฆนิ่มผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญธุรกิจร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่59-53
1198590410063นายวัชระ สัตตทิพย์พงศ์ผศ. ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ดัชนีสีเขียวและการรับรู้พื้นที่สีเขียวของคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่59-54
1199590410065นางสาวศศิธร ผิวเหลืองอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติตามติดชีวิตนักวิ่ง Geo Run : ว่าด้วยชาติพันธุ์วรรณาศึกษาของการวิ่งมาราธอน59-55
1200590410066นางสาวศิรินภา เสนพนัสสักอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการวิเคราะห์ปัจจัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตลำไยนอกฤดู กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน59-56
1201590410067นางสาวศิริลักษณ์ กันจะนะผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตส้มเขียวหวานและการปรับตัวของเกษตรกร ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่59-57
1202590410068นางสาวสายพิณ เลาว้างผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติชุดความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท59-58
1203590410069นางสาวสายรุ้ง ฉิมพูนอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปัจจัยการ เลือกใช้บริการขนส่งรถประจำทาง RTC ของประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-59
1204590410071นางสาวสุจิรา สุขแก้วอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้เทคนิคการประมาณความหนาแน่นเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่59-60
1205590410072นางสาวโสพิศ ผึ้งสุขผศ. ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเบอร์เลย์ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย59-61
1206590410074นายอรรถชัย บุญประเสริฐผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของค่าดัชนีพืชพรรณ ของป่าปลูกและป่าผลัดใบ กรณีศึกษา สวนป่าแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่59-62
1207590410075นางสาวอรุณี พริบไหวอาจารย์ ดร. ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์คราฟต์เบียร์ My beer friend: ที่มาวัตถุดิบ ความเป็นเอกลักษณ์และพฤติกรรมการบริโภค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่59-63
1208590410076นายอัครชัย รักษาคมอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก59-64
1209590410077นางสาวอังคณา นอวรัตน์ผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติภูมิปัญญา วิถีเมี่ยง บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่59-65
1210600410001นางสาวกนกรัตน์ อิ่มสมอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1211600410002นายกฤต กันทะวงค์ศาอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าในเขตตาบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1212600410003นายกฤตบุญ กระโหมวงค์อาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติควายน้ำ ทะเลน้อยและผู้คน : ความสัมพันธ์ มุมมองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในเขตพื้นที่ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงPDF File
1213600410004นางสาวกัญจน์ชญา เรือนคำอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการเกิดอาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่PDF File
1214600410005นางสาวกัญญาณัฐ เล็กศรีอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติกล้องฟิล์ม ภาพถ่าย และความรู้สึก กรณีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมานิยมกล้องฟิล์มในปัจจุบันPDF File
1215600410006นางสาวกัลยาณี กมลธงผู้ช่วยศาสตรจารย์ ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และสมการคาดการณ์ของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยากับปริมาณฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยPDF File
1216600410007นายกิตติศัพท์ บุญทวีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อำเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัยPDF File
1217600410008นางสาวกุลธิดา ธนะวงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อหาลักษณะของดินและปริมาณแร่ธาตุในดินและหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวในตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัดพะเยาPDF File
1218600410010นางสาวจริยา ขันทะสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงการแพร่กระจายและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเนื้อเน่าในอำเภอปัว จังหวัดน่านPDF File
1219600410011นางสาวจิรพรรณ เกิดเทพอาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดินและค่าดัชนีพืชพรรณของพืชเกษตรกรรม จากเขื่อนบริเวณแม่น้าโขงPDF File
1220600410012นางสาวจิระภรณ์ จันดีอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติเครือข่ายผู้กระทำการและการประกอบสร้างทางพื้นที่ระหว่าง อาหาร สถานที่และคน ภายใต้อิทธิพลของสังคมในด้านตลาดอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภคPDF File
1221600410013นางสาวจิรัชญา อินแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบดัชนีทางรีโมทเซนซิงเพื่อหาสมการในการประมาณผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษาอาเภอสอง จังหวัดแพร่PDF File
1222600410014นางสาวจิรารัตน์ ปัญญาไวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นเข้าสู่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1223600410015นางสาวจิราวรรณ ครอบครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบการเดินทางของสินค้าจากประเทศจีนสู่ธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย
Product transportation patterns from China to online business in Thailand
PDF File
1224600410016นายฉัตริน จริยอภิมวิทย์อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมการศึกษาการขยายตัวของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงจากเมืองเกษตรไปสู่เมืองท่องเที่ยว ในอำเภอปัว จังหวัดน่านPDF File
1225600410017นายชรัณ ลาภบริสุทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงชุมชนมุสลิม ความ(ไม่)แตกต่าง ในบริบททางสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและการปรับตัว:กรณีศึกษาบ้านปิงหลวง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1226600410018นายชาญชัย บุตรดีอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีอิทธิพลของของสิ่งปกคลุมดินต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่PDF File
1227600410020นายฐาปกรณ์ สุนันตาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เมืองผ่านภาพถ่ายแสงไฟช่วงเวลากลางคืน : รูปแบบการขยายตัวและลำดับศักดิ์PDF File
1228600410021นางสาวฐิตินันท์ สุวรรณ์อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัดพระสิงห์และวัดเจดีย์หลวงต่อราคาที่ดิน กรณีศึกษา เขตคูเมืองเชียงใหม่PDF File
1229600410022นางสาวณัฏฐณิชา อินทรารัตน์อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ลักษณะฐานเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและอิทธิผลของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อราคาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย: กรณีศึกษา ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูนPDF File
1230600410023นายณัฐพล มุกธวัตรอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการค้นหาที่พักอาศัยให้เช่า ย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่PDF File
1231600410024นายณัฐภัทร เซมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่สี่เหลี่ยมรอบคูเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1232600410025นางสาวณัฐมล มะวงค์ไวยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการของเมืองรองกับการฟื้นฟูสถานที่เก่าให้กลายเป็นธุรกิจการค้าและบริการ กรณีศึกษา ร้านกาแฟและเกสต์เฮ้าส์ในบริเวณเขตเทศบาลนครลำปางPDF File
1233600410026นางสาวทิพย์วรรณ มะเตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทุเรียนผ่านดัชนีการรับรู้ระยะไกลPDF File
1234600410028นายธณัฐ ฝั้นชมภูอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ศักยภาพความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ สู่รูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1235600410030นายธรรมพงษ์ สอนไวอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติพื้นที่ อำนำจทุนนิยมและเครื่องมือทำงกำรเมือง: สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซีPDF File
1236600410031นางสาวธัญชนก สัจจะนรพันธ์อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจังหวัดแพร่โดย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับวิธีการทำเหมืองข้อมูลPDF File
1237600410032นางสาวธัญย์ชนก ศรีเบญจมาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญเขาค้อสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์PDF File
1238600410033นางสาวธัญวรัตม์ สุนันตาอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่และผลกระทบของการกลายเป็นเมืองต่อราคาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กรณีศึกษาพื้นที่สันทราย – แม่โจ้PDF File
1239600410035นางสาวธาริณี สุริยะจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเปรียบเทียบเขตธุรกิจการค้าใจกลางเมืองของย่านท่าแพและนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1240600410038นางสาวบุญศิริ สุนิลหงษ์อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการคาดการณ์พื้นที่เกิดจุดความร้อนด้วยแบบจาลองถดถอยถ่วงน้าหนักเชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่PDF File
1241600410039นายปฏิภาณ สาระจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ไฟป่า เชียงดาว : ลาดับ ขนาด การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และเวลาPDF File
1242600410040นางสาวปภัสสร ริเป๊กอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณการประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายPDF File
1243600410041นางสาวผกามาศ ปั้นทองอาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดPDF File
1244600410042นายพลทกาล นวลดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และผลกระทบจากคอนโดมิเนียมต่อชุมชนบริเวณถนนรอบกลางเชียงใหม่-ลาปาง (สี่แยกศาลเด็ก) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1245600410043นางสาวพิจิตรา ศรีจันทร์ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ศิริ คูอาริยะกุลสถานะทางสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1246600410045นางสาวพีรดา ยิ้มแย้มอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทาเลที่ตั้งของร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อห้อมในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่PDF File
1247600410046นางสาวแพรวพรรณ ค้าเจริญอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการคาดการณ์พื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1248600410047นายภาคภูมิ ป่าหลวงอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่PDF File
1249600410048นายภูริณัฐ พลอยบุตรอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีศูนย์บริบาลช้างไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่PDF File
1250600410049นางสาวมนปรียา ก้อนมอญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์ภัยแล้งโดยใช้ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาร่วมกับข้อมูลภูมิอากาศปรากฏการณ์เอนโซ่เพื่อประกอบการตัดสินใจปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายPDF File
1251600410050นางสาวมุกมินตรา อินทรหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางPDF File
1252600410051นางสาวเมริณทร์ สุดทองหลางอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์การศึกษาการเชื่อมต่อถนนโครงข่ายพื้นที่สีเขียวและแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อถนนโครงข่ายพื้นที่สีเขียว กรณีศึกษาคูเมืองเชียงใหม่PDF File
1253600410052นางสาวเย็น ลุงต๊ะอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีการขยายตัวของเมืองกับการลดลงของพื้นที่สีเขียว กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1254600410053นางสาวระวีวรรณ บุญมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประเมินปริมาณน้าท่าและวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยกาพในการกักเก็บน้า ลุ่มน้าแม่สา บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์PDF File
1255600410054นางสาวลักษิกา ปานดีอาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกกล้วยไข่และค่าดัชนีพืชพรรณเพื่อการคาดการณ์ผลผลิตกล้วยไข่ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรPDF File
1256600410055นางสาววนิสา พรหมประสาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตยางพารา ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลPDF File
1257600410056นายวรรรณชัย วรกุลพัฒนาอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเวลาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1258600410057นายวรากร เทียบแก้วอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการเข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร MRTPDF File
1259600410058นางสาววริศรา สมจันทร์อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ผลกระทบจากการขยายตัวของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจ พาณิชยกรรมบริเวณย่านนิมมานเหมินทร์PDF File
1260600410059นายวันชนะ จิตตะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงบริบทเชิงพื้นที่ เวลา และผู้คน แห่งภาพจาของการ(ไม่)เปลี่ยนผ่าน กรณีศึกษา ตลาดวโรรสPDF File
1261600410060นางสาววิภาวินี คำน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบของไฟป่าต่อการเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ : กรณีศึกษา จังหวัดแพร่PDF File
1262600410061นางสาววิภาวี หลวงโนอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติพื้นที่ อำนาจ และอัตลักษณ์ของหมู่บ้ำนม้งดอยปุย สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่PDF File
1263600410062นายวีรพงศ์ เสือเรืองอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีการจาลองสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความเสียหายจากกรณีการพิบัติเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลPDF File
1264600410063นายศราวุธ เวียงนนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการโฆษณาและสนับสนุนสินค้าเครื่องเงินภายในชุมชนวัวลายผ่านสถานที่ท่องเที่ยว วัดศรีสุพรรณPDF File
1265600410064นางสาวศศินา ใจกองคำอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของคอนโดมิเนียมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาคอนโดมิเนียม เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1266600410065นางสาวศิรินทร์ญา คำพลอยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่PDF File
1267600410066นางสาวสุดารัตน์ ปันจี้อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์รูปแบบการกระจายตัวของราคาที่ดินและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจบริเวณเขตคูเมือง จังหวัดลำพูนPDF File
1268600410067นางสาวสุทธิดา ฉิมหล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทางเลือกลดฝุ่น PM 2.5PDF File
1269600410068นายสุธิศักดิ์ เย็นฉ่ำอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า พื้นที่ศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1270600410069นายสุเมธ ประเสริฐศรีอาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศPDF File
1271600410070นายอติวิชญ์ ยาโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่และสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทางานในรูปแบบไม่เต็มเวลาPDF File
1272600410071นางสาวอธิชา ศุภวิริยะมงคลอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติการระรานบนพื้นที่ไซเบอร์ ในรูปแบบของการคุกคามทางเพศ :กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่PDF File
1273600410072นายอธิราช คำวงศ์ศาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวปกาเกอะญอ ในตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1274600410073นางสาวอภิญญา อยู่คงอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติอัตลักษณ์ความเป็นแฟนคลับเกาหลีและพื้นที่แสดงตัวตนPDF File
1275600410074นางสาวอรจิรา เหมืองทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสงการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพวนในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่PDF File
1276600410075นางสาวอริสรา กาบแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกระหว่างนักศึกษาที่เรียนวิชาด้านสิ่งแวดล้อมและนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่PDF File
1277600410076นายอุดมทรัพย์ คำเวียงสาอาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรมรูปแบบของการกระจายตัวและพฤติกรรมการใช้บริการของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพPDF File
1278600410077นางสาวเอวิตรา เกษตรสินธุ์อาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติพื้นที่สังคมการอ่าน กรณีศึกษา ร้านหนังสือมือสอง Being in the book
The reading space a case studies of second-hand bookstores, Being in the book
PDF File
1279600410029ธนะพัฒน์ ประเสริฐกุลอาจารย์ ดร.วรดร ไผ่เรืองคาดการณ์ประสิทธิภาพโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผ่านหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนPDF File
1280610410001กัลยาณี วรรณดีผศ. ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าของอุทยานแห่งชาติผาแดงจากลักษณะทางกาพภาพและชีวมวลPDF File
1281610410002เกริกฤทธิ์ ณะเมืองกลายผศ. ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประมาณคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างด้วยภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2PDF File
1282610410003เกียรติศักดิ์ สุนันต์อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบพัฒนาการทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมบริโภคของการใช้บริการสินค้าของแฟนบอลสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดPDF File
1283610410004จุติพร ชูรัตน์ผศ. ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินการสะสมคาร์บอนกักเก็บเหนือป่าชายเลนจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณตำบลบางน้ำจืดPDF File
1284610410006ณัฐพล รัตนเมฆินทร์อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่และทาเลที่มีผลต่อราคาหมู่บ้านจัดสรร กรณีศึกษา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1285610410007ณัฐสุภรณ์ แจ่มจันทร์อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภายหลังการสร้างพนังกั้นน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่านPDF File
1286610410008ดวงตะวัน ยั่งยืนกุลอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการค้าของร้านอาหารมังสวิรัติ ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1287610410010ปญตฤน นิลพัฒน์ผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติอิสระใหม่ของมนุษย์นอกระบบ ปัจจัยและการสร้างความหมายในการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มผู้เร่ร่อนดิจิทัลในพื้นที่เชียงใหม่PDF File
1288610410011ธัญธร สุยะพรมผศ. ดร.ลิวา ผาดไธสงรูปแบบการเคลื่อนย้ายของแรงงานพม่าเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมชายแดนไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตากPDF File
1289610410012ธัญลักษณ์ จันทร์ธิมาอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัจจัยการขยายตัวของเมือง: กรณีศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1290610410013ธิดารัตน์ เทสมุทรผศ. ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการศึกษาพฤติกรรมการเลือกและการเข้าถึงร้านกาแฟของผู้บริโภคในคูเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1291610410016เนตสินี วัฒนาวงศ์อาจารย์ เผ่าไทย สินอำพลการวิเคราะห์บริการทันตกรรม: การเข้าถึงบริการทางสุขภาพของชาวเชียงใหม่PDF File
1292610410017ประภาวรินษ์ ศึกษาผศ. ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญแคมป์ปิ้ง: กาลเวลาและพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ้าเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1293610410018พรพรรณ จองปุ๊กอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าใช้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1294610410019พิชญ์สินี สุรพันธ์เมธีอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการเปรียบเทียบดัชนี Ratio Band และ Normalized Index เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์PDF File
1295610410020พิมพ์นารา วงค์มาการคาดการณ์ปริมาณน้าในกว๊านพะเยาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์PDF File
1296610410021พิริยะ บุญโชติผศ. ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประมาณค่าความเข้มข้นและแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPDF File
1297610410022ภาสพงศ์ แผ่นทองผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ค่าดัชนีภัยแล้งจากภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดแพร่PDF File
1298610410024รัชเขตต์ ยี่ตันผศ. ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การคาดการณ์การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร ด้วยแบบจำลอง Cellular Automata-Markov ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1299610410025รัชนีกร รักอารีอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการศึกษาภาวะน้ำหนักเกินในนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมPDF File
1300610410026รุจิรา คำปันอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการพัฒนาเว็บแผนที่สำหรับติดตามการขนส่งพัสดุ กรณีศึกษาพื้นที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่PDF File
1301610410027ลักษณ์สุดา ทับผดุงผศ. ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้แก่ บุตรหลานเข้าศึกษา ในระดับประถมศึกษา:กรณีศึกษาชุมชนหนองตอง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1302610410031ศตพร ศรีมูลอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวลการพัฒนาแบบจำลองทำนายความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแบบใกล้เวลาจริง พื้นที่ศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่PDF File
1303610410032ศราวุธ ฝาเรือนดีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัย และการประเมินพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำ ในตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1304610410036เสาวลักษณ์ ศิริผศ. ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติชาวประมงแม่งัด: ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถิ่นที่ และความเปลี่ยนPDF File
1305610410037อัศวดา เซลามันผศ. ดร.ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการ ทำเลที่ตั้งและการปรับตัวในยุคโควิดของร้านอาหารฮาลาล ในชุมชนช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่PDF File
1306610410099ชไมภรณ์ เทพจันตาอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแหล่งกักเก็บน้ำในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของประชากรในพื้นที่ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านPDF File
1307610410100ณัฐชวิน อุปพงษ์อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์การพยากรณ์มูลค่าที่ดินเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิช กรณีศึกษาถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่PDF File
1308610410101ณัฐลิกา วังอิ่นคำผศ. ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของสัดส่วนพื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่สีเขียวต่อการเกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองPDF File
1309610410102ธนพล ยัญญจันทร์ผศ. ดร.ลิวา ผาดไธสงรถเข็นอาหารริมทาง : ชีวิตใหม่ของผู้ประกอบการไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่PDF File
1310610410104ธัญญลักษณ์ เพียรหาอาจารย์ เผ่าไทย สินอำพลปฏิบัติการภาคแสดงของแฟนคลับอนิเมะญี่ปุ่นในโลกออนไลน์PDF File
1311610410105นภสร ยาวีระอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์สำรวจเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานในอำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1312610410106ประภาสิริ อ่องเพ็งผศ. ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในการอ่านหนังสือ ภายใต้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่PDF File
1313610410107ปรัตถกร นันทรัตน์อาจารย์ เผ่าไทย สินอำพลเสียงสะท้อนในวันที่มหาวิทยาลัยไม่มีพื้นที่สูบบุหรี่PDF File
1314610410108พรรณนารา ปวงคำผศ. ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกลูปีติบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ณ สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้บริโภค และกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1315610410109ดลญาดา ทองเพ็ญผศ. ดร.ลิวา ผาดไธสงผู้ย้ายถิ่นชาวเกาหลีใต้ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ South Korean Immigrants in Chiang Mai : a geographical analysisPDF File
1316610410111พิมพกานต์ อ๊อดต่อกันผศ. ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติวิถีชีวิตและสังคมคู่ขนาน “ปัญหาคนไร้บ้าน” ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่PDF File
1317610410113พุฒิพงศ์ ชุมภูชัยอาจารย์ เผ่าไทย สินอำพลร้านเกมและบทบาทต่อผู้ใช้บริการPDF File
1318610410114ภาณุวิชญ์ ปันทอยผศ. ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรมุมมองทางวัฒนธรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจต่อกัญชงในชุมชนหมู่บ้านเผ่าม้งแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1319610410115ภาณุวิชญ์ สิทธิชัยผศ. ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรจากโอโซนชั้นบนสู่โอโซนระดับพื้นผิวในเมืองใหญ่ : การประมาณค่าและการหาความสัมพันธ์PDF File
1320610410117รัชชานนท์ ตองกายอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวขัองต่อพื้นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1321610410118รัฐศาสตร์ รู้เกณฑ์อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ผลกระทบทางเสียงของสนามบินสาธารณะ ที่ส่งผลต่อราคาประเมินที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ โดยรอบท่าอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1322610410121สิระศิริ จินุศรอาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งร้านเช่ารถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1323610410122สิรินดา พาทีทินผศ. ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญภูมิศาสตร์ร้านกาแฟ ทำเลที่ตั้งและการปรับตัวของผู้ประกอบการภายใต้วิถีโควิด 19 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่PDF File
1324610410123สุทธิพงศ์ ใบพร้าวผศ. ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินเขตเมืองที่ส่งผลต่อมลพิษทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองPDF File
1325610410125อธิศรา บุญโยงผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จากปัจจัยภูมิประเทศและโครงข่ายลำน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงจังหวัดเชียงรายPDF File
1326610410126อนุชา ยะมาอาจารย์ เผ่าไทย สินอำพลการเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยPDF File
1327610410159เกวลิน มูลรังษีผศ. ดร.ลิวา ผาดไธสงการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนPDF File
แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save